Νόμος 2556/97 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ασφάλιση Τεχνικών Τύπου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Κλάδος Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Θεσσαλονίκης καταργείται από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα της δημοσίευσης του παρόντος νόμου και οι ασφαλισμένοι του υπάγονται στην ασφάλιση των κλάδων του Ταμείου Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών (ΤΑΤΤΑ), από τις διατάξεις της νομοθεσίας των οποίων διέπονται, εκτός του Κλάδου Ασθένειας και Μητρότητας.

 

Μετά την παραπάνω υπαγωγή διακόπτεται η ασφάλισή τους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, παραμένουν όμως στην απόφαση του Κλάδου Ασθένειας και Μητρότητας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Ο χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση του καταργούμενου κλάδου, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που έχει αναγνωρισθεί και εξαγορασθεί ή προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία από καταστατικές ή γενικές διατάξεις, καθώς και στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης στους αντίστοιχους κλάδους του Ταμείου Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών.

 

Ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών θεωρείται απονέμων οργανισμός ανεξάρτητα από το χρόνο που πραγματοποίησαν οι παραπάνω ασφαλισμένοι στην ασφάλισή του και δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4202/1961 (ΦΕΚ 175/Α/1961), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 1405/1983 (ΦΕΚ 180/Α/1983) και το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 1902/1990.

 

Οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις μεταξύ του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών διακανονίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4202/1961, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 1405/1983.

 

Όσοι εισέρχονται από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού σε επαγγέλματα που ασφαλίζονταν στον καταργούμενο Κλάδο διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ταμείου Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών, εκτός του κλάδου ασθένειας και μητρότητας, για τον οποίο υπάγονται στον οικείο κλάδο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

2. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του καταργούμενου Κλάδου μεταφέρεται στο Ταμείο Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών, το οποίο καθίσταται καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του παραπάνω Κλάδου.

 

Οι προερχόμενοι από αγγελιόσημο πόροι του καταργούμενου Κλάδου, καθώς και οι πόροι που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1Α περίπτωση α και 1Β περίπτωση α του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1872/1951 (ΦΕΚ 202/Α/1951), όπως ισχύουν κάθε φορά, διατηρούνται και αποτελούν εφεξής πόρους του Ταμείου Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 66 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999).

 

3. Οι συνταξιούχοι και επιδοματούχοι του νόμου [Ν] 1186/1981 (ΦΕΚ 202/Α/1981) του Λογαριασμού Συντάξεων Τεχνικών Τύπου Θεσσαλονίκης και χορηγήσεως Ειδικού Επιδόματος Αλλαγής Τεχνολογίας του καταργούμενου Κλάδου, καθίστανται συνταξιούχοι και επιδοματούχοι του Κλάδου Συντάξεων Τεχνικών Τύπου Αθηνών και χορηγήσεως Ειδικού Επιδόματος Αλλαγής Τεχνολογίας, ο οποίος βαρύνεται εφεξής με την καταβολή των συντάξεων των συνταξιούχων και του Ειδικού Επιδόματος Αλλαγής Τεχνολογίας.

 

Οι συνταξιούχοι και επιδοματούχοι του Λογαριασμού Συντάξεων Τεχνικών Τύπου Θεσσαλονίκης και χορηγήσεως Ειδικού Επιδόματος Αλλαγής Τεχνολογίας του καταργούμενου Κλάδου, εξακολουθούν να λαμβάνουν από το Ταμείο Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών τα προ της καταργήσεως καταβαλλόμενα στον καθένα ποσό συντάξεων και ειδικών επιδομάτων, τα οποία εφεξής θα ακολουθούν τις αυξήσεις των συντάξεων του Ταμείου. Οι παραπάνω συνταξιούχοι και επιδοματούχοι παραμένουν στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας και Μητρότητας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

4. Για την ασφάλιση στο Ταμείο Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού προσώπων, καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των οικείων κλάδων του ταμείου αυτού.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας (ΣΚΑ) μπορούν να ανακατανέμονται τα προερχόμενα από εισφορές έσοδα του Κλάδου Συντάξεων Τεχνικών Τύπου Αθηνών και χορηγήσεως Ειδικού Επιδόματος Αλλαγής Τεχνολογίας μεταξύ των Κλάδων Σύνταξης και Ανεργίας.

 

Επί του επιδόματος ανεργίας, που χορηγεί το Ταμείο Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών, στους ασφαλισμένους του, παρακρατείται η εισφορά ασφαλισμένου του κλάδου παροχών ασθένειας και αποδίδεται στο φορέα ή κλάδο στον οποίο ασφαλίζεται ο άνεργος, προκειμένου οι ημέρες ανεργίας να θεωρούνται ημέρες ασφάλισης ασθένειας. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους επιδοτούμενους από το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ) ανέργους. Ειδικό το Ταμείο Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών υποχρεούται να καταβάλει στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τα κεφάλαια του κλάδου ανεργίας την εισφορά του κλάδου ασθένειας για όσα επιδόματα έχει χορηγήσει από 01-01-1997 μέχρι την ισχύ του παρόντος.

 

5. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1186/1981 αντικαθίστανται ως εξής.

 

{1. Οι τεχνικοί τύπου, στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 5 του παρόντος, σε περίπτωση απόλυσης τους χωρίς υπαιτιότητα του εργοδότη και χωρίς να συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 και πριν από τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9, παίρνουν μόνο τη σύνταξη που ακολουθεί, η οποία υπολογίζεται βάσει των χρόνων ασφάλισης τους στο Ταμείο, κατά την εξής κλίμακα:

 

Χρόνια ασφάλισης στο Ταμείο

Σύνταξη

α. 5 - 10 χρόνια

10.000 δραχμές

β. 10 χρόνια και μία ημέρα έως 15 χρόνια

20.000 δραχμές

γ. 15 χρόνια και μία ημέρα έως 20 χρόνια

30.000 δραχμές

δ. 20 χρόνια και μία ημέρα έως 25 χρόνια

40.000 δραχμές

ε. 25 χρόνια και μία ημέρα

η σύνταξη που προβλέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού του Ταμείου

 

Τα ποσά των περιπτώσεων α', β', γ' και δ' προσαυξάνονται κατά τα ποσοστά των αυξήσεων που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 12, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 

Πλήρες έτος λογίζεται αυτό που περιλαμβάνει από 300 μέχρι 365 ημέρες εργασίας και σε κάθε ημέρα εργασίας αναλογεί μία ημέρα ασφάλισης.

 

2. Οι τεχνικοί τύπου, στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 7 του παρόντος, σε περίπτωση απόλυσής τους χωρίς υπαιτιότητα του εργοδότη και χωρίς να συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 και πριν από τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9, παίρνουν μόνο τη σύνταξη που ακολουθεί, η οποία υπολογίζεται βάσει των χρόνων ασφάλισής τους στον Κλάδο, κατά την εξής κλίμακα:

 

Χρόνια ασφάλισης στον Κλάδο

Σύνταξη

α. 5 - 10 χρόνια

10.000 δραχμές

β. 10 χρόνια και μία ημέρα έως 15 χρόνια

20.000 δραχμές

γ. 15 χρόνια και μία ημέρα έως 20 χρόνια

30.000 δραχμές

δ. 20 χρόνια και μία ημέρα έως 25 χρόνια

40.000 δραχμές

ε. 25 χρόνια και μία ημέρα

η σύνταξη που προβλέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού του Κλάδου

 

Τα ποσά των περιπτώσεων α', β', γ' και δ' προσαυξάνονται κατά ποσοστά των αυξήσεων που έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 12, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 

Πλήρες έτος λογίζεται αυτό που περιλαμβάνει από 300 μέχρι 365 ημέρες εργασίας και σε κάθε ημέρα εργασίας αναλογεί μία ημέρα ασφάλισης.}

 

6. Τεχνικοί Τύπου που παρέχουν εργασία, κατά κύρια απασχόληση, με οποιαδήποτε ειδικότητα της νέας τεχνολογίας, στα περιοδικά που εκδίδονται στο νομό Αττικής, ανεξάρτητα από το αν κυκλοφορούν ή όχι μέσω πρακτορείων, καθώς και στις τυπογραφικές επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται αποκλειστικά με την εκτύπωση των περιοδικών αυτών εργολαβικά, υπάγονται, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών. Εισφορές που, μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, έχουν καταβληθεί από τις επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου στο Ταμείο Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών για την ασφάλιση του προσωπικού τους, καλώς καταβλήθηκαν και ο χρόνος στον οποίο αντιστοιχούν οι εισφορές αυτές θεωρείται χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο αυτό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 33 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.