Νόμος 2836/00 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 41 του νόμου 2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α/1998) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, καθώς και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, δεν φέρουν αστική ευθύνη από την κατάρτιση του πίνακα και την εν γένει πρόοδο της διαδικασίας αποζημιώσεων που αναφέρεται παραπάνω.}

 

2. Η απαλλαγή από την ευθύνη, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 1, καλύπτει και περιπτώσεις για τις οποίες έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης του πίνακα αποζημιώσεων.

 

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το εν γένει προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία αρμοδιοτήτων τους. Κατ' εξαίρεση οι παραπάνω ευθύνονται, εφόσον δολίως προβαίνουν σε παραβίαση του χρηματιστηριακού απορρήτου, σε πράξεις χειραγώγησης της αγοράς ή σε κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών που κατέχουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου 3483/2006 (ΦΕΚ 169/Α/2006).

 

4. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου [Ν] 2533/1997.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.