Νόμος 3229/04 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 18 του άρθρου 18Α του προεδρικού διατάγματος 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α/1992) προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:

 

{στ. Να επιτρέπει για παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας την έκδοση τιμολογίων με απλοποιημένο περιεχόμενο, το οποίο περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 9 στοιχείο δ' της οδηγίας 1977/388/ΕΟΚ στις εξής περιπτώσεις:

 

α) όταν το ποσό του τιμολογίου είναι ασήμαντο και μέχρι 300 ευρώ ή

 

β) όταν οι εμπορικές ή διοικητικές πρακτικές του συγκεκριμένου τομέα δραστηριότητας ή οι τεχνικές συνθήκες της έκδοσης των τιμολογίων αυτών καθιστούν δυσχερή την τήρηση όλων των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β' του άρθρου 22 της οδηγίας 1977/388/ΕΟΚ.

 

Η ανωτέρω απλούστευση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αφορά συναλλαγές που καλύπτονται από την παράγραφο 4 στοιχείο γ' του άρθρου 22 της ίδιας ως άνω οδηγίας.}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νόμου 2873/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της πιο πάνω περίπτωσης ισχύουν από 01-01-2001.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.