Νόμος 2941/01 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επενδύσεις του τουριστικού τομέα, για ίδρυση - επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων, οι οποίες κρίθηκαν βιώσιμες και των οποίων η μη υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) ακυρώθηκε με δικαστικές αποφάσεις ύστερα από αίτηση των φορέων τους, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, σύμφωνα με τις οποίες επανεξετάζονται για υπαγωγή στο καθεστώς των ενισχύσεων που προβλέπουν.

 

Για την επανεξέταση απαιτείται αίτηση του φορέα της επένδυσης, η οποία υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α. Τεχνική περιγραφή του έργου.

 

β. Αρχιτεκτονικά σχέδια σε ισχύ, εγκεκριμένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 

γ. Προσφορές - προτιμολόγια του προϋπολογιζόμενου κόστους της επένδυσης ή / και δικαιολογητικά και στοιχεία των δαπανών, που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από την αρχική υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου 1892/1990 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και ειδικό σήμα λειτουργίας για όσες επενδύσεις έχουν ολοκληρωθεί.

 

δ. Στοιχεία τεκμηρίωσης της ίδιας συμμετοχής κατ' ελάχιστο στο ποσοστό, με βάση το οποίο είχαν κριθεί αρχικά βιώσιμες.

 

ε. Ισολογισμούς από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης υπαγωγής.

 

2. Ενισχυόμενο κόστος των επενδύσεων της παραγράφου 1 θεωρείται το πραγματικό κόστος, όπως αυτό προσδιορίζεται κατά το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.

 

3. Για την αποδοχή των αιτήσεων και την υπαγωγή στο νόμο 1892/1990 δεν ισχύει ο περιορισμός των κονδυλίων, που είχαν καθοριστεί με τις αποφάσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου.

 

4. Η μη υποβολή της αίτησης ή η υποβολή ελλιπών δικαιολογητικών, εντός της οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, επιφέρει απώλεια του δικαιώματος επανεξέτασης και υπαγωγής.

 

5. Στις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων υπάγονται και επενδύσεις της ίδιας κατηγορίας, των οποίων οι φορείς είχαν υποβάλει αρμοδίως μέχρι 31-12-2000 αίτηση επανεξέτασής τους για υπαγωγή, κατ' εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων της παραγράφου 1.

 

6. Ενισχύσεις που κατεβλήθησαν για επενδύσεις του τουριστικού τομέα, η υπαγωγή των οποίων στο νόμο 1892/1990 ακυρώθηκε με τις ίδιες δικαστικές αποφάσεις, δεν αναζητούνται. Οι παραπάνω επενδύσεις εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του ίδιου νόμου και τους όρους των σχετικών εγκριτικών πράξεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.