Νόμος 2434/96 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού συνιστάται κλάδος με την επωνυμία Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛAΕK).

 

2. Πόροι του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση είναι:

 

Α. Η εισφορά 0,45% που καταβάλλουν οι εργοδότες υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΛΠΕKΕ) και η εισφορά 0,36%, που καταβάλλουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (ΕΚΛA), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του νόμου 2224/1994 (ΦΕK 122/Α/1994), όπως ισχύουν.

 

3. Από τα έσοδα του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση:

 

α. Οι επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ή συνεταιρισμοί που σχεδιάζουν και εκτελούν δικό τους εκπαιδευτικά προγράμματα, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη διαχείριση του Λογαριασμού ή τα εκχωρούν στο σύνολό του σε φορείς που προσδιορίζει η Επιτροπή Διαχείρισης της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, έχουν την ευχέρεια να διαθέτουν το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 0,45% για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών. Το ποσό που δαπανήθηκε για την υλοποίησή τους και το οποίο δεν υπερβαίνει την κατ' έτος καταβληθείσα εισφορά, θα επιστρέφεται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στις επιχειρήσεις, εφόσον εκτελέσουν το πρόγραμμα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Επιτροπή Διαχείρισης.

 

Με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης μπορεί να μεταφέρονται στην επόμενη χρήση ποσά που δεν έχουν απορροφηθεί σε ετήσια βάση είτε για δράσεις που αφορούν την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων είτε για τη διενέργεια προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις

 

β. Το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 0,36% προορίζεται για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων και ειδικότερα των μακροχρόνιων, των νέων και εκείνων που κινδυνεύουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό.

 

Με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης εξειδικεύονται τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του προηγούμενου εδαφίου και ειδικότερα εκείνα που αφορούν δράσεις για την απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση ή την ενίσχυση των ανέργων, που διενεργούνται με προγράμματα ιδίου περιεχομένου που πραγματοποιεί ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

4. Για τη λειτουργία του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση συνίσταται Επιτροπή Διαχείρισης, η οποία αποφασίζει τον τρόπο κατανομής και χρήσης των ποσών του Λογαριασμού αυτού και την ανάπτυξη δράσεων απασχόλησης, επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε άλλης πρωτοβουλίας και ενέργειας που εξυπηρετεί την προώθηση της απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των ανέργων και ειδικότερα των μακροχρόνιων, των νέων και εκείνων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Η Επιτροπή Διαχείρισης του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση γνωμοδοτεί για την ασκούμενη, σε ετήσια βάση, πολιτική του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού αναφορικά με την επιδότηση της ανεργίας.

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης έχει τριετή θητεία και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και κοινωνικών Ασφαλίσεων από τέσσερις (4) εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωτές, που ορίζει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, τέσσερις (4) εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωτές, που ορίζουν από κοινού ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και το Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ή τον οριζόμενο απ' αυτόν ως αναπληρωτή του αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ο οποίος και προεδρεύει της Επιτροπής Διαχείρισης.

 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης υπόκεινται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ενώ εξαιρούνται από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Οι αποζημιώσεις των μελών και της γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής Διαχείρισης του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση ορίζονται με απόφαση της ίδιας της Επιτροπής Διαχείρισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 

5. Οι πόροι του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση, δεν λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης και σε εφαρμογή όρων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, είναι δυνατό να τροποποιούνται οι σκοποί του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση και τα ποσοστά των εισφορών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 

7. Από το μεθεπόμενο, από την ισχύ του νόμου αυτού, μήνα, οι εισφορές που καταβάλλονται υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης και του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, προορίζονται αποκλειστικό υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.

 

8. Ποσά που έχουν καταβληθεί υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης και του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο μεταφέρονται στο Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση, αφού αφαιρεθούν τα ποσό που οφείλονται σε επιχειρήσεις, που έχουν πραγματοποιήσει προγράμματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του νόμου 2224/1994, όπως ισχύει.

 

9. Οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 14 και 15 του νόμου 2224/1994 Επιτροπές Διαχείρισης, οι λοιπές ρυθμίσεις των άρθρων αυτών, όπως ισχύουν, και οι ρυθμίσεις του άρθρου 10 του νόμου 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α/1995), καταργούνται από την ισχύ του παρόντος νόμου εφόσον είναι αντίθετες στους σκοπούς του άρθρου αυτού.

 

10. Από τον κλάδο Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση του ΕΛΕΚΠ αποδίδεται πόρος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), καθώς και στα ινστιτούτα και τα εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, της ΕΣΕΕ, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Για τους ανωτέρω φορείς, εκτός του ΕΟΠΠΕΠ, η απόδοση του πόρου από τον κλάδο ΛΑΕΚ μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 15% επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράττονται από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για λογαριασμό του κλάδου Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρ, ανεξαρτήτως του βαθμού απόδοσης αυτών στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Για τον ΕΟΠΠΕΠ η απόδοση του πόρου ανέρχεται στο οκτώ τοις εκατό (8%) επί του εισπραττόμενου από τους λοιπούς φορείς ποσοστού, κατά τα ανωτέρω. Με σκοπό την ολοσχερή εξόφληση εκτάκτων αποδόσεων που έλαβαν χώρα κατόπιν υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 295/Α/1998), σε φορείς της παρούσας παραγράφου, παρακρατείται κατ' έτος ποσό ίσο με το 15% της συνολικής ετήσιας απόδοσης πόρου που αυτοί λαμβάνουν κατά περίπτωση. Το υπόλοιπο δικαιούμενο ποσό της ετήσιας απόδοσης πόρου του έτους 2016 αφαιρείται από το συνολικό ποσό οφειλής του κάθε φορέα. Η ως άνω απόδοση πόρου δεν συνιστά επιχορήγηση ή χρηματοδότηση, κατά το άρθρο 41 του νόμου 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/2013), το άρθρο 10Β του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) και την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 2731/1999 (ΦΕΚ 138/Α/1999), όπως ισχύουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 4491/2017 (ΦΕΚ 152/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.