Νόμος 2939/01 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 173/1967 (ΦΕΚ 189/Α/1967), που αφορούν στο ύψος της οφειλόμενης στο απολυόμενο προσωπικό της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας αποζημίωσης του νόμου [Ν] 2112/1920 (ΦΕΚ 57/Α/1920), όπως ισχύουν, μετά τις υπογραφείσες μεταξύ της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και την υπ' αριθμό [Α] 6471/1989 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, εξακολουθούν να ισχύουν.

 

β. Ομοίως, εξακολουθεί να λειτουργεί ο λογαριασμός εφάπαξ του προσωπικού που υπάρχει στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις από 02-04-1990, 02-07-1991 και 25-05-1992 Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και με τους όρους που προβλέπονται σε αυτές. Η διαχείριση του λογαριασμού αυτού θα ασκείται από τετραμελή επιτροπή, που αποτελείται από έναν (1) εκπρόσωπο, υποδεικνυόμενο από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, έναν (1) από το Υπουργείο Οικονομικών, έναν (1) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και έναν (1) από την Ομοσπονδία Εργαζομένων της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 

Τυχόν έλλειμμα του λογαριασμού, που θα αναφέρεται στο προσωπικό που υπηρετούσε μέχρι 25-10-1999, θα καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο, απολογιστικά στο τέλος του έτους.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μέσα στο μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, θα καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του.

 

Προς κάλυψη του ελλείμματος των χρήσεων μέχρι 31-12-2001, το Δημόσιο θα προκαταβάλει το ποσόν του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων (1.500.000.000) δραχμών, σε πίστωση του ποσού που θα προκύψει, απολογιστικά, στο τέλος του έτους.

 

2. α. Μετά το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2744/1999 προστίθεται εδάφιο πέμπτο με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

{Οι ανωτέρω εργασίες ή τμήμα αυτών δύναται να ανατίθενται στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας έναντι εύλογης αμοιβής.}

 

β. Οι συμβάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999) και αναφέρονται στην εκτέλεση των εργασιών των παραγράφων 1 εδάφιο τέταρτο και έβδομο και 2 του αυτού άρθρου, έχουν αναδρομική ισχύ και ανεξαρτήτως του χρόνου υπογραφής τους, ισχύουν από τις 25-10-1999.

 

Το τίμημα που οφείλεται προς την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας εκ μέρους του Δημοσίου,για τις εκτελεσθείσες σχετικές εργασίες κατά το χρονικό διάστημα από τις 25-10-1999 μέχρι την ημέρα έναρξης της ισχύος του νόμου αυτού και αφορούν τα μη συγχρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Συνοχής έργα είναι αυτό που προκύπτει από τις σχετικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και σε αυτό προστίθεται εύλογη αμοιβή για την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, που καθορίζεται με σύμβαση που καταρτίζεται με την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και το Ελληνικό Δημόσιο, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

γ. Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Ανώνυμη Εταιρεία εξακολουθεί και μετά την έναρξη της ισχύος του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999) να είναι ο φορέας υλοποίησης των έργων που αφορούν το υδρευτικό σύστημα του λεκανοπεδίου Αττικής και έχουν υπαχθεί στον Κανονισμό Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αριθμό 1164/1994 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις εγκριτικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμούς Ε (1999) 2973 τελικό/15-09-1999, Ε (1999) 2978 τελικό/15-09-1999, Ε (1999) 3611 τελικό/08-11-1999 και Ε (1999) 4089 τελικό/17-12-1999 και δικαιούται να εισπράττει την επιχορήγηση του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδρομικά, για τα ποσά που καταβλήθηκαν ή καταβάλλονται μετά την έναρξη της ισχύος του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999) και εφεξής και εγγράφηκαν στη συλλογική απόφαση έργων 0762. Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας δικαιούται επιπλέον χρηματοδότηση για την κάλυψη του ποσοστού του κόστους των επιλέξιμων δαπανών, που δεν καλύπτεται από τις σχετικές επιχορηγήσεις του Ταμείου Συνοχής και του συνόλου των μη επιλέξιμων δαπανών, αναδρομικά, για τα ποσά που έχει καταβάλει ή καταβάλλει αυτή, μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999) και εφεξής, καθώς και εύλογη αμοιβή.

 

Το ποσό της επιπλέον αυτής χρηματοδότησης για το χρονικό διάστημα από 25-10-1999 μέχρι την περαίωση των πιο πάνω έργων, προκύπτει από τις σχετικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, οι οποίες ελέγχονται και βεβαιώνονται από ειδική έκθεση ορκωτού ελεγκτή, που ορίζεται κατά τις καταστατικές της διατάξεις. Στο προκύπτον ποσό προστίθεται ποσοστό 6% για εύλογη αμοιβή της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, επί του συνολικού κόστους των έργων.

 

Η προαναφερθείσα χρηματοδότηση και η πρόσθετη αμοιβή της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας καταβάλλονται απευθείας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων σύμφωνα με τις εκκαθαρίσεις που θα υποβάλλει η Εταιρεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003).

 

δ. Τα συγχρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Συνοχής έργα ύδρευσης που έχουν υπαχθεί στον Κανονισμό με αριθμό 1164/1994 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατασκευάζονται από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και παραδίδονται στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Εταιρεία Παγίων Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 

ε. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και του εδαφίου γ' της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του νόμου 2744/1999 εφαρμόζονται και για την περίπτωση μεταβίβασης έργων, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Εταιρεία Παγίων Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.