Νόμος 2972/01 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Τρόπος υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά ή με μαγνητικό μέσο ή εγγράφως.

 

1. Υπόχρεοι για την υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή ή με μαγνητικό μέσο είναι:

 

α) το Δημόσιο,

β) τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,

γ) οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, α' και β' βαθμίδας,

δ) οι εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 8 περίπτωση 5 εδάφιο ε' του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, και με προϋπολογισμό δαπάνης μεγαλύτερο από αυτόν που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

ε) οι εργοδότες που δεν είναι φυσικά πρόσωπα, και καταβάλλουν εισφορές για το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ή για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συν-εισπράττει το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

2. Υπόχρεοι για την υποβολή είτε ηλεκτρονικά ή με μαγνητικό μέσο ή εγγράφως είναι:

 

α) οι εργοδότες που είναι φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι απασχολούν πάνω από πέντε εργαζόμενους,

β) οι εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία.

 

Οι εργοδότες της παρούσας παραγράφου υποχρεούνται να υποβάλλουν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση είτε ηλεκτρονικά είτε με μαγνητικό μέσο, μετά την παρέλευση δώδεκα μηνών από την έναρξη εφαρμογής της. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να παρατείνεται η ανωτέρω προθεσμία.

 

3. Υπόχρεοι για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης σε έγγραφη μορφή και προαιρετικά σε ηλεκτρονική μορφή ή με μαγνητικό μέσο είναι:

 

α) οι εργοδότες που είναι φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι απασχολούν μέχρι πέντε εργαζόμενους και

β) οι εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών έργων.

 

Με τον Κανονισμό που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 1, μπορεί να ορισθεί και για τα ανωτέρω πρόσωπα η υποχρεωτική υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης σε ηλεκτρονική μορφή ή με μαγνητικό μέσο.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται οι διαδικασίες υποβολής, ταυτοποίησης, αναστολής ταυτοποίησης, διαχείρισης και κάθε άλλη λεπτομέρεια που απαιτείται για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και δικτυακών υποδομών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.