Νόμος 4075/12 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Ρυθμίσεις Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εισφορά των εκδοτών εφημερίδων και περιοδικών του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 29-05-1958 Περί εγκρίσεως καταστατικού ΤΑΕΤΑ (ΦΕΚ 96/Α/1958) και της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 166/1973 (ΦΕΚ 233/Α/1973), καθώς και η εισφορά των τυπογραφικών επιχειρήσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2012 έως και 31-12-2013, καθορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του ως άνω βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 29-05-1958. Η ρύθμιση αυτή ισχύει εφόσον οι θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις αυτές καθ' όλο το χρονικό αυτό διάστημα ισούνται ή υπερβαίνουν το μέσο όρο των θέσεων εργασίας των μηνών Ιανουαρίου 2011 έως και Ιανουαρίου 2012, σύμφωνα με τις μισθοδοτικές καταστάσεις που υπέβαλαν στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι για το χρονικό διάστημα υπαγωγής τους στη διάταξη αυτή.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έπειτα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας καθορίζεται ο τρόπος ελέγχου και εφαρμογής της ρύθμισης. Με όμοια απόφαση, ο χρόνος ισχύος της παρούσας διάταξης μπορεί να παρατείνεται έως και την 31-12-2018.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 

2. Από 01-01-2012 διακόπτεται η παρακράτηση της εισφοράς της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1186/1981 (ΦΕΚ 202/Α/1981) για τους ασφαλισμένους της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997). Ασφαλισμένοι της περίπτωσης αυτής, οι οποίοι έως την 31-12-2011 κατέβαλαν την πρόσθετη εισφορά της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1186/1981 (ΦΕΚ 202/Α/1981) και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί, δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα από το προβλεπόμενο εκάστοτε όριο ηλικίας κατά 45 ημέρες για κάθε έτος πληρωμής της ανωτέρω προσαύξησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015).

 

3. Επιχειρήσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που απασχόλησαν ή θα απασχολήσουν από 01-01-2010 μέχρι 31-12-2014 επιδοτούμενους ανέργους των Τομέων του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, μπορούν να συμψηφίσουν ασφαλιστικές εισφορές με το ποσό που αντιστοιχεί στην ήδη καταβληθείσα επιδότηση, εφόσον δεν έχουν απολύσεις ανά έτος που υπερβαίνουν το ποσοστό του 5% των εργαζομένων.

 

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 2556/1997 η λέξη αποκλειστικά διαγράφεται.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.