Νόμος 1892/90 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Συμφωνίες πιστωτών και επιχείρησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συμφωνίες πιστωτών και επιχείρησης, περιλαμβανομένης σε μία από τις περιπτώσεις α, β, γ ή δ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1386/1983, που ρυθμίζουν ή περιορίζουν χρέη αυτής, δεσμεύουν και τους μη συμβεβλημένους πιστωτές, το Δημόσιο, τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, τις τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, δανειστές της επιχείρησης, εφόσον:

 

α. Οι συμβεβλημένοι πιστωτές εκπροσωπούν το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων, στο οποίο πρέπει να περιλαμβάνεται και το σαράντα τοις εκατό (40%) των τυχόν εμπραγμάτως ασφαλισμένων, όπως οι απαιτήσεις αυτές εμφανίζονται στα τηρούμενα από την επιχείρηση βιβλία και τον ισολογισμό της τελευταίας πριν από τη σχετική συμφωνία εταιρικής χρήσης. Σε περίπτωση που συμβάλλεται ως πιστωτής που εκπροσωπεί το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων αυτών ο Οργανισμός Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία, δεν απαιτείται για την επίτευξη της συμφωνίας αυτής να περιλαμβάνεται στο ποσοστό αυτό και το σαράντα τοις εκατό (40%) των τυχόν εμπραγμάτως ασφαλισμένων.

 

β. συναινούν γραπτά εταίροι ή μέτοχοι στους οποίου ανήκει κατά πλειοψηφία το καταβεβλημένο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης.

 

γ. Επικυρωθούν από το εφετείο της έδρας της επιχείρησης, με απόφαση εκδιδόμενη κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 και επόμενων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης ή ενός τουλάχιστον από τους συμβεβλημένους πιστωτές ή το Δημόσιο, τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, τις τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, δανειστές της επιχείρησης. Η απόφαση του εφετείου εκδίδεται μέσα σε είκοσι ημέρες και δεν υπόκεινται στο ένδικο μέσο της αναίρεσης.

 

δ. Η αίτηση κοινοποιείται με ποινή απαραδέκτου στους πιστωτές της επιχείρισης, οι οποίοι δεν συμβλήθηκαν στη συμφωνία, όταν αυτοί είναι το Ελληνικό Δημόσιο, Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δημόσιες επιχειρήσεις. Επίσης, στα πιστωτικά ιδρύματα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων οι απαιτήσεις είναι ασφαλισμένες με υποθήκη ή προσημείωση επί των ακινήτων αυτής.

 

Ειδικά για τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, η συμφωνία επιχείρησης με τους πιστωτές της ισχύει μόνο στην περίπτωση κατά την οποία έχει εξασφαλισθεί η κάλυψη των οφειλόμενων εισφορών προς αυτούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση α' αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2302/1995 (ΦΕΚ 74/Α/1995). Η περίπτωση δ' προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 2359/1995 (ΦΕΚ 241/Α/1995) και το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997).

 

2. Υφιστάμενες εγγυήσεις, υποθήκες, ενέχυρα ή άλλα παρεπόμενα δικαιώματα που ασφαλίζουν την απαίτηση, καθώς και προνόμια συνδεόμενα με τη φύση της απαίτησης ή της εγγύησης κατά την αναγκαστική εκτέλεση ή την πτώχευση, διατηρούνται υπέρ της νέας απαίτησης, όπως αυτή διαμορφώθηκε με την κατά την πρώτη παράγραφο συμφωνία, αν ο εξασφαλιζόμενος με αυτά πιστωτής δεν συμφώνησε διαφορετικά.

 

3. Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων οι κατά την παράγραφο 1 συμφωνίες, τα δικαιολογητικά αυτών έγγραφα, οι εγγραφές στα τηρούμενα από τους πιστωτές και την επιχείρηση βιβλία, η εγγραφή, απόσβεση και εξάλειψη υποθηκών και λοιπών εμπράγματων βαρών, η σύσταση, περιορισμός ή απόσβεση συμβάσεων εγγυήσεων ή άλλων παρεπόμενων δικαιωμάτων και γενικά κάθε πράξη που γίνεται για την ολοκλήρωση ή την εκτέλεση των προαναφερόμενων στην παράγραφο 1 συμφωνιών.

 

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να εφαρμοστούν και στις επιχειρήσεις που έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου [Ν] 1386/1983, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 181 περίπτωση δ' του νόμου [Ν] 3588/2007 (ΦΕΚ 153/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.