Νόμος 2873/00 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Ρυθμίσεις θεμάτων παιγνίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 3037/2002 (ΦΕΚ 174/Α/2002).

 

1. Τα τέλη διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, που ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/1997) και τα οποία ανέρχονται σε 25.000, 55.000, 80.000, 100.000, 140.000 και 180.000 δραχμές αυξάνονται από 01-01-2001 σε 30.000, 90.000, 130.000, 160.000, 250.000 και 350.000 δραχμές, αντίστοιχα.

 

Από 01-01-2002, τα ανωτέρω ποσά ορίζονται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται σε 90, 265, 380, 470, 730 και 1030 ΕΥΡΩ, αντίστοιχα.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2515/1997, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Τα ηλεκτρικά, ηλεκτρομηχανικά και ηλεκτρονικά ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια λειτουργούν μόνο εφόσον διαθέτουν ενσωματωμένο ή είναι συνδεδεμένα με ειδικό απαραβίαστο φορολογικό μηχανισμό αυτόματης καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων εσόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α/1988) και την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών [Α] 1144860/370/29-12-1998 (ΦΕΚ 1338/Β/1998).

 

Για τις πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται στην εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 1809/1988 και νόμο 2523/1997.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα καθορισθούν οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου αυτού.

 

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 01-07-2002.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 2954/2001 (ΦΕΚ 255/Α/2001).

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2753/1999 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Πέρα από τις ποινές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όταν κατάσχεται παιγνιομηχάνημα ως τυχερό, καταλογίζεται σε βάρος της επιχείρησης πρόστιμο τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών για κάθε παιγνιομηχάνημα που κατάσχεται. Από 01-01-2002 το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενο διαμορφώνεται σε εννέα χιλιάδες (9.000) ΕΥΡΩ.

 

Εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί στην αρμόδια Επιτροπή Παιγνίων, ύστερα από διατύπωση επιφύλαξης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή, ο καταλογισμός του προστίμου γίνεται μετά την έκδοση της σχετικής πραγματογνωμοσύνης και εφόσον το παίγνιο δεν χαρακτηρίσθηκε από αυτήν ως ψυχαγωγικό τεχνικό.

 

Για την επιβολή του προστίμου, τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, το δικαστικό συμβιβασμό, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου και τη βεβαίωση και καταβολή αυτού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 2523/1997.

 

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 01-01-2001.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.