Νόμος 2919/01 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Ρύθμιση θεμάτων τουριστικής εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 11 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. α. Στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης συνιστάται μία θέση Γενικού Διευθυντή.

 

β. Ο Γενικός Διευθυντής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από επιλογή μεταξύ προσώπων μεγάλης εμπειρίας σε θέματα εκπαίδευσης και διοίκησης και με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η θητεία του ορίζεται τριετής και μπορεί να ανανεώνεται

 

γ. Σε περίπτωση τοποθέτησης με απόσπαση στην παραπάνω θέση προσώπου που είναι ήδη δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από το νόμο [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 119/Α/1982), κατά το χρόνο της θητείας του στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης διατηρούνται ακέραια τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα στο φορέα από τον οποίο προέρχεται, η θέση του στην επετηρίδα και πάντα τα προσκτώμενα, λόγω προϋπηρεσίας ή συναφή προς τη θέση του και το βαθμό του δικαιώματα. Ο χρόνος της θητείας του στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση για κάθε σχετική συνέπεια, αλλά η μισθοδοσία του βαρύνει τις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.

 

δ. Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται των υπηρεσιών των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, έχει τις αρμοδιότητες των παραγράφων 2 και 3 του νόμου 1892/1990 και τις ειδικότερες αρμοδιότητες που προβλέπονται, για τον Γενικό Διευθυντή, στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης.

 

ε. Με την έναρξη ισχύος των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου καταργείται η θέση του Διευθυντή - Προϊστάμενου των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης που είχε συσταθεί με την αριθμό 1566/1983 (ΦΕΚ 256/Α/1983) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.

 

στ. Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή και η αποζημίωση του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.}

 

2. Στο άρθρο 11 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. α. Το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 4032/1960 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης διοικούνται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται με τριετή θητεία από τον εποπτεύοντα Υπουργό. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου. Στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται και ο Γενικός Διευθυντής των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης}}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 48 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003).

 

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λήγει αυτοδικαίως η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει διοριστεί στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 48 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003).

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 (α) εδάφιο β)β και παράγραφος 2 (β) του άρθρου 2, του άρθρου 3, του άρθρου 5 παράγραφος 12 (γ) και γ)3, και της παραγράφου 13, του νόμου περί διάρθρωσης της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής, ισχύουν και για τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.