Νόμος 2516/97 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1386/1983, που προστέθηκε με το άρθρο 31 παράγραφος 2 του νόμου 1947/1991, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Εφόσον ο Οργανισμός Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων ζητήσει την αντικατάσταση εκκαθαριστή, το Εφετείο που τον διόρισε οφείλει να τον αντικαταστήσει, οποτεδήποτε και ανεξαρτήτως χρόνου διορισμού του. Στην περίπτωση αυτή το Εφετείο, εφόσον ο Οργανισμός Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων κατέχει το 51% του συνόλου των απαιτήσεων κατά της επιχείρησης, διορίζει υποχρεωτικά ως εκκαθαριστή τον αιτούντα Οργανισμό Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, ο οποίος υποχρεούται να διενεργήσει την εκκαθάριση χωρίς αμοιβή.}

 

2. Μετά το άρθρο 46Β του νόμου 1892/1990, όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 60 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995), προστίθεται άρθρο 46Γ που έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 46Γ

 

1. Περιουσιακά στοιχεία εταιρειών των άρθρων 9 του νόμου [Ν] 1386/1983, 46 και 46Α του νόμου 1892/1990, τα οποία είχαν εισαχθεί πριν από την υπαγωγή των εταιρειών στις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, με ατέλεια ή με τα καθεστώτα προσωρινής εισαγωγής και ενεργητικής τελειοποίησης και για τα οποία έχουν βεβαιωθεί πριν ή μετά την υπαγωγή δασμοί, πρόστιμα και κάθε είδους προσαυξήσεις, εκποιούνται ελευθέρως από τους εκκαθαριστές των επιχειρήσεων αυτών κατά τις προβλεπόμενες στα οικεία άρθρα διαδικασίες.

 

2. Οι εκκαθαριστές των επιχειρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη για τη μη καταβολή των δασμών, προστίμων και προσαυξήσεων προς το Δημόσιο, το οποίο, ως προς τις απαιτήσεις του αυτές, ικανοποιείται από τον πίνακα κατατάξεως που συντάσσει ο εκκαθαριστής, με προνομιακή κατάταξη στην τέταρτη τάξη των προνομίων του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

3. Εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού που έχουν συντελεσθεί μέχρι την ισχύ του παρόντος, θεωρούνται, ως προς την προαναφερθείσα αιτία, έγκυρες και ισχυρές, οι δε τυχόν εκκρεμείς διοικητικές ή αστικές διώξεις κατά των εκκαθαριστών παύουν από της ισχύος του παρόντος, οι υπάρχουσες ποινικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.