Νόμος 2194/94 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ειδικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 130 του νόμου [Ν] 2071/1992 προστίθεται εδάφιο γ' το οποίο έχει ως εξής:

 

{γ. Στο Εθνικό Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων συμμετέχουν επιπλέον και δώδεκα (12) εκπρόσωποι εξ' όλων των αναγνωρισμένων κρατικών μεταμοσχευτικών και ανοσοβιολογικών μονάδων της χώρας, καθώς και των επιστημονικών εταιρειών και των κοινωνικών φορέων, που ασχολούνται με τις μεταμοσχεύσεις σε όλα τα επίπεδα ενδιαφέροντος, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από υποψήφιους που προτείνονται, ένας από κάθε αναγνωρισμένη μεταμοσχευτική και ανοσοβιολογική μονάδα, επιστημονική εταιρεία και κοινωνικό φορέα.

 

Το Εθνικό Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων συγκροτεί τριμελή εκτελεστική γραμματεία, που αποτελείται από τον πρόεδρο και δύο ακόμα μέλη που εκλέγονται από την ολομέλειά του με μυστική ψηφοφορία. Η εκτελεστική Γραμματεία συντονίζει το έργο του Εθνικού Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων, εισηγείται στην ολομέλειά του τα θέματα για συζήτηση και έχει την ευθύνη για την προώθηση και υλοποίηση των επιλογών και αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου [Ν] 2737/1999 (ΦΕΚ 115/Α/1999).

 

2. Στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνιστάται Διεύθυνση Ανάπτυξης Ιατρικού και Νοσηλευτικού Δυναμικού που αποτελείται από δύο τμήματα. Της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου διοικητικού, λογιστικού, ενώ στα τμήματα προΐσταται υπάλληλος της αντίστοιχης ειδικότητας, ιατρός και νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια αντίστοιχα. Η Διεύθυνση έχει την ευθύνη εξειδικευμένης επεξεργασίας μέτρων και το συντονισμό υλοποίησής τους για την οργάνωση και λειτουργία των ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα που αφορούν την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της παραπάνω Διεύθυνσης.

 

3. Στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας λειτουργεί επταμελές επιστημονικό συμβούλιο, μέλη του οποίου είναι ιατροί ή άλλοι επιστήμονες με αποδεδειγμένη γνώση και ενασχόληση στην άσκηση της επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής και με ανάλογη προσφορά στην οργάνωση και ανάπτυξη συστημάτων επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής.

 

Δύο εκ των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου θα είναι ιατροί του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον με βαθμό Διευθυντή. Τα μέλη αυτά διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

 

Η συγκρότηση του επιστημονικού συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Η θητεία των μελών του επιστημονικού συμβουλίου είναι τριετής. Επιτρέπεται η αντικατάσταση μέλους του επιστημονικού συμβουλίου μετά από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση για το υπόλοιπο της θητείας του. Η αντικατάσταση και ο ορισμός του αντικαταστάτη γίνεται με τη διαδικασία του αρχικού διορισμού. Μέχρι να ορισθεί αντικαταστάτης το επιστημονικό συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με τα λοιπά μέλη του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του νόμου 3252/2004 (ΦΕΚ 132/Α/2004).

 

4. Το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 3 του νόμου 2161/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Με την απόφαση διορισμού του προέδρου και του αντιπροέδρου του οργανισμού κατά των ναρκωτικών ορίζεται και το καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησής τους στον οργανισμό.}

 

5. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 56 του νόμου [Ν] 2071/1992 προστίθεται εδάφιο, το όποιο έχει ως εξής:

 

{Μέχρι να εκδοθεί το ως άνω προεδρικό διάταγμα εφαρμόζονται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 87/1986 (ΦΕΚ 32/Α/1986) ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των νοσοκομείων, οι οποίες καταργούνται με την έκδοση του νέου προεδρικού διατάγματος.}

 

6. Οι υπάλληλοι και λειτουργοί του κατά το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 δημόσιου τομέα, που διορίζονται σε θέσεις διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων και αντιπροέδρων νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορούν να λαμβάνουν, κατ' επιλογή τους, είτε της αποδοχές της θέσης στην οποία διορίζονται είτε τις αποδοχές της θέσης που κατείχαν πριν από το διορισμό τους.

 

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναδρομικά και για όσους διορίστηκαν στις θέσεις αυτές μετά την 01-09-1993.

 

7. Επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1397/1983, οι οποίες ισχύουν και για τις κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού εκλεγμένες επιστημονικές επιτροπές. Το άρθρο 60 του νόμου [Ν] 2071/1992 καταργείται.

 

8. Το άρθρο 142 του νόμου [Ν] 2071/1992 καταργείται από της ισχύος του.

 

9. Στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του Κρατικού Θεραπευτηρίου - Κέντρου Υγείας Λέρου καταβάλλεται πάγια μηνιαία αποζημίωση για έξοδα κίνησης και διαμονής, ισόποση με το 80% του μηνιαίου μισθού του, ως προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν είναι μόνιμος κάτοικος Λέρου. Η διάταξη αυτή ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία διορισμού του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου.

 

10. Σε πόλεις κάτω των 100.000 κατοίκων, δύναται να εφαρμόζεται το άρθρο 3 παράγραφος 1)β του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 675/1968 (ΦΕΚ 239/Α/1968) για καταστήματα τα οποία ανήκουν σε επαγγελματίες φαρμακοποιούς και τα οποία περιήλθαν στην ιδιοκτησία τους ή στη μισθωτική τους χρήση μέχρι την 20-09-1991.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.