Νόμος 2744/99 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε διάταξη η οποία αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος παύει να ισχύει από την έναρξη ισχύος του, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε αυτόν.

 

2. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξακολουθούν να έχουν τις αρμοδιότητες κατασκευής δικτύων που περιγράφονται στο νόμο [Ν] 1068/1980.

 

Για την άσκησή τους σε περιοχή που ανήκει στη γεωγραφική περιοχή δραστηριότητας της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συναίνεση από αυτήν. Η πραγματοποίηση έργων χωρίς την παραπάνω συναίνεση συνιστά ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με την ποινή του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα.

 

3. Η διάταξη του άρθρου 9 του νόμου 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α/1998) εξακολουθεί να ισχύει ανεξαρτήτως εάν ανατίθεται ή όχι στην Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης η εκτέλεση των εργασιών της παραγράφου 2 του άρθρου 6.

 

4. Οι προβλεπόμενοι στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1068/1980 κανονισμοί εκδίδονται ή τροποποιούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 10 του νόμου 2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α/1996) και χωρίς να θίγονται τα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων.

 

5. Το προσωπικό της εταιρείας δύναται να μεταφέρεται σε θυγατρικές της εταιρείες, που συνιστώνται, ή σε άλλες εταιρείες στις οποίες αυτή συμμετέχει. Για το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθούν να εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης.

 

6. Οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι ιδιοκτητών ακινήτων, για τα οποία έχουν βεβαιωθεί οφειλές πάσης φύσεως υπέρ της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τους δικαιοπαρόχους αυτών, για την πλήρη αποπληρωμή των οφειλών του ακινήτου προς την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 

Σχετική μνεία της υποχρέωσης αυτής υποχρεούνται να καταχωρίζουν οι συμβολαιογράφοι στα συμβόλαια μεταβίβασης της κυριότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.