Νόμος 2819/00 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2598/1998 Οργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 (ΦΕΚ 66/Α/1998), προστίθεται παράγραφος 9, που έχει ως εξής:

 

{9. α. Ως Ολυμπιακά Σύμβολα και Σήματα νοούνται όλα τα προστατευόμενα αγαθά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως και 7 του άρθρου αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δικαιοσύνης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να προβλέπονται και άλλα συναφή προς αυτά αγαθά, που θα απολαύουν της ειδικής περί Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων προστασίας. Τα Ολυμπιακά Σύμβολα και Σήματα προστατεύονται κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως δε του νόμου [Ν] 2239/1994 Περί σημάτων (ΦΕΚ 152/Α/1994), επιφυλασσομένων των διατάξεων των επόμενων περιπτώσεων.

 

β. Η νομιμότητα της καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήσης των Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων, ιδίως δε με την αναπαραγωγή, επίθεση ή απεικόνισή τους σε προϊόντα, αποδεικνύεται αποκλειστικά, είτε με έγγραφη συμφωνία του αδειούχου με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρία (εφεξής η Εταιρία) που κατατίθεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή καταχωρείται στα βιβλία σημάτων κατά τους όρους της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2239/1994, είτε με νόμιμο παραστατικό του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (τιμολόγιο εκδόσεως του αδειούχου), που θα πρέπει απαραιτήτως να προσυπογράφεται από την Εταιρία. Εν ελλείψει εκατέρου των ανωτέρω εγγράφων, δεν επιτρέπεται άλλου είδους απόδειξη για τη νομιμότητα χρήσης των Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων ή για τη γνησιότητα των προϊόντων και την προέλευσή τους, ακόμη και στις διαδικασίες εκείνες όπου συγχωρείται η χρήση αποδεικτικών μέσων, που δεν πληρούν τους όρους του νόμου.

 

γ. Η κατά το άρθρο 26 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2239/1994 αγωγή επί παραλείψει - και αποζημιώσει μπορεί να εισαχθεί και στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου η Εταιρία έχει την έδρα της. Σε κάθε περίπτωση προσβολής των Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων, το δικαστήριο με την απόφασή του καταδικάζει τον εναγόμενο στην καταβολή χρηματικού ποσού για ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του ενάγοντα. Το ύφος του ποσού αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο των Τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών.

 

δ. Τα ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία των Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων διατάσσονται πάντοτε από τα μονομελή πρωτοδικεία. Η αίτηση μπορεί να εισαχθεί και στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου η Εταιρία έχει την έδρα της. Οι διατάξεις των άρθρων 693, 715 παράγραφος 5 και 729 παράγραφος 5 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δεν εφαρμόζονται.

 

ε. Όποιος, χωρίς να κατέχει εκάτερο των εγγράφων που προβλέπονται στην περίπτωση β' της παραγράφου αυτής, χρησιμοποιεί καθ' οιονδήποτε τρόπο Ολυμπιακά Σύμβολα και Σήματα, ιδίως με την αναπαραγωγή, επίθεση ή απεικόνισή τους σε προϊόντα, τιμωρείται με φυλάκιση τριών (3) τουλάχιστον μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών. Τα αδικήματα του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται αυτόφωρα και δικάζονται από το κατά τόπον αρμόδιο μονομελές πλημμελειοδικείο. Η διαδικασία των άρθρων 418 και επόμενα του [Π] Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ακολουθείται υποχρεωτικά.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.