Νόμος 1947/91 - Άρθρο 31

Άρθρο 31


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1386/1983, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 48 του νόμου 1882/1990, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Εφ' όσον δεν επιτευχθεί η κατά το άρθρο 8 συμφωνία ή δεν εκπληρωθούν οι όροι της, καθώς και στην περίπτωση του άρθρου 7 παράγραφος 3, με αίτηση του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων ή καθενός που έχει έννομο συμφέρον, ζητείται από το πολιτικό εφετείο της περιφέρειας της έδρας της επιχείρησης ο διορισμός εκκαθαριστή, που προβαίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού στην εκκαθάριση της περιουσίας της επιχείρησης.

 

Το εφετείο οφείλει να ορίσει δικάσιμο σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από πέντε ημέρες από την κατάθεση της αίτησης και δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Οι τυχόν παρεμβάσεις, οι οποίες ασκούνται μόνο με ιδιαίτερο δικόγραφο, είναι απαράδεκτες αν δεν ασκηθούν 24 τουλάχιστον ώρες πριν από τη συζήτηση της αίτησης και προσδιορίζονται υποχρεωτικά στην ίδια δικάσιμο. Η κατάθεση προτάσεων σε κάθε περίπτωση μπορεί να γίνει στο ακροατήριο. Η απόφαση του εφετείου πρέπει να εκδοθεί μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη συζήτηση της αίτησης. Η απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα και δεν μπορεί να συζητηθεί η αναστολή της ισχύος της για οποιονδήποτε λόγο.

 

Εφόσον πιστωτής ή πιστωτές, που εκπροσωπούν τα 51% τουλάχιστον των κατά της επιχείρησης απαιτήσεων, υποδεικνύουν τον εκκαθαριστή, το εφετείο οφείλει να διορίσει τούτον ως εκκαθαριστή. Εκκαθαριστής μπορεί να είναι και τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή θυγατρική επιχείρηση τέτοιας τράπεζας.}

 

2. Προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 10 του νόμου [Ν] 1386/1983, όπως αντικαταστάθηκε, με το άρθρο 49 του νόμου 1882/1990, που έχει ως εξής:

 

{4. Το εφετείο, που διόρισε τον εκκαθαριστή, οφείλει να τον αντικαταστήσει, εφόσον ζητήσουν την αντικατάσταση του πιστωτή ή πιστωτές, που αντιπροσωπεύουν το 51% τουλάχιστον των κατά της επιχείρησης απαιτήσεων. Στην περίπτωση αυτήν το εφετείο οφείλει να διορίσει τον υποδεικνυόμενο από αυτούς νέο εκκαθαριστή. Για τον ορισμό δικασίμου της, αίτησης αντικατάστασης και την έκδοση απόφασης επί αυτής ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 1 του άρθρου 9.}

 

3. Η κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1386/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του νόμου 1882/1990, προβλεπόμενη παράταση της αρχικής εξάμηνης προθεσμίας περατώσεως της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να υπερβεί για κανένα λόγο τους έξι μήνες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.