Νόμος 2308/95 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Προσφυγή στη δευτεροβάθμια επιτροπή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 10 καταργήθηκε από την παράγραφο 17 του άρθρου 1 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006).

 

1. α) Κατά των στοιχείων κτηματογράφησης της δεύτερης ανάρτησης μπορεί να υποβληθεί ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων από όποιον έχει έννομο συμφέρον. Αντικείμενο ένστασης δεν επιτρέπεται να αποτελούν αμφισβητήσεις ως προς το εμβαδόν του ακινήτου που καταχωρίσθηκε στον κτηματολογικό πίνακα.

 

β) Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης είναι δύο (2) μήνες και υπολογίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 σε συνδυασμό προς το άρθρο 9 για τους κατοίκους της αλλοδαπής η προθεσμία άσκησης ένστασης είναι τέσσερις (4) μήνες.

 

γ) Η ένσταση υποβάλλεται στο κατά τόπον αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

 

2. Η Επιτροπή Ενστάσεων συγκροτείται με απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος και αποτελείται από

 

α) έναν από τους ακολούθως κατονομαζόμενους νομικούς, ως πρόεδρο, με τη σειρά που αυτοί αναγράφονται στο κείμενο της παρούσας διάταξης, δηλαδή είτε έναν πρωτοδίκη ή ειρηνοδίκη με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, οριζόμενο κατά την κείμενη για τους δικαστικούς λειτουργούς νομοθεσία, είτε έναν δικηγόρο παρ' εφέταις με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, είτε έναν φύλακα μεταγραφών και υποθηκών, υποδεικνυόμενο από τον οικείο σύλλογο με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, είτε έναν συμβολαιογράφο με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο,

β) έναν αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο νομάρχη,

γ) έναν από τους ακολούθως κατονομαζόμενους νομικούς, δηλαδή έναν δικηγόρο παρ' εφέταις, υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, ή έναν φύλακα μεταγραφών και υποθηκών, υποδεικνυόμενο από τον οικείο σύλλογο με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, ή έναν συμβολαιογράφο με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 22 του άρθρου 1 του νόμου 3127/2003 (ΦΕΚ 67/Α/2003).

 

3. Για καθένα από τα κατά την παράγραφο 2 τακτικά μέλη της επιτροπής ορίζεται, κατά τον προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 τρόπο, νόμιμος αναπληρωτής του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 25 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998).

 

4. Ο κατά τις παραγράφους 2 και 3 ορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή σχετικού αιτήματος από μέρους του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος. Αν παρέλθει αυτή, ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος έχει δικαίωμα να ορίσει αυτός το μη υποδεικνυόμενο εμπροθέσμως μέλος, το οποίο, για μεν τη θέση του προέδρου πρέπει να είναι είτε δικηγόρος παρ' εφέταις είτε φύλακας μεταγραφών και υποθηκών είτε συμβολαιογράφος με πενταετή υπηρεσία στο εν λόγω λειτούργημα, για δε τη θέση των υπόλοιπων μελών πρέπει να είναι ένας αγρονόμος - τοπογράφος μηχανικός με πενταετή υπηρεσία και ένας ακόμη από τους αμέσως προηγουμένως αναφερόμενους νομικούς με τριετή υπηρεσία, με τη σειρά που αυτοί αναγράφονται στο κείμενο της παρούσας διάταξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 25 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998).

 

4)α. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η συγκρότηση της Επιτροπής στην υπό κτηματογράφηση περιοχή σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4, ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να συγκροτήσει την Επιτροπή και οπουδήποτε αλλού εκτός από την υπό κτηματογράφηση περιοχή, ζητώντας εκ νέου την υπόδειξη όλων των μελών της από αντίστοιχους φορείς της περιοχής όπου πρόκειται να λειτουργήσει και σε κάθε περίπτωση από αντίστοιχους φορείς της Αθήνας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4)α προστέθηκε με την παράγραφο 23 του άρθρου 1 του νόμου 3127/2003 (ΦΕΚ 67/Α/2003).

 

5. Με απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 6, ρυθμίζονται η κατά τόπο αρμοδιότητα της Επιτροπής και ο τρόπος λειτουργίας της, η γραμματειακή της υποστήριξη, η αμοιβή των μελών και του γραμματέα της, η οποία μπορεί να καθορίζεται κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 1 του νόμου 3127/2003 (ΦΕΚ 67/Α/2003).

 

6. Η Επιτροπή αποφαίνεται για τις ενστάσεις εφαρμόζοντας τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και πιθανολογώντας τα τιθέμενα ενώπιόν της πραγματικά περιστατικά με βάση: α) όλα τα νόμιμα αποδεικτικά μέσα, τα οποία προαποδεικτικώς προσκομίζουν τα μέρη, β) τις πληροφορίες που έχει υποχρέωση να παρέχει σε αυτήν το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης με τη μορφή υπομνήματος ή κατ' άλλον τρόπο. Ο χρόνος μέσα στον οποίο οφείλει να αποφανθεί η Επιτροπή για τις ενστάσεις είναι δύο (2) μήνες από την παράδοση σε αυτήν από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης των φακέλων των ενστάσεων Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για δυο (2) ακόμη μήνες με απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 1 του νόμου 3127/2003 (ΦΕΚ 67/Α/2003).

 

7. Ενώπιον των Επιτροπών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρίστανται είτε αυτοπροσώπως είτε μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου. Στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται η συμμετοχή τεχνικών συμβούλων των παρισταμένων.

 

8. Θέματα σχετικά με την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων, τον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται όσοι έχουν έννομο συμφέρον, καθώς και κάθε σχετικό ζήτημα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα, ρυθμίζονται με απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.