Νόμος 2733/99 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ενημερωτικό δελτίο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η εταιρία συντάσσει και δημοσιεύει, πριν την έναρξη της δημόσιας εγγραφής, Ενημερωτικό Δελτίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 348/1985 (ΦΕΚ 125/Α/1985), στο οποίο περιέχονται επιπροσθέτως και τα ακόλουθα:

 

α) Πληροφορίες για τις οικονομικές προοπτικές της εταιρίας, όπως αυτές αξιολογούνται από τον ανάδοχο, για χρονικό διάστημα πέραν της τρέχουσας χρήσης, τις οποίες η εταιρία αιτιολογεί. Οι ποσοτικές εκτιμήσεις για τις προοπτικές της εταιρίας που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο πρέπει να συνοδεύονται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή, που πιστοποιεί ότι οι οικονομικές προοπτικές συντάχθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες αξιολόγησης, τους οποίους έχει υιοθετήσει η εκδότρια εταιρία.

 

β) Τα βασικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου.

 

γ) Ειδική αναφορά στους παράγοντες κινδύνου οι οποίοι είναι δυνατόν να επιδράσουν δυσμενώς τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εκδότριας εταιρίας ή να επηρεάσουν αρνητικά στην ανάπτυξή της.

 

δ) Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ορισθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 75 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.