Νόμος 2733/99 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ανάδοχος Έκδοσης - Σύμβουλος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ανάδοχος Έκδοσης ορίζεται από την εταιρία Πιστωτικό Ίδρυμα ή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια παροχής υπηρεσιών αναδοχής, σύμφωνα με το νόμο [Ν] 2396/1996 (ΦΕΚ 73/Α/1996). Ο Ανάδοχος Έκδοσης εγγυάται την πλήρη κάλυψη του διατιθέμενου από την αύξηση με δημόσια εγγραφή κεφαλαίου της εταιρίας και οφείλει να παρακολουθεί και να ενημερώνει το κοινό για την πρόοδο του επενδυτικού σχεδίου και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας, ευθυνόμενος κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985 και του Κανονισμού Αναδοχών, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 2651/1998 (ΦΕΚ 248/Α/1998).

 

Η εταιρία μπορεί να ορίσει περισσότερους του ενός αναδόχους που ευθύνονται εις ολόκληρον. Η υπογραφή του Ενημερωτικού Δελτίου γίνεται από τον ορισθέντα ως κύριο Ανάδοχο.

 

2. Εκτός από τον ή τους Αναδόχους, η εταιρία μπορεί να ορίσει Σύμβουλο, ο οποίος, πέραν των υπηρεσιών που προβλέπονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού Αναδοχών, μπορεί να αναλάβει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και αφορούν την ενημέρωση του κοινού για την πορεία του επενδυτικού σχεδίου και της εταιρίας.

 

3. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις υποχρεώσεις και την ευθύνη του Αναδόχου ή του Συμβούλου, τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών τους προς την εταιρία και τους όρους και προϋποθέσεις της για οποιονδήποτε λόγο αντικατάστασής τους, ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 75 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.