Νόμος 2733/99 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Θέματα προσωπικού Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πέραν των προβλεπόμενων στα άρθρα 34 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995), 3 του νόμου [Ν] 2471/1997 και 103 του νόμου [Ν] 2533/1997 θέσεων προσωπικού, συνιστώνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) τριάντα πέντε (35) επιπλέον θέσεις που έχουν ως εξής:

 

α. δεκατέσσερις (14) θέσεις μόνιμων υπαλλήλων που κατανέμονται ως εξής:

 

τρεις (3) θέσεις στον υφιστάμενο κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικό - Οικονομικό,
δύο (2) θέσεις στο συνιστώμενο κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής με ειδίκευση στην επιστήμη των υπολογιστών,
τρεις (3) θέσεις στον υφιστάμενο κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικό - Λογιστικό,
τρεις (3) θέσεις στον υφιστάμενο κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δακτυλογράφων - Στενογράφων,
τρεις (3) θέσεις στον υφιστάμενο κλάδο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης επιμελητών,

 

β. δεκαεννέα (19) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, από τις οποίες δέκα (10) θέσεις ελεγκτών, τρεις (3) θέσεις νομικών, τέσσερις (4) θέσεις οικονομολόγων και δύο (2) θέσεις ειδικών συμβούλων,

 

γ. δύο (2) θέσεις δικηγόρων.

 

2. α. Προσόντα διορισμού σε θέσεις κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ορίζονται τα προβλεπόμενα από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 194/1988, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει. Για την πλήρωση των υπόλοιπων θέσεων μόνιμων υπαλλήλων απαιτούνται τα προσόντα που προβλέπονται αντίστοιχα στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 2324/1995.

 

β. Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού που προσλαμβάνονται ως νομικοί και ως οικονομολόγοι απαιτούνται τα προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 26 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 194/1988, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει. Για την πλήρωση των υπόλοιπων θέσεων του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού απαιτούνται τα προσόντα που προβλέπονται αντίστοιχα στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 2324/1995, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

 

γ. Για την πλήρωση των θέσεων των δικηγόρων απαιτούνται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 2324/1995, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 103 του νόμου [Ν] 2533/1997 προσόντα.

 

3. Το μόνιμο προσωπικό για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων προσλαμβάνεται με βάση τις κείμενες διατάξεις για τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 περίπτωση (δ) και 3 του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 2324/1995 που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1988). Οι δικηγόροι προσλαμβάνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 περίπτωση (δ) του άρθρου 36 και στην παράγραφο 8 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 2324/1995, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 103 του νόμου [Ν] 2533/1997. Ως προς το ανώτατο όριο ηλικίας του ειδικού επιστημονικού προσωπικού ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2471/1997.

 

4. Η κατανομή των παραπάνω θέσεων στις υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

5. Η ισχύς της προβλεπόμενης στην παράγραφο 12 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 103 του νόμου [Ν] 2533/1997, απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου [Ν] 2533/1997, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης αυτής.

 

6. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 2324/1995, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 103 του νόμου [Ν] 2533/1997 αντικαθίσταται ως εξής :

 

{Ο προϊστάμενος δικηγόρος, επιπρόσθετα, πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος νομικής και δικηγόρος στον Άρειο Πάγο.}

 

7. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου [Ν] 2533/1997.

 

8. Στο άρθρο 33 του νόμου [Ν] 2324/1995 προστίθεται παράγραφος VI, που έχει ως εξής:

 

{VI. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μπορούν να συστήνονται περιφερειακά γραφεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και να ρυθμίζονται τα σχετικά με την οργάνωση, λειτουργία και την έδρα αυτών θέματα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.