Νόμος 2372/96 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Σύσταση ΜΟΔ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ) ΑΕ.

 

2. Η ΜΟΔ ΑΕ λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Η ΜΟΔ ΑΕ υπάγεται στον παρόντα νόμο και συμπληρωματικά στις διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α/1978) και στις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

3. Το καταστατικό της εταιρείας έχει ως εξής:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

 

Σκοπός της ΜΟΔ ΑΕ είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της διαχείρισης και εφαρμογής προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή / και από εθνικούς πόρους, η οργάνωση και η κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σε μεταφορά τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της διοικητικής δομής. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η ΜΟΔ ΑΕ προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια και ιδίως:

 

(α) Αξιολογεί τις ανάγκες στελέχωσης και υποστηρίζει με στελεχιακό δυναμικό και διοικητική τεχνογνωσία τους φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.

 

(β) Υποστηρίζει το σχεδιασμό, διαχείριση, έλεγχο και υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων με την επεξεργασία συστημάτων οργάνωσης και ειδικών εργαλείων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη συνεχή κατάρτιση του προσωπικού των εμπλεκόμενων φορέων, χρησιμοποιώντας και συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και την οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων για το σκοπό αυτόν.

 

(γ) Υποστηρίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ως προς την αξιολόγηση της διαχειριστικής ικανότητας και οργάνωσης των φορέων διαχείρισης και υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων και ως προς την αξιολόγηση της διαχειριστικής τους ικανότητας και τους δικαιούχους του ΕΣΠΑ ως προς την ωρίμανση και υλοποίηση των πράξεων.

 

(δ) Δύναται να παρέχει στους εμπλεκόμενους με το σχεδιασμό, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των αναπτυξιακών προγραμμάτων φορείς την αναγκαία τεχνική υποστήριξη καλύπτοντας ιδίως τις ανάγκες στέγασης, υλικοτεχνικής υποδομής και πληροφοριακών συστημάτων των φορέων αυτών.

 

(ε) Μεριμνά για την ηλεκτρονική δικτύωση των φορέων διαχείρισης των αναπτυξιακών προγραμμάτων με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη ενημέρωση και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στην αντιμετώπιση κοινών θεμάτων και έχει την ευθύνη ολοκληρωμένης διαχείρισης θεματικών δικτυώσεων που απορρέουν από τον αναπτυξιακό προγραμματισμό.

 

(στ) Δύναται να υποστηρίζει το σχεδιασμό, την οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων των εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων.

 

(ζ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται η ΜΟΔ ΑΕ να ορισθεί ως Αρχή Εγγραφής Ψηφιακών Πιστοποιητικών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006).

 

(η) Υποστηρίζει την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τα επιχειρησιακά προγράμματα του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία του Κανονισμού. Με την απόφαση του άρθρου 29 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου είναι δυνατό να ανατίθεται στη ΜΟΔ ΑΕ η υποστήριξη των διαδικασιών συγκρότησης των κοινών τεχνικών γραμματειών του άρθρου 14 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης προσωπικού, αν απαιτείται. Για το σκοπό αυτόν η ΜΟΔ ΑΕ είναι δυνατόν να ορίζεται δικαιούχος των σχετικών ενεργειών του αντίστοιχου επιχειρησιακού προγράμματος. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού δύναται να εκτελεί πληρωμές πράξεων τεχνικής υποστήριξης για λογαριασμό των δικαιούχων και των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα προγράμματα που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία.

 

(θ) Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και αναπτυξιακών πολιτικών εν γένει, σε συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές και άλλες ειδικές υπηρεσίες και αξιοποιώντας και τις δυνατότητες ηλεκτρονικής πληροφόρησης διαμέσου του διαδικτύου. Η ΜΟΔ ΑΕ δύναται να ιδρύει και λειτουργεί σε πόλεις της Ελλάδος, μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, γραφεία ενημέρωσης πολιτών για τα αναπτυξιακά προγράμματα της χώρας.

 

(ι) Δύναται να υποστηρίζει την οργάνωση και λειτουργία των Αναπτυξιακών Οργανισμών Περιφέρειας του άρθρου 31.

 

(ι)α) Δύναται να υποστηρίζει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στο πλαίσιο χάραξης της εθνικής περιφερειακής πολιτικής με την ανάλυση και σύνθεση δημογραφικών, κοινωνικών, οικονομικών, παραγωγικών και άλλων αναπτυξιακών στοιχείων, τόσο σε επίπεδο ευρύτερων χωρικών αναπτυξιακών ενοτήτων και Περιφερειών της χώρας όσο και σε τοπικό επίπεδο.

 

(ι)β) Δύναται να υποστηρίζει με μεταφορά τεχνογνωσίας και άλλα κράτη - μέλη ή και υπό ένταξη χώρες ως προς τη βελτίωση της διοικητικής τους ικανότητας για τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να ιδρύει και να λειτουργεί γραφείο υποστήριξης της περιφερειακής πολιτικής της χώρας στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

(ι)γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών η ΜΟΔ ΑΕ δύναται να αναλάβει τη διαχείριση δράσεων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

(ι)δ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να ανατίθενται στη ΜΟΔ ΑΕ και άλλα καθήκοντα που έχουν σχέση με τα συγχρηματοδοτούμενα και εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα.

 

(ι)ε) Δύναται να υποστηρίζει την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων με χρηματοδότηση από πόρους της τεχνικής βοήθειας των ανωτέρω Ταμείων και άλλους πόρους.

 

Άρθρο 2: Διάρκεια - Έδρα

 

(α) Η διάρκεια της ΜΟΔ ΑΕ ορίζεται μέχρι το τέλος του έτους 2026. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να παρατείνεται για μια ή περισσότερες φορές η διάρκεια της εταιρείας.

 

(β) Έδρα της ΜΟΔ ΑΕ ορίζεται η Αθήνα. Είναι δυνατή η ίδρυση παραρτημάτων, υποκαταστημάτων και γραφείων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

 

(γ) Η ΜΟΔ ΑΕ δύναται, στο πλαίσιο του σκοπού της, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το καταστατικό των εταιρειών αυτών εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Οι προβλέψεις των άρθρων 8 και 9 του καταστατικού της ΜΟΔ ΑΕ ισχύουν και για τις θυγατρικές της εταιρείες.

 

(δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, η ΜΟΔ ΑΕ δύναται να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν χάριν του δημοσίου συμφέροντος.

 

Άρθρο 3: Κεφάλαιο

 

(α) Το μετοχικό κεφάλαιο της ΜΟΔ ΑΕ είναι 129.140 € το οποίο διαιρείται σε 4.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 € η καθεμία και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο.

 

(β) Για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

(γ) Οι μετοχές της ΜΟΔ ΑΕ είναι ονομαστικές.

 

Άρθρο 4: Πόροι

 

Οι πόροι της ΜΟΔ ΑΕ προέρχονται από ετήσια επιχορήγηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, από προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή / και από εθνικούς πόρους, από επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από την εκμετάλλευση της περιουσίας της και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

 

Άρθρο 5: Οικονομικός έλεγχος

 

Η οικονομική διαχείριση της ΜΟΔ ΑΕ υπόκειται σε κατασταλτικό ετήσιο έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές που υποβάλλουν την έκθεση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον εποπτεύοντα Υπουργό.

 

Άρθρο 6: Απαλλαγές

 

Η ΜΟΔ ΑΕ και οι θυγατρικές της απαλλάσσονται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο και τέλος, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Απαλλάσσονται επίσης από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου και απολαμβάνουν γενικά όλων των δικονομικών και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου. Η απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων παρέχεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 1676/1986.

 

Άρθρο 7: Διοίκηση - Εκπροσώπηση

 

(α) Η ΜΟΔ ΑΕ διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρίες και διορίζεται ή παύεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Στο Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προσκαλείται και να παρίσταται εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου των εργαζομένων της ΜΟΔ ΑΕ, εφόσον συζητούνται θέματα που αφορούν στο προσωπικό αυτής.

 

(β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επαναδιορισθούν με όμοια απόφαση.

 

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο του, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

(δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει γενικό διευθυντή ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης. Ο γενικός διευθυντής διευθύνει τις εργασίες της, προΐσταται των υπηρεσιών της και συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγούμενος προς συζήτηση θέματα.

 

(ε) Η ΜΟΔ ΑΕ εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τη συγκεκριμένη περίπτωση πρόσωπο, το οποίο μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

(στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του να αναθέτει την άσκηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του.

 

(ζ) Οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου στη γενική συνέλευση των μετόχων της ΜΟΔ ΑΕ ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Άρθρο 8: Στελέχωση - Λειτουργία

 

(α) Το προσωπικό της ΜΟΔ ΑΕ προσλαμβάνεται από τον ιδιωτικό τομέα ή αποσπάται από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 όπως εκάστοτε ισχύει ύστερα από δημόσια προκήρυξη και αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της διαδικασίας επιλογής καθοριζομένης με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Τα στελέχη της ΜΟΔ ΑΕ από τον ιδιωτικό τομέα προσλαμβάνονται με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου που περιλαμβάνουν δοκιμαστική περίοδο, η διάρκεια της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ.

 

(β) Οι διατάξεις περί προσλήψεων, βαθμολογίου και μισθολογίου του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό της ΜΟΔ ΑΕ, με εξαίρεση το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994, οι αποδοχές του οποίου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις στις αποδοχές των απασχολούμενων στο δημόσιο τομέα.

 

(γ) Οι αποσπάσεις στελεχών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα γίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του αρμόδιου Υπουργού για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων ετών, χωρίς να απαιτείται γνώμη του Υπηρεσιακού ή του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα προέλευσης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Με όμοια απόφαση μετά από πρόταση της ΜΟΔ ΑΕ οι αποσπάσεις δύναται να παρατείνονται μία ή περισσότερες φορές κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Με όμοια απόφαση οι εν λόγω αποσπάσεις δύναται να διακόπτονται μετά από αίτηση του αποσπασθέντος ή μετά από πρόταση της ΜΟΔ ΑΕ.

 

(δ) Οι αποσπώμενοι στη ΜΟΔ ΑΕ εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους από το φορέα προέλευσης με τα πάσης φύσεως γενικά ή ειδικά επιδόματα της οργανικής τους θέσης και όλες τις επιπλέον πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς ειδικού επιδόματος, ανάλογα με τα καθήκοντα που ασκούν. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην υπηρεσία ή το φορέα προέλευσης του αποσπασθέντος.

 

Για το προσωπικό αυτό, ο χρόνος υπηρεσίας στη θέση του προϊσταμένου τομέα της ΜΟΔ ΑΕ υπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου διεύθυνσης, όπου κατά τις οικείες διατάξεις ή κανονισμούς απαιτείται ως προϋπόθεση για την επιλογή ως προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης. Ο χρόνος υπηρεσίας στη θέση του προϊσταμένου μονάδας υπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων τμήματος όπου κατά τις οικείες διατάξεις ή κανονισμούς απαιτείται ως προϋπόθεση για την επιλογή ως προϊσταμένου διεύθυνσης.

 

Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου διατηρεί το δικαίωμα κρίσης για επιλογή προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης ή τμήματος στην υπηρεσία στην οποία ανήκει οργανικά.

 

Τυχόν πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις που καταβάλλει η ΜΟΔ ΑΕ δεν εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις του νόμου [Ν] 1256/1982, όπως κάθε φορά ισχύει. Για αυτές ισχύει η διάταξη της παραγράφου 6 περίπτωση β' του άρθρου 18 του παρόντος νόμου.

 

(ε) Η ΜΟΔ ΑΕ δύναται να προσλαμβάνει νομικούς ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους. Οι προσλαμβανόμενοι και εφόσον έχουν τη δικηγορική ιδιότητα τελούν καθ' όλο το χρονικό διάστημα εργασίας τους στη ΜΟΔ ΑΕ σε αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και τους ήδη υπηρετούντες δικηγόρους στη ΜΟΔ ΑΕ.

 

Για το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου που προσλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή προσλήφθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2372/1996 και 2860/2000 η ΜΟΔ ΑΕ καταβάλλει το σύνολο των προβλεπόμενων εισφορών, συμπεριλαμβανομένων και των επικουρικών, στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία. Ασφαλιστικές εισφορές που κατεβλήθησαν από τη ΜΟΔ ΑΕ μέχρι σήμερα για τους ανωτέρω ασφαλισμένους είναι νόμιμες.

 

Οι συμβάσεις μεταξύ της ΜΟΔ ΑΕ και νομικών που απασχολούνται ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό δεν αποτελούν κώλυμα για την απόκτηση της ιδιότητας του δικηγόρου. Η ΜΟΔ ΑΕ δύναται να διαθέτει στελέχη της στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ως ασκούμενους δικηγόρους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να εξειδικεύονται οι διατάξεις του παρόντος.

 

(στ) Ειδικά για τα επιχειρησιακά προγράμματα του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία του Κανονισμού, η ΜΟΔ ΑΕ δύναται να προσλαμβάνει στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ίσου με τη χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντίστοιχου επιχειρησιακού προγράμματος.

 

(ζ) Επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ σε φορείς ή υπηρεσίες του Δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία ανήκουν αποκλειστικά στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Στις περιπτώσεις αυτές ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 1 περίπτωση (α) του νόμου που κυρώνει το παρόν καταστατικό.

 

Άρθρο 9: Ειδικά θέματα

 

(α) Όλα τα ειδικότερα θέματα τα σχετικά με το προσωπικό της ΜΟΔ ΑΕ, ιδίως η αξιολόγηση απόδοσης, η εξέλιξη και ο πειθαρχικός έλεγχος αυτού, ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης που καταρτίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Στον Κανονισμό αυτόν υπάγονται ως προς την αξιολόγηση τους και οι αποσπασμένοι στη ΜΟΔ ΑΕ υπάλληλοι του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά παρέκκλιση άλλων ισχυουσών διατάξεων. Παράλληλα για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμπληρώνεται και το έντυπο αξιολόγησης που ισχύει για την υπηρεσία τους. Μετά τη λήξη της απόσπασης οι αξιολογήσεις και τα σχετικά στοιχεία αποστέλλονται από τη ΜΟΔ ΑΕ στον φορέα προέλευσης κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου.

 

(β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ καταρτίζεται κανονισμός ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών κατά παρέκκλιση της ισχύουσας σχετικής εθνικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας.

 

(γ) Το καταστατικό της ΜΟΔ ΑΕ ως προς τα ειδικότερα θέματα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 1 του νόμου 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/2009).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.