Νόμος 2744/99 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου - Μεταβίβαση Παγίων Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Εταιρεία Παγίων Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και σκοπό τη διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία των ακινήτων που θα μεταβιβασθούν σε αυτό, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Στο νομικό αυτό πρόσωπο μεταβιβάζονται άνευ ανταλλάγματος κατά κυριότητα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία (πάγια) της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

 

Η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από την καταβολή οποιουδήποτε φόρου,τέλους χαρτοσήμου, άλλου τέλους ή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου τρίτου. Ομοίως απαλλάσσεται από κάθε φόρο υπεραξίας που τυχόν προκύψει από τη μεταβίβαση αυτήν.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης με απόφαση του, που επικυρώνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, καθορίζει τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα φράγματα και οι ταμιευτήρες του Μόρνου και του Μαραθώνα και τα έργα και οι εγκαταστάσεις της Υλίκης, και ορίζει όργανα για τη σύνταξη έκθεσης που θα περιέχει απαραιτήτως σαφή περιγραφή των μεταβιβαζομένων ακινήτων με προσδιοριστικά κυρίως στοιχεία το είδος, τη θέση και τα όρια αυτών. Η παραπάνω έκθεση, μετά την έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και την προσυπογραφή της από τον Υπουργό Οικονομικών, αποτελεί τίτλο μεταβίβασης, απόσπασμα του οποίου μεταγράφεται ατελώς κατά τις κείμενες διατάξεις, στα οικεία βιβλία μεταγραφών στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων, μεταβιβάζεται άνευ ανταλλάγματος στο νομικό πρόσωπο της παραγράφου 1 το φράγμα και ο ταμιευτήρας του Ευήνου. Οι διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτήν.

 

4. Τα υπόλοιπα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και τα οποία χρησιμοποιεί αποκλειστικά η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος για τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης που παρέχει, ανήκουν κατά κυριότητα σε αυτήν. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης καταρτίζουν έκθεση απογραφής των ως άνω περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης.

 

Μετά την έγκριση της παραπάνω έκθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης, απόσπασμα αυτής, μετά της προβλεπόμενης από το άρθρο 9 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 533/1963 περί εκτελέσεως του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος υπ' αριθμόν [Ν] 4201/1961, όπως ισχύει σήμερα, περιλήψεως, μεταγράφεται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων, εφόσον πρόκειται για ακίνητα τα οποία δεν έχουν ήδη μεταγραφεί. Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης καθίσταται υπεύθυνη για τη λειτουργία και συντήρηση των ακινήτων αυτών και αναλαμβάνει τις δαπάνες και τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά. Τα έργα, τα οποία είναι υπό κατασκευή ή πρόκειται να κατασκευαστούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικώς από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας για την άσκηση των σχετικών με την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης δραστηριοτήτων της, ελλείψει άλλης συμφωνίας μεταξύ Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και Δημοσίου, δύνανται να μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στην Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης μετά την αποπεράτωσή τους με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής, το οποίο περιέχει περιγραφή του ακινήτου και μεταγράφεται ατελώς στα οικεία υποθηκοφυλακεία.

 

Η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος και εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

 

5. Τα πάγια στοιχεία που παραμένουν στην κυριότητα της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης θα εκτιμηθούν από εκτιμητές του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών ή αναγνωρισμένο εκτιμητή και οι σχετικές εκτιμήσεις θα ενσωματωθούν στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης. Το υπόλοιπο ζημιών εις νέο, που εμφανίζεται στον ισολογισμό της 31-12-1998, καθώς και κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ως άνω διαδικασία αποτίμησης, θα αυξήσουν ή θα μειώσουν αντίστοιχα το ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του παρόντος.

 

6. Οι τίτλοι που προβλέπεται να εκδοθούν από το Ελληνικό Δημόσιο με σκοπό τη ρύθμιση εκκρεμοτήτων μεταξύ αυτού και της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης, δυνάμει του άρθρου 29 του νόμου 2731/1999 (ΦΕΚ 138/Α/1999), δεν εκδίδονται, αλλά η σχετική οφειλή του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης, όπως έχει προσδιορισθεί με την υπ' αριθμόν [Α]2/64291/10049/03-09-1999 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, συμψηφίζεται με απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου που προκύπτουν από το φορολογικό έλεγχο ανέλεγκτων χρήσεων μέχρι και τη χρήση του 1998, τυχόν δε υπόλοιπο της οφειλής του Δημοσίου συμψηφίζεται με μείωση του ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου, που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 1 του παρόντος

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του νόμου 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999).

 

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση του νομικού προσώπου της παραγράφου 1, τη διοίκηση και τα λοιπά όργανά του, τους πόρους του, τη διάρθρωση των υπηρεσιών του, τον τρόπο λειτουργίας τους και μπορεί να προβλέπεται η σύσταση μέχρι δέκα (10) θέσεων προσωπικού και η κατανομή των θέσεων αυτών κατά κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες. Για την προσωρινή πλήρωση των παραπάνω θέσεων επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης για διάστημα μέχρι ενός (1) έτους.

 

Η παραπάνω απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

 

8. Μέχρι την πλήρωση της θέσης του Διευθυντού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Εταιρεία Παγίων Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας από υπάλληλο αυτού, επιτρέπεται η πλήρωσή της με διορισμό μετακλητού υπαλλήλου ή με ανάθεση καθηκόντων σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι αποδοχές του κατά τα ανωτέρω οριζόμενου Διευθυντή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του νόμου 2938/2001 (ΦΕΚ 178/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.