Νόμος 2639/98 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Επιτροπή Διαχείρισης του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) μπορεί, για την υλοποίηση των σκοπών του, να συμβάλλεται με το Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης ή με τα εκπαιδευτικά κέντρα των φορέων που συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 13 του νόμου 2736/1999 (ΦΕΚ 172/Α/1999).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 77 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 

2. Η επιχορήγηση που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996) μπορεί να ανέρχεται, για όλους τους φορείς που προσδιορίζονται στην προαναφερόμενη διάταξη, μέχρι ποσοστού 15% επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράχθηκαν υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.

 

Με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της ανωτέρω επιχορήγησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 34 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία, εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση εγκρινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, μπορεί να καθορίζονται:

 

α) Η διαδικασία, τα όργανα, οι κατηγορίες, ο αριθμός, οι υπάλληλοι του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και η αποζημίωσή τους για τη διενέργεια ελέγχων που αφορούν την εκτέλεση προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης και την υποστήριξη αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

β. ο αριθμός των υπαλλήλων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που υποστηρίζουν τη λειτουργία της Επιτροπής, το ύψος της αμοιβής τους για την πρόσθετη απασχόλησή τους και ο τρόπος αποζημίωσής τους,

 

γ. το ύψος της αμοιβής των μελών της Επιτροπής, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της,

 

δ. δαπάνες για κάθε άλλη ενέργεια, αναγκαία για την υλοποίηση των σκοπών του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.

 

Για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων δαπανών εγγράφεται κατ' έτος στον προϋπολογισμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ειδική πίστωση από έσοδο προερχόμενο από απόδοση ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ποσού των εισφορών υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση που εισπράχθηκαν το προηγούμενο έτος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/2000).

 

4. Από την έναρξη της ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού καταργούνται οι ρυθμίσεις της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του νόμου 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.