Νόμος 2837/00 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Θέματα Πόρων, Οικονομικής Διαχείρισης και Προσωπικού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 6 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 6: Πόροι - Οικονομική διαχείριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

 

1. Πόροι της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας είναι οι εξής:

 

α) Τα εφάπαξ η ετήσια ανταποδοτικά τέλη τα οποία επιβάλλονται στις επιχειρήσεις του τομέα ενέργειας.

β) Τα τέλη για την έκδοση ή τροποποίηση η επέκταση αδειών και το κατ' έτος καταβαλλόμενα τέλη για τη χρήση των αδειών αυτών.

γ) Πόροι οποιασδήποτε πηγής προερχόμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως π.χ. επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων και στους διεθνείς οργανισμούς.

δ) Για το οικονομικό έτος 2000, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών μεταφέρεται, ως κρατική επιχορήγηση, μέρος του ποσού που προβλέπεται στον κωδικό ΚΑΕ 2419 Επιχορήγηση σε λοιπά Επιστημονικά Ιδρύματα του φορέα 35/120 του τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο κατατίθεται ως έσοδο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στο λογαριασμό του εδαφίου α της παραγράφου 3 του παρόντος.

 

Αν από την οικονομική διαχείριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στο τέλος κάθε διετίας προκύπτει οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα - έξοδα) που υπερβαίνει τις δαπάνες της προηγούμενης χρήσης, έως το 80% του οικονομικού αποτελέσματος αυτού διατίθεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

3. α) Τα ανταποδοτικό τέλη, τα τέλη που προκύπτουν από τη χορήγηση αδειών, καθώς και οι πόροι κάθε φύσεως της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, εισπράττονται για λογαριασμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, τη διαχείριση του οποίου έχει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της.

 

β) Τα ανταποδοτικό τέλη και τα κριτήρια, στα οποία αυτό βασίζονται, δημοσιοποιούνται από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθορίζονται το ύψος των επιβαλλόμενων τελών του εδαφίου α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξής τους.

 

4. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασμούς και αρχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα χρήσης και να δημοσιεύει ισολογισμό, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της.

 

5. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων γίνεται από δύο (2) ορκωτούς λογιστές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται σε 2 ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μαζί με την έκθεση πεπραγμένων και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους υποβάλλονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης στον Πρόεδρο της Βουλής. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας υπόκειται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

6. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται να προβαίνει στην ανάθεση μελετών, έργων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της.}

 

2. Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 7 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/2773) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{4. Για τη στελέχωση της Γραμματείας συνιστώνται εξήντα πέντε (65) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι θέσεις διακρίνονται ως εξής:

 

α) σαράντα (40) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με τα προσόντα της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1943/1991,

β) πέντε (5) θέσεις δικηγόρων με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, οι οποίοι προσλαμβάνονται με σύμβαση έμμισθης εντολής,

γ) Είκοσι (20) θέσεις διοικητικού προσωπικού. Οι ειδικότητες και τα προσόντα πρόσληψης του διοικητικού προσωπικού καθορίζονται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

5. Το Προσωπικό που αναφέρεται στα εδάφια α' και γ', της προηγούμενης παραγράφου προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997). Οι δικηγόροι που αναφέρονται στο εδάφιο β' της προηγούμενης παραγράφου προσλαμβάνονται μετά από δημόσια ανακοίνωση και επιλογή, η οποία διενεργείται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

6. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να μεταφέρεται και να εντάσσεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων προσωπικό που υπηρετεί σε θέσεις του δημόσιου τομέα, όπου αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, και ιδίως στις δημόσιες επιχειρήσεις του τομέα ενέργειας, για την κάλυψη θέσεων της παραγράφου 4, εφόσον έχει τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις αυτές. Η επιλογή των μεταφερομένων και εντασσομένων γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας μετά από σχετική δημόσια ανακοίνωση, στην οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις.

 

Για την κάλυψη των αναγκών της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας μπορεί να αποσπάται σε αυτήν Προσωπικό των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις του τομέα ενέργειας, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από πρόταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, για χρονικό διάστημα 2 ετών που μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τον Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999)).

 

Η μισθοδοσία του αποσπώμενου προσωπικού βαρύνει τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.}

 

3. Στο άρθρο 7 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:

 

{8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθορίζονται οι μισθοί, τα επιδόματα και κάθε θέμα σχετικό με τις πρόσθετες αποζημιώσεις, την υπερωριακή απασχόληση και την αποζημίωση μετακίνησης του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν.}

 

4. Στο άρθρο 7 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) προστίθεται παράγραφος 9 ως ακολούθως:

 

{9. Το Προσωπικό της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας υπέχει τις υποχρεώσεις εχεμύθειας και προστασίας του επιχειρηματικού ή και άλλων απορρήτων, που υπέχουν και τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κατά το εδάφιο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.}

 

5. Η πρώτη περίοδος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 8 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, θεσπίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης,}

 

6. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (άρθρο 8 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999)) ο Πρόεδρος της Αρχής ορίζεται ως διατάκτης και υπόλογος, μπορεί να εκδίδει χρηματικό εντάλματα και τίτλους πληρωμής, να διαχειρίζεται το λογαριασμό της Αρχής, να συνάπτει συμβάσεις και να αποφασίζει για την ανάθεση προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) Περί Δημοσίου Λογιστικού, του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και του προεδρικού διατάγματος 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/1996) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ), όπως ισχύουν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.