Νόμος 4075/12 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Ρυθμίσεις Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 258/2005 (ΦΕΚ 316/Α/2005) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η βεβαίωση χορηγείται και σε ασφαλισμένο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, εφόσον το ποσό των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών του στον Οργανισμό δεν ξεπερνά τις 20.000 € και έχει συμψηφιστεί ή παρακρατείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 61 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011) και είτε έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση είτε έχει υπαχθεί στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 258/2005 (ΦΕΚ 316/Α/2005), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).}

 

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 258/2005 (ΦΕΚ 316/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι συμβολαιογράφοι, καθώς και κάθε αρμόδια κατά νόμο αρχή υποχρεούνται να αρνηθούν τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου ή την έκδοση απόφασης οριστικής παραίτησης ή ανάκλησης του δικαιώματος της άδειας κυκλοφορίας Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τη βεβαίωση της παραγράφου 3.}

 

γ. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 11 της υπ' αριθμόν Φ80000/7228/308/07-09-2006 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1397/Β/2006) διαγράφεται η τελεία και προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{ή αυτή να έχει εκδοθεί βάσει του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 258/2005 (ΦΕΚ 316/Α/2005).}

 

2. α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του νόμου 3050/2002 (ΦΕΚ 214/Α/2002), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 25 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5.α) Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) και του προεδρικού διατάγματος 33/1979 (ΦΕΚ 10/Α/1979), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού: α) δυναμικότητας 11 δωματίων και άνω και με έδρα σε περιοχές της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 και β) δυναμικότητας από 6 μέχρι και 10 δωματίων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, με έκπτωση ποσοστού 30% στο ποσό αυτής.

 

Σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης των ανωτέρω καταλυμάτων από ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία, στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών υπό τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου υπάγεται υποχρεωτικά ένας εκ των εταίρων και προαιρετικά οι λοιποί, οι οποίοι άλλως υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων εκτός αν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.

 

Εφόσον ο μέσος όρος του εισοδήματός τους από την επαγγελματική δραστηριότητα για 3 έτη από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως αυτός προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31-12-2011, παραμένουν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία με την ως άνω έκπτωση και δεν υποχρεούνται στην ανά τριετία μετάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 258/2005 (ΦΕΚ 316/Α/2005). Η ίδια ρύθμιση ισχύει εφεξής και για κάθε τριετία εφόσον ο μέσος όρος του ως άνω εισοδήματος από την επαγγελματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31-12-2011.

 

Εφόσον ο ως άνω μέσος όρος υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31-12-2011, οι υπαγόμενοι στο πρώτο εδάφιο παραμένουν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία αλλά χωρίς έκπτωση και εφεξής υποχρεούνται στην ανά τριετία μετάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 258/2005 (ΦΕΚ 316/Α/2005).

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, μετά την παρέλευση 3 ετών από τη χορήγηση της ανωτέρω διευκόλυνσης, έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε, του επανελέγχου της άσκησης της δραστηριότητας και των εισοδημάτων των δικαιούχων.

 

Κατά τον επανέλεγχο εξετάζεται πάντα ο μέσος όρος των εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας. Το δικαίωμα αυτό έχει και ο ασφαλισμένος στις περιπτώσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, μετά την παρέλευση τουλάχιστον 3 ετών από την υπαγωγή του στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

 

Το ανωτέρω εισοδηματικό κριτήριο του 400πλασίου εφαρμόζεται ξεχωριστά για τον κάθε εταίρο του δευτέρου εδαφίου.

 

Αν οι υπαγόμενοι στο πρώτο εδάφιο είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και εφόσον ο μέσος όρος του εισοδήματός τους από την επαγγελματική δραστηριότητα του πρώτου εδαφίου, για 3 έτη από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως αυτός προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε την 31-12-2011, ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων.}

 

β) Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) και του προεδρικού διατάγματος 33/1979 (ΦΕΚ 10/Α/1979), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού δυναμικότητας έως και 5 δωματίων, ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, εφόσον ο μέσος όρος του εισοδήματός τους από την επαγγελματική δραστηριότητα για 3 έτη από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως αυτός προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31-12-2011. Η ίδια ρύθμιση ισχύει εφεξής και για κάθε τριετία εφόσον ο μέσος όρος του ως άνω εισοδήματος από την επαγγελματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31-12-2011.

 

Εφόσον ο ως άνω μέσος όρος υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31-12-2011, οι υπαγόμενοι στο πρώτο εδάφιο υπάγονται εφεξής στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

 

Μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας, ο αρμόδιος κατά περίπτωση Οργανισμός έχει το δικαίωμα του επανελέγχου, οποτεδήποτε, της άσκησης της δραστηριότητας και των εισοδημάτων των δικαιούχων. Κατά τον επανέλεγχο εξετάζεται πάντα ο μέσος όρος των εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας. Το δικαίωμα αυτό έχει και ο ασφαλισμένος στις περιπτώσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του κατά περίπτωση Οργανισμού λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, μετά την παρέλευση τουλάχιστον 3 ετών από την υπαγωγή του στην ασφάλιση του κατά περίπτωση Οργανισμού.}

 

β) Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται από την 01-07-2012.

 

γ) Για όσους, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, ασφαλίζονταν στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, η ασφάλιση που έχει χωρήσει παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών. Αντίστοιχα, η ασφάλιση που έχει χωρήσει στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

3. Στο τέλος του άρθρου 61 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011), προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. α) Ειδικά για τους δικαιούχους του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, το ανώτατο όριο της παραγράφου 2 είναι το ποσό των 20.000 €.

 

β) Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η διαδικασία εσωτερικής κατανομής και καταβολής του ως άνω ποσού μεταξύ των ασφαλιστικών φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 9 του νόμου 3050/2002 (ΦΕΚ 214/Α/2002), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 25 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών υπάγονται τα φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος πάνω από 20 kW είτε σε κτιριακή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγη επιχείρησης είτε σε αγροτεμάχια ή οικόπεδα, σε όλη την Επικράτεια.

 

Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και ασφαλίζονται στην 7η ασφαλιστική κατηγορία του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kW.}

 

5. Ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου σύνταξης του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 5/2007 και να παραμείνουν σε αυτήν έως 31-12-2016 εφόσον, κατά την υποβολή της αίτησης: α) δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή β) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι ενήμεροι. Η κατάταξη στην κατώτερη κατηγορία αρχίζει από το αμέσως επόμενο προς έκδοση και μετά την αίτηση δίμηνο και ισχύει για όσο διάστημα είναι ενήμεροι στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών και στις δόσεις της τυχόν ρύθμισης. Αν ο ασφαλισμένος δεν είναι ενήμερος, επανέρχεται αυτοδικαίως στην κατηγορία στην οποία βρισκόταν πριν την αίτηση του πρώτου εδαφίου, στην οποία επανέρχονται υποχρεωτικά από την 01-01-2017 και όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν κάνει χρήση της διάταξης αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος, τα όργανα και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 54 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014).

 

6. Ο χρόνος ασφάλισης όσων μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ασφαλίστηκαν στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων βάσει του άρθρου 9 του νόμου 3050/2002 (ΦΕΚ 214/Α/2002), αφού έτυχαν εξαίρεσης από την ασφάλιση του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών - Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, παραμένει ισχυρός και δεν αναζητούνται οι ασφαλιστικές εισφορές από το πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών - Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων.

 

7. Από τη δημοσίευση του παρόντος ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών υποχρεούται να καταβάλει στον πάροχο της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας με την επωνυμία Ελληνικά Ταχυδρομεία τις οφειλές από ταχυδρομικές υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν από 01-03-2010 έως 31-12-2011, σύμφωνα με άρθρο 904 του Αστικού Κώδικα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.