Νόμος 2733/99 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ειδικός Διαπραγματευτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εταιρία ορίζει έναν τουλάχιστον Ειδικό Διαπραγματευτή. Η ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Αναδόχου Έκδοσης ή του Συμβουλίου.

 

Ο Ειδικός Διαπραγματευτής είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, συνάπτει χρηματιστηριακές συμβάσεις εντός κύκλου στο όνομά του και για ίδιο λογαριασμό και συμβάλλει στην ενίσχυση της ρευστότητας αγοράς των μετοχών της εταιρίας.

 

2. Συμβάσεις εκτός κύκλου καταρτίζονται από τον Ειδικό Διαπραγματευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του νόμου [Ν] 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997).

 

3. Θέματα σχετικά με τις ειδικότερες προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή, το έργο που πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνονται στη σύμβαση που συνάπτεται σύμφωνα με τη διάταξη της επόμενης παραγράφου, την ευθύνη του έναντι της εταιρίας και του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, την εποπτεία επί των πράξεων που εκτελεί, τη διάρκεια συμβατικής δέσμευσης με την εταιρία και τις προϋποθέσεις διακοπής της συνεργασίας του με αυτήν, την ποσότητα των μετοχών που του διατίθενται για την άσκηση του έργου του, τους όρους διενέργειας πράξεων επί των μετοχών και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα, ρυθμίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Μεταξύ της εκδότριας και του μέλους του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών που πρόκειται να παράσχει υπηρεσίες Ειδικού Διαπραγματευτή καταρτίζεται σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον του όρους που τίθενται με την απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 75 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.