Νόμος 2651/98 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Διάθεση μετοχών με δημόσια εγγραφή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάθεση με δημόσια εγγραφή νέων ή υφισταμένων μετοχών πραγματοποιείται μόνο μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων ή επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2396/1996, όπως ισχύει.

 

2. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καταρτίζεται Κανονισμός Αναδοχών, με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις υποχρεώσεις και την εν γένει συμπεριφορά των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που διαμεσολαβούν, με ή χωρίς εγγύηση κάλυψης, στη δημόσια προσφορά ή στην εισαγωγή για διαπραγμάτευση κινητών αξιών, παρέχοντας τις επενδυτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 δ', 2 δ', ε' και στ' του νόμου [Ν] 2396/1996. Με τον Κανονισμό αυτόν μπορεί να θεσπίζονται ειδικές υποχρεώσεις των αναδόχων και των συμβούλων έκδοσης, ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχουν, στις περιπτώσεις εισαγωγής κινητών αξιών σε χρηματιστήριο με ή χωρίς δημόσια προσφορά, διάθεσης ήδη εισηγμένων σε χρηματιστήριο κινητών αξιών με δημόσια προσφορά και δημόσιας προσφοράς χωρίς εισαγωγή των κινητών αξιών σε χρηματιστήριο. Με τον ίδιο Κανονισμό μπορεί να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την προπαρασκευή, τη διενέργεια, τη διεκπεραίωση, την προβολή και διαφήμιση των διαδικασιών αναδοχής, τις διαδικασίες αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων, τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης πληροφόρησης και της ίσης μεταχείρισης των επενδυτών, τη θέσπιση περιορισμών στη διενέργεια αναλύσεων και τους όρους και τις προϋποθέσεις διενέργειας χρηματιστηριακών πράξεων από τους αναδόχους μετά την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών εταιρείας σε χρηματιστήριο ή μετά τη διάθεση κινητών αξιών που είναι ήδη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, με σκοπό τη σταθεροποίηση της χρηματιστηριακής τιμής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση του ανωτέρω Κανονισμού μέχρι τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, καθώς και να αναστέλλονται ή να διακόπτονται οι διαδικασίες αναδοχής όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για το συμφέρον των επενδυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 31 του νόμου 3461/2006 (ΦΕΚ 106/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 85 του νόμου [Ν] 3606/2007 (ΦΕΚ 195/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.