Νόμος 3193/03 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000) προστίθενται τα ακόλουθα:

 

{Η αποζημίωση των μελών των ως άνω επιτροπών ή ομάδων εργασίας καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να καθορίζονται τα ίδια θέματα κατ' αναλογία με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια και για τις υπηρεσίες της Διαχειριστικής Αρχής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης}

 

2. Στο άρθρο 4 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000) προστίθεται νέα παράγραφος 4, που έχει ως εξής:

 

{4. Επιτροπές ή ομάδες εργασίας που έχουν συσταθεί και συγκροτηθεί με αποφάσεις των καθ' ύλην αρμόδιων Υπουργών ή Γενικών Γραμματέων Περιφερειών ή των υπ' αυτών εξουσιοδοτημένων οργάνων για θέματα των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος, καθώς και του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 327/1995 (ΦΕΚ 176/Α/1995), επανασυνιστώνται με όμοιες αποφάσεις αναδρομικά από τη συγκρότησή τους και οι σχετικές δαπάνες για την αμοιβή των συλλογικών αυτών οργάνων είναι νόμιμες από την έναρξη ισχύος του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000). Ο καθορισμός των αποζημιώσεων των ως άνω επιτροπών ή ομάδων εργασίας από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος.}

 

3. Τα εδάφια α' και β' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000) αντικαθίστανται με τα ακόλουθα:

 

{Οι προϊστάμενοι των ειδικών υπηρεσιών, οι προϊστάμενοι των μονάδων, καθώς και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτές, διατηρούν το βαθμό που είχαν κατά τη μετακίνηση ή την απόσπαση στην ειδική υπηρεσία κι εφόσον πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις για την προαγωγή τους στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή ή για την επιλογή τους ως προϊσταμένων τμημάτων, συμμετέχουν στη διαδικασία προαγωγής ή επιλογής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του νόμου 2683/1999, όπως εκάστοτε ισχύει Όσοι εξ αυτών είχαν επιλεγεί και κατείχαν θέση Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή ή ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος, πριν από τη μετακίνηση ή την απόσπαση στην ειδική υπηρεσία δεν τη διατηρούν, αλλά η θέση προκηρύσσεται κατά τις διατάξεις του νόμου 2683/1999.}

 

4. Στο άρθρο 7 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000) προστίθεται νέα παράγραφος 9, που έχει ως εξής:

 

{9. Ειδικά για τα θέματα που αφορούν το προσωπικό που υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999) και δεν ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999).}

 

5. Στο άρθρο 18 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000) προστίθεται νέα παράγραφος 7, που έχει ως εξής:

 

{7. Προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας που έχει προσληφθεί μέχρι 30-04-2003 από τους ενδιάμεσους φορείς του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 113/1992 μπορεί να μεταφερθεί και να ενταχθεί στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Ανώνυμη Εταιρεία, με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.