Νόμος 2744/99 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Επιχορήγηση επενδυτικών προγραμμάτων - Εξόφληση οφειλών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. To Δημόσιο επιχορηγεί την Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης είτε από κοινοτικούς πόρους είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι επιχορηγήσεις αυτές για το διάστημα 2000 - 2008 δεν μπορούν να υπερβούν το εξήντα τοις εκατό (60%) του επενδυτικού προγράμματός της για τις δραστηριότητες της. To ποσοστό αυτό, το επενδυτικό πρόγραμμα και το ανώτατο ποσό των επιχορηγήσεων εξειδικεύονται στη σύμβαση της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 2 και 3 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997) δεν εφαρμόζονται στην Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης σε περίπτωση εισαγωγής των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

 

3. Καταργείται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992). Σε περίπτωση εισαγωγής των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και ανάλογα με την πορεία αυτής, η Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών καταβάλλει στην Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης από το έτος 1999 έως και το έτος 2001 το ποσό των δεκαπέντε δισεκατομμυρίων (15.000.000.000) δραχμών κατ' έτος.

 

4. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορούν από το έτος 2005 να προσδιορίζονται τυχόν υποχρεώσεις του Δημοσίου και ο τρόπος καταβολής τους.

 

5. Οι οφειλές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που καθίστανται ληξιπρόθεσμες μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, αποστέλλονται με επιμέλεια της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του [Π] Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας υποχρεούται να βεβαιώσει αμελλητί το ποσό της οφειλής και να αποστείλει τη σχετική πράξη στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υποχρεούται, μετά την κοινοποίηση σε αυτό από τη δημόσια οικονομική υπηρεσία της ανωτέρω πράξης βεβαίωσης και του αποδεικτικού κοινοποίησής της στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης κατά του οποίου βεβαιώθηκε η οφειλή, να προβεί σε άμεση παρακράτηση του βεβαιωθέντος ποσού από τα έσοδα των αντίστοιχων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που καταβάλλονται μέσω αυτού και στην καταβολή του στην Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων δύναται να καθορίζεται, εφόσον τούτο απαιτείται, κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου.

 

7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οποιεσδήποτε δαπάνες και έξοδα απαιτούνται για τη μετακίνηση τμημάτων του δικτύου ή άλλων εγκαταστάσεων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης, συνεπεία εκτελέσεως έργων από οποιονδήποτε φορέα, πραγματοποιούνται από αυτήν με δαπάνη του φορέα κατασκευής του έργου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.