Νόμος 4663/20 - Άρθρο 70

Άρθρο 70: Τροποποίηση των άρθρων 34 και 34Α του νόμου 2682/1999


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 12/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τον κλάδο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (ΠΕ/ΤΕ Ηλεκτρονικών ΑΤSΕΡ), δύναται να καταβληθεί έως ποσοστό 20% εκ των ως άνω αποδόσεων. Εκ του ποσού αυτού καταβάλλεται στους υπηρετούντες κατόχους άδειας κατά τον ΕΚ/373/2017 και τις εθνικές κείμενες διατάξεις, το προκύπτον από το κλάσμα των κατειλημμένων από υπηρετούντες κατόχους άδειας οργανικών θέσεων προς το σύνολο των κατειλημμένων οργανικών θέσεων, σε ίσα μερίσματα. Στο προσωπικό του κλάδου που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της κατοχής άδειας και της πραγματικής άσκησης του έργου και των δικαιωμάτων της, καταβάλλεται μέρισμα έως 75% του αντίστοιχου μερίσματος των κατόχων άδειας, το οποίο καλύπτεται από τα ως άνω αδιάθετα ποσά.}

 

2. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999, όπως ισχύει, η φράση έως 5% αντικαθίσταται από τη φράση έως 4%.

 

3. Η υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 34Α του νόμου 2682/1999, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τον κλάδο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (ΠΕ/ΤΕ Ηλεκτρονικών ΑΤSΕΡ), δύναται να καταβληθεί ποσοστό έως 19% του συνολικού ποσού των μηνιαίων αποδόσεων. Το ποσό καταβάλλεται σε ίσα μερίσματα, στους υπηρετούντες υπαλλήλους του κλάδου, χωρίς άλλη προϋπόθεση.}

 

4. Στην υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 34Α του νόμου 2682/1999, όπως ισχύει, η φράση έως ποσοστό 57% αντικαθίσταται από τη φράση έως ποσοστό 54%.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.