Νόμος 3431/06 - Άρθρο 73

Άρθρο 73


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 34 του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999) προστίθεται άρθρο 34Α ως εξής:

 

{Άρθρο 34Α

 

1. Στον ειδικό λογαριασμό που έχει συσταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποδίδεται μηνιαία από τα αποδιδόμενα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EURΟCΟNΤRΟL) επιπλέον ποσό ως τέλος διαδρομής που ανέρχεται σε δέκα ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής. Το ποσό αυτό χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση δαπανών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που συμβάλλουν στην τιμή μονάδας (unit rate) και στη βάση κόστους (cost base) των τελών διαδρομής ως ακολούθως:

 

α) Δύο ευρώ καταβάλλονται μηνιαίως στο προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ως επίδομα ετοιμότητας και διαθεσιμότητας, ως κίνητρο για τη διατήρηση της υψηλής αποδοτικότητας και του μέγιστου βαθμού ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών αεροναυτιλίας και καθορίζονται ως εξής:

 

α)α) Για τον κλάδο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ΠΕ2-ΤΕ2 επιτρέπεται να καταβληθεί ποσοστό έως 27% του συνολικού ποσού των μηνιαίων αποδόσεων

 

β)β) Για τον κλάδο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Συστημάτων Εναέριας Κυκλοφορίας ΠΕ4-ΤΕ4 επιτρέπεται να καταβληθεί ποσοστό έως 16% του συνολικού ποσού των μηνιαίων αποδόσεων.

 

γ)γ) Για τους λοιπούς κλάδους προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου χειριστών αεροσκαφών ΕΣΙΔ, επιτρέπεται να καταβληθεί ποσοστό έως 57% του συνολικού ποσού των μηνιαίων αποδόσεων.

 

β) Οκτώ ευρώ μηνιαίως διατίθενται για τη περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των αντίστοιχων συστημάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

2. Το ποσοστό που καταβάλλεται σε καθεμία από τις κατηγορίες προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου προκύπτει από το κλάσμα των κατειλημμένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών θέσεων των κλάδων.

 

3. Η διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και κάθε σχετική λεπτομέρεια χρήσης των μονάδων του παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 4. Τα ποσά της παραγράφου 1 καταβάλλονται δύο φορές το χρόνο από το ποσό που επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο από την εταιρεία ΑEΟLΟS SA. Στην περίπτωση που το ποσό της επιστροφής εξαμήνου από την εταιρεία AEΟLΟS SA στο Ελληνικό Δημόσιο υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στα δέκα ευρώ, διαμορφώνεται ανάλογα, για το συγκεκριμένο εξάμηνο, και το ποσό, ως τέλος διαδρομής ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής, που μεταφέρεται στο λογαριασμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Στην περίπτωση που το ποσό της επιστροφής εξαμήνου από την εταιρεία AEΟLΟS SA στο Ελληνικό Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στα δέκα ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής, τότε το επιπλέον ποσό του συγκεκριμένου εξαμήνου μεταφέρεται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

5. Τυχόν υπόλοιπα της μηνιαίας ως άνω διαχείρισης των ποσών επιστρέφουν στο λογαριασμό τελών διαδρομής ως Δημόσια Έσοδα.

 

6. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 01-01-2006.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.