Νόμος 2937/01 - Άρθρο 37

Άρθρο 37


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 2 περίπτωση γ' του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Ειδικότερα θέματα σχετικά με το νόμο 2372/1996 που αφορούν τις διαδικασίες προσδιορισμού των αναγκών στελέχωσης των ειδικών υπηρεσιών, τη διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και πρόσληψης του προσωπικού από τη Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης, την απόσπασή του σε υπηρεσίες, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας.}

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του νόμου 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996) αντικαθίσταται η πρώτη περίοδος ως εξής:

 

{Αξιολογεί τις ανάγκες στελέχωσης και υποστηρίζει με στελεχιακό δυναμικό και διοικητική τεχνογνωσία τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και των φορέων υλοποίησης μέτρων ή έργων.}

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του νόμου 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000), προστίθεται νέο εδάφιο μετά το τέλος της δεύτερης περιόδου που έχει ως εξής:

 

{Εφαρμόζει επίσης τις διαδικασίες του άρθρου 7 παράγραφος 2 εδάφια β' και γ' και υποστηρίζει τη διαδικασία αξιολόγησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 εδάφιο α'.}

 

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του νόμου 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 σημείο 2 του άρθρου 18 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000), μετά τις λέξεις του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής.

 

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του νόμου 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 σημείο 5 του άρθρου 18 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Δύναται να παρέχει στους εμπλεκόμενους με τη διαχείριση,παρακολούθηση και έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων φορείς την αναγκαία τεχνική και οργανωτική υποστήριξη συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης καλύπτοντας ιδίως τις ανάγκες στέγασης και υλικοτεχνικής υποδομής των φορέων αυτών.}

 

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Με όμοια απόφαση εγκρίνεται ο Κανονισμός Προμηθειών, ανάθεσης εκτέλεσης έργων, μελετών και υπηρεσιών.}

 

7. Στο άρθρο 9 του καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης προστίθεται νέα παράγραφος 4 που έχει ως εξής:

 

{4. Το καταστατικό ως προς τα ειδικότερα θέματα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού.}

 

8. Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του νόμου 1960/1991, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000), πριν τις λέξεις οι διαδικασίες ανάθεσης και πληρωμήςπροστίθενται οι λέξεις ο τρόπος ορισμού των διαχειριστών των δαπανών, οι διαδικασίες προκήρυξης.

 

9. Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του νόμου 1960/1991, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000), μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στα διατάγματα αυτά είναι δυνατόν να ορίζεται ότι οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής και ο τρόπος εφαρμογής τους ρυθμίζονται στην προκήρυξη όπου αυτή απαιτείται.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.