Νόμος 2516/97 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι διατάξεις του νόμου 4026/1912, των άρθρων 2, 6, 7, 8, 9 και 11 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1150/1949, του άρθρου μόνου παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1889/1951, του νόμου [Ν] 3214/1955, του νόμου 4479/1965, του νόμου 4481/1965 του αναγκαστικού νόμου 207/1967, πλην του άρθρου 4, του νόμου 1360/1983, άρθρα 1, 2, 3 και 5 (όπου στην παράγραφο 4 αναφέρεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας εννοείται ο Υπουργός Ανάπτυξης), καθώς και κάθε διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από το νόμο αυτόν.

 

2. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από το νόμο αυτόν, εξακολουθούν να ισχύουν,ως προς τα θέματα που θα ρυθμίσουν οι κανονιστικές αυτές πράξεις, οι καταργούμενες διατάξεις που ρυθμίζουν τα αντίστοιχα θέματα.

 

3. Διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα ειδικώς ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών, καθώς και οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 84/1984 διατηρούνται σε ισχύ, μη θιγόμενες από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Επίσης διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του από 15-10-1922 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 208/Α/1922), όπως αυτό ισχύει σήμερα, δυνάμενες να τροποποιούνται με προεδρικά διατάγματα εκδιδόμενα ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.