Νόμος 2837/00 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Θέματα ιδιωτικής επιχείρισης ασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 400/1970, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Κατά παρέκκλιση των κείμενων φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών διατάξεων, στις περιπτώσεις μεταβίβασης η εκποίησης περιουσιακών στοιχείων ασφαλιστικών εταιρειών που τελούν υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθαρίσεως δεν είναι αναγκαία η προσκομιδή πιστοποιητικού φορολογικής n ασφαλιστικής ενημερότητας και κάθε άλλου εγγράφου γενικά που απαιτείται να προσαχθεί από δημόσια αρχή ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για το χρόνο που έχει προηγηθεί της ανάκλησης και θέσης της εταιρίας σε ασφαλιστική εκκαθάριση για τη σύνταξη του σχετικού συμβολαίου ή της μεταβιβαστική εν γένει σύμβασης. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει το συμβόλαιο χωρίς την προσκομιδή πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας ή κάθε άλλου, από τα προαναφερθέντα, εγγράφου και οι αρμόδιες Δημόσιες οικονομικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να προβαίνουν σε θεώρηση βιβλίων και στοιχείων των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών, χωρίς επίσης προσκομιδή των απαιτούμενων, πιστοποιητικών και εγγράφων.}

 

2. Στο τέλος του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 400/1970, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο β, που έχει ως εξής:

 

Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται σε ασφαλιστικών επιχείρηση και σε περίπτωση που αυτή δεν αποστέλλει τα αιτούμενα στοιχεία, παραλείπει να απαντήσει η δεν απαντά αιτιολογημένα ή καθυστερεί να απαντήσει σε οποιοδήποτε έγγραφο της εποπτικής αρχής, με το οποίο ζητούνται στοιχεία ή διευκρινίσεις στα πλαίσιο της εποπτείας εντός της προθεσμίας η οποία της τάσσεται και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ημερών.}

 

3. Το εδάφιο που προστέθηκε στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 489/1976 με την περίπτωση θ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του νόμου 2741/1999, αντικαθίσταται, ως εξής:

 

Οι τόκοι που στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποχρεούται να καταβάλει το Επικουρικό Κεφάλαιο υπολογίζονται σε κάθε περίπτωση με επιτόκιο 6% ετησίως.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Για όποια δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβάλλεται το εν λόγω ποσοστό.

 

4. Η παράγραφος του άρθρου 33 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 489/1976 τα οποία καταργήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 37 του νόμου [Ν] 2496/1997, επαναφέρεται σε ισχύ με το εξής περιεχόμενο:

 

{7. Κατά τα λοιπά για το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 21 έως και 24.}

 

Η ισχύς της ανωτέρω διάταξης ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου [Ν] 2496/1997.

 

5. Μετά το άρθρο 21Α του νόμου [Ν] 1569/1985 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 15 του νόμου [Ν] 2170/1993, προστίθενται άρθρο 21Β ως εξής:

 

{Άρθρο 21Β

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εκπαίδευση των προσώπων τα οποία διαμεσολαβούν στη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης, ως προσθέτων προϋποθέσεων εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο για την άσκηση του επαγγέλματός τους, όπως ενδεικτικά το γνωστικό αντικείμενο, η πιστοποίηση κατοχής του γνωστικού αντικειμένου κ.λ.π.

 

2. Οι παραβαίνοντες την εν λόγω απόφαση τηρούνται με τις κυρώσεις του άρθρου 21Α του παρόντος νόμου.

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1569/1985, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 2496/1997, καταργείται.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.