Νόμος 2366/95 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ρύθμιση θεμάτων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, της πρώην Επιχείρησης Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών - Πειραιώς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση που το έργο των εκκαθαριστών της πρώην Επιχείρησης Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, που ορίστηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2175/1993 (ΦΕΚ 211/Α/1993), δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 1 μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, οι εκκαθαριστές παραδίδουν όλο το υλικό που έχουν στα χέρια τους στον Πρόεδρο - Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ή στους ορισμένους από αυτόν υπαλλήλους του συνεχίζεται από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2078/1992 (ΦΕΚ 139/Α/1992).

 

Για το ως άνω έργο της εκκαθάρισης ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και τα εντεταλμένα όργανά του δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

 

2. Θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες εκτός από τη λήψη αποδοχών ο χρόνος από την απόλυση μέχρι την εκ νέου πρόσληψη του προσωπικού που υπηρετούσε με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στην πρώην Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών κατά το χρόνο διάλυσής της, το οποίο απολύθηκε από αυτήν και επαναπροσλήφθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου Α' της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2175/1993.

 

Ο εκτός υπηρεσίας χρόνος του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, η οποία υποβάλλεται μέσα σε 6 μήνες από την ισχύ του παρόντος νόμου στους παραπάνω φορείς με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον εργοδότη του.

 

Από τον αναγνωριζόμενο χρόνο αφαιρείται το χρονικό διάστημα για το οποίο χώρησε ασφάλιση σε οποιονδήποτε φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

 

Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου γίνεται με βάση το ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη του κλάδου σύνταξης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του οικείου φορέα επικουρικής ασφάλισης επί των αποδοχών που παίρνει ο ασφαλισμένος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και βαρύνουν οι μεν εισφορές του εργοδότη την Ανώνυμη Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων, οι δε εισφορές του ασφαλισμένου τον ίδιο τον εργαζόμενο.

 

Το ποσό της εξαγοράς του αναγνωρισμένου χρόνου που βαρύνει τον εργαζόμενο καταβάλλεται είτε εφάπαξ εντός 3 μηνών από την κοινοποίηση της σχετικής πράξεως αναγνώρισης είτε σε μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται.

 

Το ποσό εξαγοράς του αναγνωρισμένου χρόνου που βαρύνει τον εργοδότη καταβάλλεται από 01-01-1997 είτε εφάπαξ εντός 3 μηνών είτε σε μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται.

 

Καθυστέρηση καταβολής των εισφορών συνεπάγεται επιβάρυνσή τους με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις.

 

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης πριν την ολοσχερή εξόφληση του ποσού της εξαγοράς το υπόλοιπο της οφειλής θα παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη.

 

Στις διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν περιλαμβάνονται:

 

α. Όσοι από το προσωπικό της πρώην Επιχείρησης Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών συνταξιοδοτήθηκαν κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2078/1992 (ΦΕΚ 139/Α/1992).

 

β. Όσοι έλαβαν άδεια λεωφορείου δημόσιας χρήσης κατά τις διατάξεις του ίδιου νόμου [Ν] 2078/1992.

 

3. Οι εργαζόμενοι της πρώην Επιχείρησης Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών των οποίων καταγγέλθηκε η σχέση εργασίας βάσει του νόμου [Ν] 2078/1992, που προσλήφθηκαν από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών σύμφωνα με το εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2175/1993, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής τους από μέρος του νέου εργοδότη δικαιούνται την αποζημίωση του αναγκαστικού νόμου [Ν] 173/1967 (ΦΕΚ 189/Α/1967).

 

Για τον υπολογισμό της οφειλόμενης αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων του προηγούμενου εδαφίου, που επανα προσλήφθηκαν σε φορέα που ασκεί τη δραστηριότητα εκείνου από τον οποίο απολύθηκαν κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, συνυπολογίζεται και ο χρόνος εργασίας τους στον αρχικό φορέα (Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών) από τον οποίο απολύθηκαν, θεωρουμένης της απασχολήσεώς τους ως διαρκούς και αδιάλειπτου.

 

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2175/1993 προστίθεται και δεύτερο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου μπορεί να ιδρύσει εταιρεία με σκοπό την πρακτόρευση οποιασδήποτε ασφαλιστικής εταιρείας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

 

Η πρακτόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων και του προσωπικού του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και των θυγατρικών του εταιρειών.

 

5. Η Ανώνυμη Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων μπορεί να προμηθευτεί απευθείας, χωρίς τις διαδικασίες που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) ή με οποιονδήποτε άλλο νόμο περί προμηθειών ή σχετική διάταξη από την Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων 14 λεωφορεία που η τελευταία είχε κατασκευάσει για λογαριασμό των Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων, που διαλύθηκαν με το νόμο [Ν] 2175/1993 ή των μετόχων των Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων.

 

Το τίμημα των λεωφορείων αυτών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από αυτό που είχε συμφωνηθεί μεταξύ της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων και των Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων ή των παλαιών μετόχων των Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων και θα προσδιορισθεί με διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων και της Ανώνυμης Εταιρείας Θερμικών Λεωφορείων.

 

Για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού ισχύουν αναλογικά οι ειδικές ρυθμίσεις περί απαλλαγής από κάθε είδους φόρο όπως ορίζεται με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2175/1993.

 

6. Υπέρ του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Αστικών Λεωφορειούχων Αθηνών - Πειραιώς που έχει συσταθεί με την 18782/1960 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και για όσο χρόνο αυτό λειτουργεί νόμιμα, διατίθεται από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ποσό 30.000.000 δραχμών το χρόνο, που αναπροσαρμόζεται σε ποσοστό ανάλογο της αυξήσεως των κατωτάτων ορίων των συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το οποίο χρησιμοποιείται υπέρ των μελών και των χηρών των μελών του παραπάνω Ταμείου, υπό τον όρο ότι τα μέλη θα είναι αποκλειστικά και μόνο όσοι απώλεσαν με το νόμο [Ν] 588/1977 ολόκληρο ή ιδανικό μερίδιο αστικού λεωφορείου.

 

Η ισχύς της διάταξης αυτής είναι δεκαπενταετής από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου και εξαρτάται από την παραχώρηση ακινήτου του παραπάνω Ταμείου στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.