Νόμος 2744/99 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Δημόσιο διαθέτει ακατέργαστο ύδωρ στην Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης ώστε να εξασφαλίζεται η εύλογη κατανάλωση ύδατος εκ μέρους των καταναλωτών της και να είναι σε θέση η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών ύδρευσης. Η ποσότητα, η ποιότητα και η μέθοδος παροχής του ακατέργαστου νερού θα καθορίζεται στη σύμβαση της παραγράφου 2 του άρθρου 2. Με την ίδια σύμβαση ορίζεται το ύψος του τιμήματος που καταβάλλεται από την Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης για τη διάθεση σε αυτή του ακατέργαστου ύδατος, το οποίο αποδίδεται στην Εταιρεία Παγίων Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης μεριμνά για την έρευνα και συλλογή του ύδατος αυτού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία νέων έργων και για τη λειτουργία, συντήρηση και επέκταση υφιστάμενων έργων προς το σκοπό εκπλήρωσης της υποχρέωσής του αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 1739/1987. Οι ανωτέρω εργασίες ή τμήμα αυτών δύναται να ανατίθενται στην Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης έναντι εύλογης αμοιβής. Η Εταιρεία Παγίων Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρηση των παγίων που Θα μεταβιβασθούν δυνάμει των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 4 του παρόντος. Το σύνολο ή τμήμα των εργασιών λειτουργίας και συντήρησης των παγίων αυτών μπορεί να ανατίθεται στην Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης έναντι εύλογης αμοιβής. Κατ' εξαίρεση για τη λειτουργία και συντήρηση υδραγωγείων ή άλλων εκ των παγίων, τα οποία ενδεχομένως θα μεταβιβασθούν, είναι υπεύθυνη η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης, εφόσον η τελευταία ζητήσει να αναλάβει τη λειτουργία και συντήρησή τους με δικές της δαπάνες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 26 του νόμου 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001).

 

2. Η ευθύνη για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων και την αντιπλημμυρική προστασία στην εκάστοτε περιοχή δραστηριότητας της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, το οποίο μεριμνά για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και επέκταση του δικτύου ομβρίων υδάτων, καθώς και των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή τμήμα των ανωτέρω εργασιών στην Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης έναντι εύλογης αμοιβής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

3. Οι σχετικοί με την ανάθεση των εργασιών των προηγούμενων παραγράφων όροι, καθώς και η αμοιβή της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης, ορίζονται με συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, και την Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης. Με τις παραπάνω συμβάσεις μπορεί, επίσης, να ορίζεται μηχανισμός παροχής κινήτρων για την αποτελεσματική τήρηση από την Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης της υποχρέωσης της για την πρόληψη και αποφυγή απωλειών ύδατος.

 

Το τίμημα που οφείλεται προς την Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης εκ μέρους του Δημοσίου, για τις εκτελεσθείσες σχετικές εργασίες κατά το χρονικό διάστημα από τις 25-10-1999 μέχρι την ημέρα έναρξης της ισχύος του νόμου αυτού και αφορούν τα μη συγχρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Συνοχής έργα είναι αυτό που προκύπτει από τις σχετικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και σε αυτό προστίθεται εύλογη αμοιβή για την Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης, που καθορίζεται με σύμβαση που καταρτίζεται με την Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και το Ελληνικό Δημόσιο, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

4. Η αστυνόμευση των συστημάτων υδρεύσεως και αποχετεύσεως της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης, ως και η κατά τις διατάξεις του από 18/21-03-1924 διατάγματος περί κωδικοποιήσεως του νόμου [Ν] 2853/1924 κ.λ.π. (ΦΕΚ 61/Α/1924) αστυνόμευση δημόσιων υδάτων στη γεωγραφική περιοχή, για την οποία ισχύει το αποκλειστικό δικαίωμα της παραγράφου 1 του άρθρου 2, συνιστά υποχρέωση του Κράτους και ασκείται δια των συνεστημένων οργάνων του.

 

Η φύλαξη των ανωτέρω συστημάτων και των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης εξακολουθεί να πραγματοποιείται από την ίδια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.