Νόμος 2166/93 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Χορήγηση επιδομάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το στεγαστικό επίδομα, που καταβάλλεται στο προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, από 01-07-1993 χορηγείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χορηγήθηκε:

 

(α) στο στρατιωτικό προσωπικό των Ειδικών Δυνάμεων με την κοινή απόφαση [Α] 841.1/41/207083/01-12-1981 των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών και κυρώθηκε με το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 1284/1982 (ΦΕΚ 114/Α/1982),

(β) στο στρατιωτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος με την κοινή απόφαση [Α] 2047269/5822/0022/31-05-1989 (ΦΕΚ 423/Β/1989) των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας και κυρώθηκε με το άρθρο 11 του νόμου [Ν] 1881/1990 (ΦΕΚ 42/Α/1990) και στο ύψος που αναπροσαρμόζεται με τις σχετικές αποφάσεις.

 

2. Τα χορηγηθέντα με το άρθρο 38 του νόμου 2008/1992 παράγραφοι 1, 2, 4, 8 και 11 επιδόματα, θέσης, ετοιμότητας, ειδικότητας βιβλιοθήκης και λήψης εκπαιδευτικής άδειας στους Ιατρούς του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλων ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προϊσταμένους διευθύνσεων, τμημάτων και αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου, επεκτείνονται αναδρομικά από της ισχύος του άνω νόμου και στους μόνιμους ιατρούς και οδοντιάτρους του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου Αθηναίων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις.

 

Η εκπαιδευτική άδεια στους ιατρούς τούτο Χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από σχετική εισήγηση της Διοίκησης του Δήμου Αθηναίων. Τα επιδόματα ετοιμότητας και ειδικότητας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του νόμου 2008/1992 επεκτείνονται και στους ιατρούς, οδοντιάτρους και ελεγκτές ιατρούς, οδοντιάτρους του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και στους ιατρούς, οδοντιάτρους μονίμους και επί θητεία του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης.

 

3. Το μηνιαίο επίδομα ειδικότητας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αναπροσαρμόζεται από 01-07-1995, ως κατωτέρω:

 

α. Στους κατόχους ειδικότητας ελεγκτή περιοχής Β' Τάξης, σε σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές.

 

β. Στους κατόχους μίας από τις ειδικότητες ελεγκτή αεροδρομίου ή ελεγκτή προσεγγίσεως ή ελεγκτή περιοχής Α. Τάξεως και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη υπηρεσίας στον κλάδο Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) δραχμές.

 

γ. Στους κατόχους μίας από τις ειδικότητες της περίπτωσης β', εφόσον έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη υπηρεσίας στον κλάδο Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, σε ενενήντα πέντε χιλιάδες (95.000) δραχμές, προσαυξανόμενο κατά πέντε τοις εκατό (5%), για κάθε έτος άσκησης ειδικότητας.

 

Η προσαύξηση αυτή χωρεί για συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών άσκησης ειδικότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α/1995).

 

4. Στους κατόχους ειδικότητας ραντάρ καταβάλλεται πρόσθετο, μη προσαυξανόμενο, ποσό τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α/1995).

 

5. Για τον υπολογισμό του χρόνου άσκησης ειδικότητας λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

 

α. Για την προσαύξηση που προβλέπεται στην παράγραφο 3)γ' του παρόντος, ως αφετηρία για την προσμέτρηση του χρόνου άσκησης ειδικότητας λαμβάνεται η μεταγενέστερη ημερομηνία κατά την οποία ο υπάλληλος είτε έχει συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη υπηρεσίας στον κλάδο Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας είτε έχει αποκτήσει μία από τις ειδικότητες της παραγράφου 3 β' του παρόντος.

 

β. Για το προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ως χρόνος άσκησης ειδικότητας υπολογίζεται ο χρόνος ισχύος μίας ή περισσότερων από τις ειδικότητες της παραγράφου 3)β' με τους περιορισμούς και προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.

 

γ. Από τη δημοσίευση του παρόντος σε περίπτωση που ο Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας έχει σε ισχύ ή ανανεώνει την ειδικότητα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτυχίων και αδειών και δεν υπηρετεί σε μονάδα που προβλέπεται η ειδικότητα την οποία κατέχει ή ανανεώνει, τότε ως χρόνος άσκησης της ειδικότητας προσμετρείται το 1/2 του χρόνου ισχύος της ειδικότητας αυτής.

 

δ. Από τη δημοσίευση του παρόντος οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, που τοποθετούνται ως αερολιμενάρχες σε αερολιμένες όπου ασκείται έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας ή παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα εναέριας κυκλοφορίας, θεωρείται ότι συνεχίζουν να ασκούν την ειδικότητα που κατείχαν πριν την τοποθέτησή τους ή την έναρξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

ε. Ο χρόνος ασκήσεως της ειδικότητας θα υπολογίζεται και θα βεβαιώνεται από την Επιτροπή, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις που ρυθμίζουν τη βαθμολογική διάρθρωση των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

 

στ. Σε περίπτωση που Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας υπηρετεί σε υπηρεσία, όπου δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανανέωσης ειδικότητας, δύναται με αίτησή του, η οποία ικανοποιείται μέσα σε προθεσμία εννέα (9) μηνών, να τοποθετηθεί σε υπηρεσία, όπου συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανανέωσης ειδικότητας.

 

ζ. Σε όσους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας που κατέχουν τις ειδικότητες της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού δεν ανανεώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις η ισχύς της ειδικότητας την οποία κατέχουν, καταβάλλεται το προβλεπόμενο από την παραπάνω περίπτωση ποσό ανεξάρτητα από έτη υπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α/1995).

 

6. Το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που καταβάλλεται σε όλο το μόνιμο και επί συμβάσει προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 7 του νόμου [Ν] 1881/1990, (ΦΕΚ 42/Α/1990), αναπροσαρμόζεται στο ποσοστό τριάντα δύο τοις εκατό (32 %) επί του βασικού μισθού του έκτου (6ου) μισθολογικού κλιμακίου για το προσωπικό τούτο.

 

7. Στο ένστολο προσωπικό των Καταστημάτων Κράτησης και Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων καταβάλλεται στεγαστικό επίδομα από 01-01-1994 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που αυτό χορηγείται εκάστοτε στο προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και στο ύψος που αναπροσαρμόζεται με τις εκδιδόμενες σχετικές αποφάσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 8 και 9 (πρώην 6 και 7) καταργήθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2227/1994 (ΦΕΚ 129/Α/1994).

 

10. Το ειδικό επίδομα της παραγράφου 8 του άρθρου 41 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992) καταβάλλεται από 01-10-1993 και στο προσωπικό της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1517/1985 (ΦΕΚ 25/Α/1985). Το επίδομα αυτό δεν καταβάλλεται σε όσους εξομοιώνονται μισθολογικά με το ανωτέρω προσωπικό.

 

11. Η αμοιβή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 2083/1992 βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.