Νόμος 2941/01 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Εκμισθώσεις επενδύσεων νόμου 1262/1982 και νόμου 1892/1990


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) και 1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α/1982) επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου για έκδοση της απόφασης υπαγωγής ή ολοκλήρωσης οργάνου, να εκμισθώσουν την υπαχθείσα στις διατάξεις των νόμων αυτών επένδυση, είτε στο σύνολό της, πριν παρέλθει δεκαετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσής της, είτε να εκμισθώσουν μέρος των πάγιων περιουσιακών τους στοιχείων που έχουν τύχει ενισχύσεως, υπό τον όρο ότι η επένδυση ή τα πάγια στοιχεία που εκμισθώνονται θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους από τον μισθωτή στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο. Σε περίπτωση εκμίσθωσης χωρίς την έγκριση αυτή, καθώς και σε κάθε περίπτωση εκμίσθωσης πριν από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης, καθίσταται αυτοδικαίως απαιτητό είτε το σύνολο της καταβληθείσας ενίσχυσης, προκειμένου για εκμίσθωση όλης της επένδυσης, είτε τμήμα της ανάλογα με το τμήμα της επένδυσης που έχει εκμισθωθεί.

 

2. Οι κυρώσεις που προβλέπουν μερική ή ολική επιστροφή των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων δεν επιβάλλονται στους επενδυτές, οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχουν εκμισθώσει εν όλω ή εν μέρει επενδύσεις τους, που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 1892/1990 ή του νόμου 1262/1982, εφόσον η επένδυσή τους που εκμισθώθηκε συνεχίζει τη λειτουργία της από τον μισθωτή στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο και η εκμίσθωση της επένδυσης έγινε: i) μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσής της ή ii) πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης, αλλά μέσα στα τελευταία τέσσερα (4) έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, προκειμένου για επενδύσεις υπαχθείσες στο νόμο 1892/1990. Αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί και με τις οποίες έχουν επιβληθεί οι παραπάνω κυρώσεις ανακαλούνται ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή του νόμου 1892/1990 ή του νόμου 1262/1982 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Ποσά που έχουν καταβληθεί στο Δημόσιο κατ' εφαρμογή των παραπάνω κυρώσεων επιστρέφονται.

 

3. Όπου στο νόμο 1892/1990 γίνεται αναφορά σε εφαρμογή κυρώσεων, εκτός από την επιστροφή επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που αναφέρονται στον εν λόγω νόμο ρητά, ως κύρωση θεωρείται και η επιστροφή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης του εν λόγω νόμου, στις περιπτώσεις που η απόφαση υπαγωγής αφορά σε απόκτηση της χρήσης εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση.

 

4. Δεν έχουν εφαρμογή οι κυρώσεις που αφορούν σε επιστροφή ενισχύσεων λόγω μεταβίβασης εξοπλισμού που ενισχύθηκε σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που είχαν υπαχθεί στο νόμο 1892/1990 ή το νόμο 1262/1982 για ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακής μονάδας και οι οποίες, πριν τη λήξη της δεκαετίας από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσής τους αυτής, υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 2601/1998 για ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό της ξενοδοχειακής τους μονάδας, ο οποίος περιλαμβάνει και αντικατάσταση του μεταβιβαζόμενου εξοπλισμού που είχε ενισχυθεί βάσει του νόμου 1892/1990 ή του νόμου 1262/1982.

 

5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 2601/1998 προστίθενται τα εξής:

 

{υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση ή τα πάγια στοιχεία που εκμισθώνονται θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους από τον μισθωτή στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο. Για την επιχείρηση αυτή συνεχίζουν κατά τα λοιπά να ισχύουν οι υποχρεώσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις που απορρέουν από τη σχετική απόφαση υπαγωγής και τον παρόντα νόμο μέχρι τη συμπλήρωση της ως άνω πενταετίας.}

 

6. Η ισχύς των προηγούμενων παραγράφων 4 και 5 ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του νόμου 2601/1998.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.