Νόμος 3127/03 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995), όπως έχει τροποποιηθεί με τους νόμους 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) και 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2308/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στα Υπουργεία Εξωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και στους συμβολαιογραφικούς συλλόγους όλης της χώρας.}

 

2. Στο άρθρο 1 του νόμου 2308/1995 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Αρμόδιοι για τη σύνταξη του Κτηματολογίου είναι ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος και η εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ανώνυμη Εταιρεία. Η κτηματογράφηση μπορεί να διενεργείται και από αναδόχους, μετά από ανάθεση σε αυτούς των σχετικών συμβάσεων από την εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ανώνυμη Εταιρεία, ύστερα από δημόσια προκήρυξη.}

 

3. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 2308/1995 προστίθενται τρία εδάφια, τα οποία έχουν ως εξής:

 

{Με όμοια απόφαση συγκροτείται στην υπό κτηματογράφηση περιοχή Γραφείο Κτηματογράφησης, ορίζεται η έδρα του, ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με το αναγκαίο κατά περίπτωση προσωπικό του, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με τη λειτουργία του. Στην περίπτωση που η κτηματογράφηση διενεργείται από αναδόχους μελετών κτηματογράφησης, το Γραφείο Κτηματογράφησης στελεχώνεται, εξοπλίζεται και λειτουργεί με ευθύνη τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική σύμβαση. Σε συμπράττοντα σχήματα στα οποία ανατίθενται μελέτες κτηματογράφησης, επιτρέπεται να συμμετέχουν και δικηγόροι. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Δικαιοσύνης ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν τη συμμετοχή των δικηγόρων στις συμπράξεις αυτές, ο τρόπος επιμερισμού των φορολογικών υποχρεώσεων μεταξύ των συμπραττόντων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νόμου 2308/1995 αντικαθίσταται ως εξής

 

{2. Το Δημόσιο δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος, ούτε αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά τα άρθρα 6 και 10. Η εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ παρέχει υποχρεωτικά στην αρμόδια για την υπό κτηματογράφηση περιοχή Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, μετά την κατάρτισή τους, αντίγραφα από τους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες και τα κτηματολογικά διαγράμματα.}

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του νόμου 2308/1995 αντικαθίσταται ως εξής

 

{3. α) Τα δικαιώματα, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο στάδιο της κτηματογράφησης, είναι αυτά στα οποία αφορούν οι εγγραπτέες σε καθεστώς λειτουργούντος κτηματολογίου πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 2664/1998.

 

β) Επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης εγγραπτέου δικαιώματος με αιτία κτήσης την κληρονομική διαδοχή και πριν από τη σύνταξη και μεταγραφή της πράξης αποδοχής κληρονομιάς ή άλλης ισοδύναμης με αυτήν πράξης. Στην περίπτωση αυτή το εγγραπτέο δικαίωμα καταχωρίζεται μεν στους κτηματολογικούς πίνακες της πρώτης και δεύτερης ανάρτησης, καθώς επίσης στις πρώτες εγγραφές στο κτηματολογικό βιβλίο, ο δικαιούχος όμως δεν μπορεί να επιχειρήσει εγκύρως καμιά πράξη ασκήσεώς του πριν από την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 1193 και επόμενα του Αστικού Κώδικα.}

 

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του νόμου 2308/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η δήλωση υποβάλλεται στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης}

 

7. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του νόμου 2308/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Για κάθε μεταβολή των κατά την παράγραφο 3 δικαιωμάτων, που επέρχεται από την επομένη της υποβολής της αρχικής δήλωσης έως την έναρξη της κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1 προθεσμίας, υποχρεούνται οι αποκτώντες εγγραπτέα δικαιώματα να υποβάλουν δήλωση. Οι δηλώσεις αυτές, για τις οποίες ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την κτήση ή τη μεταβολή του εγγραπτέου δικαιώματος, εκτός αν δεν έχει λήξει ακόμα η προθεσμία της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, οπότε η δήλωση υποβάλλεται εντός αυτής. Μετά την έναρξη της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 απαγορεύεται η μεταγραφή, εγγραφή ή σημείωση οποιασδήποτε πράξης στα τηρούμενα στα υποθηκοφυλακεία βιβλία, εφόσον στην αίτηση που υποβάλλεται προς τον υποθηκοφύλακα δεν επισυνάπτεται δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος της παραγράφου 1, απευθυνόμενη προς τον αρμόδιο για την κτηματογράφηση φορέα που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 σε σχέση με το δικαίωμα, στο οποίο αφορά η πράξη.}

 

8. Η παράγραφος 8 του άρθρου 2 του νόμου 2308/1995 αντικαθίσταται ως εξής

 

{8. Αν δεν υποβληθεί δήλωση, απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε, καθώς επίσης η χορήγηση άδειας οικοδομής στο όνομα εκείνου που παρέλειψε να υποβάλει τη δήλωση. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος μπορεί επίσης να επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Το παραπάνω πρόστιμο δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ και μεγαλύτερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, ανάλογα με το είδος και την αξία των ακινήτων, όπως καθορίζεται ειδικότερα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οποιαδήποτε απαγόρευση και ακυρότητα από την εφαρμογή αυτής της παραγράφου αίρεται είτε με την εκ των υστέρων υποβολή δήλωσης από εκείνον που παρέλειψε να την υποβάλει εμπρόθεσμα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποξενώθηκε πλήρως από το δικαίωμά του επί του ακινήτου, είτε εκείνου που αποκτά εγγραπτέο δικαίωμα με την παραπάνω δικαιοπραξία. Η υποβολή των δηλώσεων αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Με απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της οποίας το περιεχόμενο περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση για τη δεύτερη ανάρτηση που προβλέπεται στο άρθρο 9, καθορίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία είναι δυνατή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στην περιοχή που κτηματογραφείται.}

 

9. Στο άρθρο 2 του νόμου 2308/1995 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στις παραγράφους 6 και 8, μετά την πρώτη ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης δεν επιτρέπεται να υποβληθεί δήλωση εμπράγματου δικαιώματος με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, εφόσον αφορά σε ακίνητο, το οποίο στην πρώτη ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης καταχωρίσθηκε ως άγνωστου ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση αυτή αντί της δήλωσης μπορεί να υποβληθεί αίτηση διόρθωσης των στοιχείων της πρώτης ανάρτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, ένσταση ως προς το περιεχόμενο των στοιχείων της δεύτερης ανάρτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10. Η αίτηση ή ένσταση είναι απαράδεκτη εάν δεν κοινοποιηθεί στο Ελληνικό Δημόσιο για την απόδειξη της κατάθεσης της αίτησης ή ένστασης το Γραφείο Κτηματογράφησης εκδίδει στην περίπτωση αυτή πιστοποιητικό υποβολής αίτησης ή ένστασης, αντίστοιχα, το οποίο χρησιμοποιείται για τη σύνταξη συμβολαίων, τη διεξαγωγή δικών και τις εγγραφές στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών, αντί του πιστοποιητικού υποβολής δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 5.}

 

10. Μετά το άρθρο 2 του νόμου 2308/1995 προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής

 

{Άρθρο 2Α

 

1. Σε περίπτωση που η υπό κτηματογράφηση περιοχή ή τμήμα της βρέχεται από θάλασσα και δεν έχει ήδη γίνει ο καθορισμός του αιγιαλού και της παραλίας, η εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ανώνυμη Εταιρεία πριν από την πρώτη ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης αποστέλλει στην αρμόδια για την υπό κτηματογράφηση περιοχή Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου κτηματογραφικό υψομετρικό διάγραμμα κλίμακας τουλάχιστον 11.000, που απεικονίζει χερσαία παράκτια ή παρόχθια ζώνη πλάτους 300 m. Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση που στην υπό κτηματογράφηση περιοχή υπάρχει μεγάλη λίμνη ή πλεύσιμος ποταμός, των οποίων οι όχθες, οι παλαιές όχθες και οι παρόχθιες ζώνες δεν έχουν ήδη καθορισθεί.

 

2. Το διάγραμμα αυτό μέσα σε έναν (1) μήνα από την παραλαβή του ελέγχεται και θεωρείται από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και στη συνέχεια τίθεται υπόψη της Επιτροπής του άρθρου 3 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001) στην πρώτη τακτική συνεδρίασή της για τον καθορισμό του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού ή της όχθης, της παρόχθιας ζώνης και της παλαιάς όχθης.

 

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως αν ο παλαιός αιγιαλός εισχωρεί σε μεγάλο πλάτος προς την ξηρά και αποβαίνει δαπανηρή η απεικόνισή του με την κλίμακα της παραγράφου 1, επιτρέπεται η αποτύπωσή του σε διάγραμμα με κλίμακα τουλάχιστον 1:5.000. Για το διάγραμμα όμως του αιγιαλού και της παραλίας έχει εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή η κλίμακα της παραγράφου 1.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται οι προδιαγραφές σύνταξης του κτηματoγραφικoύ υψομετρικού διαγράμματος, που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 3, καθώς και η δαπάνη σύνταξης και έκδοσης των διαγραμμάτων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

11. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2308/1995 προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

 

Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος και η εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ανώνυμη Εταιρεία μπορούν να ζητούν απευθείας ή μέσω του αρμόδιου Γραφείου Κτηματογράφησης τη χορήγηση πιστοποιητικών ή άλλων στοιχείων, καθώς και την εν γένει παροχή υπηρεσιών από τον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών και υποθηκών.}

 

12. Μετά το άρθρο 3 του νόμου 2308/1995 προστίθεται άρθρο 3Α, το οποίο έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 3Α: Έλεγχος νομιμότητας

 

Τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί αποτελούν αντικείμενο ελέγχου νομιμότητας, ο οποίος διενεργείται υποχρεωτικά από τους νομικούς του Γραφείου Κτηματογράφησης. Στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού εξετάζεται αν ο τίτλος που προσκομίζεται από τον δηλούντα είναι πρόσφορος για την κτήση του δικαιώματος που δηλώθηκε. Σε περίπτωση δηλώσεων που είναι αντίθετες μεταξύ τους και προκειμένου να διαπιστωθεί ποιο από τα δικαιώματα που δηλώθηκαν θα καταχωρισθεί στα κτηματολογικά διαγράμματα και στους κτηματολογικούς πίνακες, καθώς επίσης σε κάθε άλλη περίπτωση, που από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παρίσταται ανάγκη να ληφθούν υπόψη και οι απώτεροι τίτλοι, ο έλεγχος καταλαμβάνει και τους τίτλους αυτούς.}

 

13. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2308/1995 αντικαθίστανται ως εξής

 

{Τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες αναρτώνται στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Ανακοίνωση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος για την ανάρτηση, με αναφορά στον τόπο και χρόνο της ανάρτησης και μνεία του δικαιώματος υποβολής αίτησης διόρθωσης κατά της εγγραφής, καθώς επίσης της ημερομηνίας έναρξης υπολογισμού των προθεσμιών που προβλέπονται στα άρθρα 5 παράγραφος 1, 6 παράγραφος 1 και 10 παράγραφος 1, δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες του νομού ή της περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, καθώς και σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, αναρτάται δε στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα. Η ανακοίνωση αυτή κοινοποιείται στα Υπουργεία Εξωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Γεωργίας, στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, στα κατά τόπον αρμόδια υποθηκοφυλακεία, στον κατά τόπο αρμόδιο δικηγορικό σύλλογο και στους συμβολαιογραφικούς συλλόγους όλης της χώρας.}

 

14. Στο άρθρο 4 του νόμου 2308/1995 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

 

{Με απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος μπορεί να προβλεφθεί η αποστολή αποσπασμάτων από τους κτηματολογικούς πίνακες και τα διαγράμματα της πρώτης και δεύτερης ανάρτησης σε ορισμένες κατηγορίες προσώπων.}

 

15. Το άρθρο 5 του νόμου 2308/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 5: Διατυπώσεις

 

1. Έναν (1) μήνα μετά την κατά το προηγούμενο άρθρο ημερομηνία έναρξης υπολογισμού προθεσμίας έως τις πρώτες εγγραφές απαγορεύεται, με ποινή ακυρότητας, η σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα της περιοχής, στην οποία αφορούν τα αναρτημένα στοιχεία, αν δεν μνημονεύεται στο συμβόλαιο και δεν επισυνάπτεται σε αυτό πιστοποιητικό υποβολής δήλωσης, που εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Το περιεχόμενο του πιστοποιητικού αυτού καθορίζεται με απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος.

 

2. Κατά τη διάρκεια ισχύος της κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγόρευσης δεν επιτρέπεται χωρίς προσκόμιση του πιστοποιητικού υποβολής δήλωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου υπόθεσης, που έχει ως αντικείμενο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα, εφόσον τη συζήτηση της υπόθεσης επισπεύδει ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης.

 

3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της κατά την παράγραφο 1 απαγόρευσης δεν επιτρέπεται η καταχώριση στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών οποιασδήποτε δικαιοπραξίας, στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, αν δεν μνημονεύεται σε αυτήν ότι επισυνάπτεται το πιστοποιητικό υποβολής δήλωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθώς και αν δεν επισυνάπτεται στη σχετική αίτηση προς τον υποθηκοφύλακα η δήλωση που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2. Εάν στη μεταγραπτέα δικαιοπραξία έχει επισυναφθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τοπογραφικό διάγραμμα, αντίγραφό του συνοδεύει τη δήλωση αυτή. Μετά την καταχώριση της πράξης οι φύλακες μεταγραφών και υποθηκών συμπληρώνουν στα οικεία πεδία του εντύπου της δήλωσης τα στοιχεία της μεταγραφής ή εγγραφής της πράξης, αντίστοιχα, και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη διαβιβάζουν μαζί με το προβλεπόμενο στο προηγούμενο εδάφιο αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Το Γραφείο Κτηματογράφησης ενημερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τους κτηματολογικούς πίνακες και τα διαγράμματα.}

 

16. Το άρθρο 6 του νόμου 2308/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 6: Αιτήσεις διόρθωσης

 

1. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα που τη θεμελιώνουν.

 

2. Η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

 

3. Εφόσον η αίτηση δεν αναφέρεται στη διόρθωση πρόδηλου σφάλματος, υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής η προθεσμία υποβολής αίτησης είναι τεσσάρων (4) μηνών.

 

4. Η αίτηση διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων δεν υπόκειται σε προθεσμία και μπορεί να αναφέρεται στη διόρθωση των στοιχείων και της δεύτερης ανάρτησης. Ως πρόδηλο σφάλμα θεωρείται ιδίως η λανθασμένη αναγραφή των στοιχείων που προκύπτουν από την αστυνομική ταυτότητα, καθώς και η λανθασμένη αναγραφή στοιχείων που προκύπτουν από ληξιαρχικές πράξεις, τα οποία διορθώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Δεν αποτελεί αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος η αίτηση που αφορά στη θέση και στα όρια του ακινήτου. Δεν υπόκειται επίσης σε προθεσμία η αίτηση διόρθωσης που αναφέρεται στο εμβαδόν του ακινήτου που καταχωρίσθηκε στους κτηματολογικούς πίνακες είτε της πρώτης είτε της δεύτερης ανάρτησης.

 

5. Η ημερομηνία, μετά την οποία δεν επιτρέπεται η κατάθεση αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος, ορίζεται με την απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος που εκδίδεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 2.

 

6. Με απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος Ελλάδος επιτρέπεται η παράταση μέχρι δύο (2) μήνες είτε μόνου του χρόνου του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 είτε μόνης της προθεσμίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου είτε και των δύο.

 

7. Οι αιτήσεις διόρθωσης εξετάζονται από το Γραφείο Κτηματογράφησης. Για κάθε αίτηση το Γραφείο Κτηματογράφησης συντάσσει υπόμνημα, το οποίο περιέχει και αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψή της,

 

8. Θέματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με την υποβολή και την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης ρυθμίζονται με απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

17. Το άρθρο 7 του νόμου 2308/1995 καταργείται.

 

18. Το άρθρο 8 του νόμου 2308/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 8: Αναμόρφωση προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 6 το Γραφείο Κτηματογράφησης, αφού ζητήσει μέσω του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος, ή της εταιρείας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ανώνυμη Εταιρεία από τον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών και υποθηκών, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τη χορήγηση πιστοποιητικών ή άλλων στοιχείων, προβαίνει στις αναγκαίες αναμορφώσεις των προσωρινών διαγραμμάτων και πινάκων, λαμβάνοντας προς το σκοπό αυτόν υπόψη και τις δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που συλλέχτηκε εν τω μεταξύ κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού. Αναμορφώσεις των στοιχείων του πίνακα και των διαγραμμάτων μπορεί να γίνονται και οίκοθεν, εάν από την επεξεργασία αυτών εντοπισθεί ανακρίβεια που εμφιλοχώρησε στην προηγούμενη εγγραφή. Στο πεδίο των παρατηρήσεων του κτηματολογικού πίνακα αναφέρεται συνοπτικά η αιτία της αναμόρφωσης.}

 

19. Το άρθρο 8Α του νόμου 2308/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης μπορεί να ζητεί μέσω του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος ή της εταιρείας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ανώνυμη Εταιρεία από τον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών και υποθηκών τη χορήγηση πιστοποιητικών και άλλων στοιχείων και πριν από τον προβλεπόμενο στο προηγούμενο άρθρο χρόνο.}

 

20. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρο 8Β του νόμου 2308/1995 αντικαθίσταται ως εξής

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης, ύστερα από εισήγηση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος, ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών από τους υποθηκοφύλακες και ιδίως το αντικείμενο της εργασίας τους, ο χρόνος εντός του οποίου αυτή πρέπει να παρασχεθεί και η αμοιβή τους, Με όμοια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η συμμετοχή και άλλων επαγγελματικών ή επιστημονικών φορέων στη διαδικασία επαλήθευσης των στοιχείων της κτηματογράφησης μέσω των τηρούμενων στα υποθηκοφυλακεία βιβλίων και ιδίως των δικηγορικών συλλόγων της χώρας.}

 

21. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 9 του νόμου 2308/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τη δεύτερη ανάρτηση και τη σχετική με αυτήν ανακοίνωση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος, ισχύουν αναλόγως όσα ορίζονται στο άρθρο 4 σε συνδυασμό με τις παραγράφους 3 και 6 του άρθρου 6. Στην ανακοίνωση αυτή γίνεται μνεία του δικαιώματος υποβολής ένστασης από όποιον έχει έννομο συμφέρον ενώπιον της κατά το άρθρο 10 Επιτροπής.}

 

22. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του νόμου 2308/1995 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Άρθρο 10: Ενστάσεις

 

1. α) Κατά των στοιχείων κτηματογράφησης της δεύτερης ανάρτησης μπορεί να υποβληθεί ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων από όποιον έχει έννομο συμφέρον. Αντικείμενο ένστασης δεν επιτρέπεται να αποτελούν αμφισβητήσεις ως προς το εμβαδόν του ακινήτου που καταχωρίσθηκε στον κτηματολογικό πίνακα.

 

β) Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης είναι δύο (2) μήνες και υπολογίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 σε συνδυασμό προς το άρθρο 9. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής η προθεσμία άσκησης ένστασης είναι τέσσερις (4) μήνες.

 

γ) Η ένσταση υποβάλλεται στο κατά τόπον αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

 

2. Η Επιτροπή Ενστάσεων συγκροτείται με απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος και αποτελείται από:

 

α) έναν από τους ακολούθως κατονομαζόμενους νομικούς, ως πρόεδρο, με τη σειρά που αυτοί αναγράφονται στο κείμενο της παρούσας διάταξης, δηλαδή είτε έναν πρωτοδίκη ή ειρηνοδίκη με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, οριζόμενο κατά την κείμενη για τους δικαστικούς λειτουργούς νομοθεσία, είτε έναν δικηγόρο παρ' εφέταις με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, είτε έναν φύλακα μεταγραφών και υποθηκών, υποδεικνυόμενο από τον οικείο σύλλογο με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, είτε έναν συμβολαιογράφο με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο,

β) έναν αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο νομάρχη,

γ) έναν από τους ακολούθως κατονομαζόμενους νομικούς, δηλαδή έναν δικηγόρο παρ' εφέταις, υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, ή έναν φύλακα μεταγραφών και υποθηκών, υποδεικνυόμενο από τον οικείο σύλλογο με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, ή έναν συμβολαιογράφο με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο.}

 

23. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νόμου 2308/1995 προστίθεται παράγραφος 4)α, η οποία έχει ως εξής

 

{4)α Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η συγκρότηση της Επιτροπής στην υπό κτηματογράφηση περιοχή σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4, ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να συγκροτήσει την Επιτροπή και οπουδήποτε αλλού εκτός από την υπό κτηματογράφηση περιοχή, ζητώντας εκ νέου την υπόδειξη όλων των μελών της από αντίστοιχους φορείς της περιοχής όπου πρόκειται να λειτουργήσει και σε κάθε περίπτωση από αντίστοιχους φορείς της Αθήνας.}

 

24. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 10 του νόμου 2308/1995 αντικαθίστανται και προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 στο ίδιο άρθρο, ως εξής:

 

{5. Με απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 6, ρυθμίζονται η κατά τόπο αρμοδιότητα της Επιτροπής και ο τρόπος λειτουργίας της, η γραμματειακή της υποστήριξη, η αμοιβή των μελών και του γραμματέα της, η οποία μπορεί να καθορίζεται κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

6. Η Επιτροπή αποφαίνεται για τις ενστάσεις εφαρμόζοντας τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και πιθανολογώντας τα τιθέμενα ενώπιόν της πραγματικά περιστατικά με βάση: α) όλα τα νόμιμα αποδεικτικά μέσα, τα οποία προαποδεικτικώς προσκομίζουν τα μέρη, β) τις πληροφορίες που έχει υποχρέωση να παρέχει σε αυτήν το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης με τη μορφή υπομνήματος ή κατ' άλλον τρόπο. Ο χρόνος μέσα στον οποίο οφείλει να αποφανθεί η Επιτροπή για τις ενστάσεις είναι δύο (2) μήνες από την παράδοση σε αυτήν από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης των φακέλων των ενστάσεων Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για δυο (2) ακόμη μήνες με απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος.

 

7. Ενώπιον των Επιτροπών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρίστανται είτε αυτοπροσώπως είτε μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου. Στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται η συμμετοχή τεχνικών συμβούλων των παρισταμένων 8, θέματα σχετικά με την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων, τον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται όσοι έχουν έννομο συμφέρον, καθώς και κάθε σχετικό ζήτημα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα, ρυθμίζονται με απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

25. Το άρθρο 10Α καταργείται.

 

26. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 του νόμου 2308/1995 αντικαθίσταται με νέα εδάφια, τα οποία έχουν ως εξής:

 

{Μετά την ολοκλήρωση, κατά το προηγούμενο άρθρο, της διαδικασίας εκδίκασης των ενστάσεων, το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης αναμορφώνει τα κτηματολογικά διαγράμματα και τους κτηματολογικούς πίνακες λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που έχει συλλεχθεί εν τω μεταξύ σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Εγγραπτέο δικαίωμα, για το οποίο υποβλήθηκε εκπρόθεσμη δήλωση της παραγράφου 8 του άρθρου 2 μετά τη δεύτερη ανάρτηση, δεν καταχωρίζεται στον κτηματολογικό πίνακα, εφόσον η καταχώρισή του θα συνεπαγόταν τον εκτοπισμό δικαιώματος, που είχε περιληφθεί στον κτηματολογικό πίνακα της δεύτερης ανάρτησης. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει στις περιπτώσεις της ειδικής και καθολικής διαδοχής στο δικαίωμα που είχε περιληφθεί στους κτηματολογικούς πίνακες της δεύτερης ανάρτησης ούτε στις περιπτώσεις που προσκομίζεται δικαστική απόφαση, με την οποία επιλύεται διαφορά μεταξύ των δηλούντων. Σε κάθε περίπτωση, στο πεδίο των παρατηρήσεων του κτηματολογικού πίνακα καταχωρίζεται σύντομη αιτιολόγηση για τις μεταβολές που επέρχονται σε σχέση με τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της δεύτερης ανάρτησης.}

 

27. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του νόμου 2308/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Μετά την έκδοση της κατά το προηγούμενο άρθρο διαπιστωτικής πράξης, το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο που προβλέπεται στο νόμο 2664/1998 προβαίνει στις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία για όλα τα ακίνητα της περιοχής που κτηματογραφήθηκε. Η ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία σημειώνεται στα βιβλία αυτά.}

 

28. Τα τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 2308/1995 καταργούνται.

 

29. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του νόμου 2308/1995 καταργείται και προστίθενται νέες παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7 και 8 στο ίδιο άρθρο, οι οποίες έχουν ως εξής

 

{3. Κάθε δικαιούχος καταβάλλει υπέρ του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος, ανταποδοτικό τέλος, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα (30) και μεγαλύτερο των εννιακοσίων (900) ευρώ, όπως ορίζεται ειδικότερα με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανάλογα με στοιχεία του κόστους της κτηματογράφησης, αφού ληφθούν υπόψη και το είδος του δικαιώματος, το είδος του ακινήτου, η έκτασή του και η περιοχή στην οποία βρίσκεται. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος είσπραξης του ανταποδοτικού τέλους. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ως άνω ανώτατο ύψος του ανταποδοτικού τέλους, αφού ληφθούν υπόψη οι μεταβολές του τιμαρίθμου. Τα έσοδα από την είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος ή εισφέρονται στην εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ανώνυμη Εταιρεία και διατίθενται για την εκπλήρωση των σκοπών της κτηματογράφησης κατά τους όρους κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία καθορίζεται ο τρόπος εισφοράς και κάθε σχετικό θέμα.

 

4. Ανταποδοτικό τέλος καταβάλλεται μόνο για τα δικαιώματα της κυριότητας, των δουλειών, της υποθήκης και της προσημείωσης υποθήκης, της μεταλλειοκτησίας, καθώς επίσης για τις χρονομεριστικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις. Σε περίπτωση δικαιωμάτων που τελούν υπό αναβλητική αίρεση βεβαίωση εκδίδεται τόσο για το υφιστάμενο κατά το χρόνο της εγγραφής δικαίωμα όσο και για το υπό αναβλητική αίρεση δικαίωμα, το ανταποδοτικό τέλος εισπράττεται όμως στο σύνολό του από τον υπό αίρεση δικαιούχο Εάν η αναβλητική αίρεση ματαιωθεί, ο υπό αίρεση δικαιούχος που κατέβαλε το ανταποδοτικό τέλος έχει αξίωση κατά του δικαιούχου για απόδοση του ποσού αυτού. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Στις περιπτώσεις των χρονομεριστικών μισθώσεων το ανταποδοτικό τέλος καταβάλλεται από τους δικαιούχους των χρονομεριδίων.

 

5. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η πρώτη εγγραφή έχει γίνει στο όνομα προσώπου που έχει αποβιώσει, η καταβολή του ανταποδοτικού τέλους από τους κληρονόμους του αποβιώσαντος αποτελεί προϋπόθεση για την καταχώριση στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου της πράξης αποδοχής κληρονομιάς ή άλλης ισοδύναμης με αυτήν πράξης. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στην περίπτωση της κληροδοσίας του άρθρου 1996 του Αστικού Κώδικα.

 

6. Σε περίπτωση μη καταβολής του ανταποδοτικού τέλους από τον υπόχρεο, αυτό εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ύστερα από σχετική βεβαίωση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος.

 

7. Σε περίπτωση διόρθωσης της πρώτης εγγραφής κατά το άρθρο 6 του νόμου 2664/1998 το ανταποδοτικό τέλος που καταβλήθηκε επιστρέφεται εν όλω ή εν μέρει, ανάλογα με την έκταση της διόρθωσης, σε αυτόν που το κατέβαλε μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την καταχώριση της διορθωμένης εγγραφής Η εν λόγω καταχώριση απαγορεύεται να διενεργηθεί, εάν δεν καταβληθεί το οφειλόμενο ανταποδοτικό τέλος από τον υπέρ ου η διόρθωση. Ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής του ανταποδοτικού τέλους, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα ρυθμίζονται στην περίπτωση αυτή με απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

8. Ζητήματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με τις πρώτες εγγραφές ρυθμίζονται με απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

30. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 2308/1995 καταργείται.

 

31. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 13Α του νόμου 2308/1995 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Όπου στο νόμο αυτόν ορίζεται ότι υποβάλλονται δηλώσεις ή άλλου είδους έγγραφα στο Γραφείο Κτηματογράφησης, οι δηλώσεις αυτές και τα λοιπά έγγραφα μπορούν με απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος να υποβληθούν και στο οικείο κοινοτικό ή δημοτικό κατάστημα ή στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος ή όπου αλλού ορίζει η εν λόγω απόφαση.

 

2. Όπου στο νόμο αυτόν ορίζεται ότι γίνονται αναρτήσεις, τοιχοκολλήσεις ή άλλου είδους ανακοινώσεις στο χώρο των Γραφείων Κτηματογράφησης, αυτές μπορούν με απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος να γίνουν και στο οικείο κοινοτικό ή δημοτικό κατάστημα ή στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος ή όπου αλλού ορίζει η εν λόγω απόφαση.

 

3. Στην περίπτωση που η κτηματογράφηση διενεργείται από αναδόχους μελετών κτηματογράφησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1, τα έγγραφα που εκδίδονται και χορηγούνται από το Γραφείο Κτηματογράφησης υπογράφονται μόνο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.