Νόμος 2556/97 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Επικουρικό Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ειδικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στο άρθρο 4 του νόμου [Ν] 997/1979 (ΦΕΚ 287/Α/1979) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Η καθοριζόμενη από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992) πρόσθετη ειδική εισφορά των ασφαλισμένων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων -Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, απασχολουμένων σε υπόγειες στοές μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων, καταβάλλεται για το σύνολο του ασφαλιστικού χρόνου, ο οποίος θα απαιτείται για τη συνταξιοδότησή τους κάθε φορά από τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 997/1979, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της ιδίας παραγράφου του ανωτέρω άρθρου.

 

Το ποσό της ανωτέρω συμπληρωματικής εισφοράς υπολογίζεται για κάθε μήνα επί των αποδοχών του ασφαλισμένου, κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως για συνταξιοδότηση.

 

Η εξόφληση του ποσού της εισφοράς γίνεται εφάπαξ ή μέχρι εξήντα (60) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, με παρακράτηση του ποσού αυτών από τη σύνταξη.}

 

β. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την έναρξη ισχύος του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 323/1996 (ΦΕΚ 220/Α/1996).

 

2. α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 2084/1992 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

Η ανωτέρω πρόσθετη ειδική εισφορά Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών σε ποσοστό 2% με την αυτή αναλογία ασφαλισμένου και εργοδότη, ισχύει και για τους ασφαλισμένους του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που απασχολούνται σε ειδικές κατηγορίες επαγγελμάτων για τους οποίους τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, κατά την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής, είναι ευνοϊκότερα αυτών που ισχύουν για τους λοιπούς ασφαλισμένους.

 

β. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός των ασφαλισμένων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 212/1984 (ΦΕΚ 75/Α/1984), για τους οποίους η ισχύς αρχίζει από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος, που θα εκδοθεί για τη συμπλήρωση της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών για καταβολή πλήρους αντί μειωμένης σύνταξης.

 

γ. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 περίπτωση α του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους ασφαλισμένους της προηγούμενης περίπτωσης για τους οποίους προβλέπεται ειδική έναρξη ισχύος της.

 

3. Στην ασφάλιση του Ειδικού Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, υπάγεται αυτοδίκαια για τη λήψη επικουρικής σύνταξης το τακτικό προσωπικό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή οργανισμών που συνταξιοδοτούνται από οργανισμό κύριας ασφάλισης κατά τις ειδικές περί δημοσίων υπαλλήλων διατάξεις η συναφείς με αυτές ή διατάξεις συνταξιοδότησης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον δεν υπάγονται για την ίδια απασχόληση στην ασφάλιση άλλου φορέα ή κλάδου η λογαριασμού επικουρικής ασφάλισης.

 

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 01-04-1998.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.