Νόμος 2860/00 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη δεύτερη περίοδο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, όπως αυτό προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου τρίτου του νόμου 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996) μετά τις λέξεις του δημοσίου τομέα τίθεται τελεία και διαγράφονται οι επόμενες λέξεις μέχρι το τέλος της περιόδου.

 

2. Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 του άρθρου 1 του καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Υποστηρίζει την οργάνωση της διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης με την επεξεργασία συστημάτων οργάνωσης και ειδικών εργαλείων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας με συνεχή κατάρτιση του προσωπικού των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και την οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων για το σκοπό αυτό.

 

3. Υποστηρίζει τη διαχειριστική αρχή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ως προς την αξιολόγηση της διαχειριστικής ικανότητας και οργάνωσης των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

 

4. Προτείνει τη δομή οργάνωσης των διαχειριστικών αρχών.

 

5. Προβαίνει στη δημόσια πρόσκληση για την απόσπαση προσωπικού στις ειδικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 2 εδάφιο β' και υποστηρίζει τη διαδικασία αξιολόγησης όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 εδάφιο α'.

 

Προστίθεται νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 1 του καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης που έχει ως εξής: {Υποστηρίζει τους τελικούς δικαιούχους μετά από πρόταση των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων.}

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας προστίθεται περίοδος που έχει ως εξής: {με απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να παρατείνεται για όσο χρονικό διάστημα μία ή περισσότερες φορές η διάρκεια της εταιρείας.}

 

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας προστίθενται οι λέξεις το πολύ μετά τη λέξη διάρκειας.

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας μετά τις λέξεις του εποπτεύοντος υπουργού τίθεται τελεία και διαγράφονται οι επόμενες λέξεις μέχρι το τέλος της περιόδου.

 

6. Προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που έχει προσληφθεί από τους ενδιάμεσους φορείς βάσει του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 113/1992 μεταφέρεται και εντάσσεται στη Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

7. Προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας που έχει προσληφθεί μέχρι 30-04-2003 από τους ενδιάμεσους φορείς του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 113/1992 μπορεί να μεταφερθεί και να ενταχθεί στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του νόμου 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.