Νόμος 2065/92 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Διαδικασίες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 59 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν δεν επιτεύχθηκε διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκήθηκε από το φορολογούμενο εμπρόθεσμη προσφυγή, βεβαιώνεται αμέσως από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, προσθέτου φόρου και λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτό φόρων και τελών.}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 59 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το ποσό αυτό βεβαιώνεται μετά την πάροδο της προθεσμίας για διοικητική επίλυση της διαφοράς και πριν από τη διαβίβαση της προσφυγής στο διοικητικό δικαστήριο και καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα.}

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 820/1978 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η χορηγούμενη αναστολή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των έξι μηνών (6).}

 

4. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 65 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Για την ακύρωση ή τροποποίηση του φύλλου ελέγχου, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο αποφασίζει ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, με τη σύμφωνα γνώμη του αρμόδιου επιθεωρητή δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την καταχώριση του οικείου φύλλου ελέγχου στο βιβλίο που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 51.

 

3. Με βάση την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας προβαίνει σε νέα εκκαθάριση και ενεργεί συμπληρωματική βεβαίωση του επιπλέον φόρου που τυχόν οφείλεται η έκπτωση του επιπλέον ποσού φόρου που βεβαιώθηκε.}

 

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 53 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955, καθώς και η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4600/1966 καταργούνται, για τις υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1993 και μετά για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 01-01-1992 και στο εξής.

 

6. Για εισοδήματα που αποκτώνται από αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα από τη συμμετοχή τους στα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 και του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3843/1958, χορηγείται βεβαίωση από τον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται το ποσό του εισοδήματος και το μέρος του φόρου που καταβλήθηκε επ' ονόματι του νομικού προσώπου και αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς χρήση σε αλλοδαπή οικονομική υπηρεσία.

 

7. Οι διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2008/1992 (ΦΕΚ 16/Α/1992) ισχύουν από την 01-01-1993.

 

8. Η ειδική αποζημίωση για πρόσθετη εργασία, που έχει χορηγηθεί στους υπαλλήλους με τους νόμους [Ν] 1858/1989 (ΦΕΚ 148/Α/1989), 1859/1989 (ΦΕΚ 153/Α/1989), [Ν] 1881/1990 (ΦΕΚ 42/Α/1990) και [Ν] 2019/1992 (ΦΕΚ 34/Α/1992), μετατρέπεται από 01-07-1992 σε ειδικό επίδομα και συνεντέλλεται με τις λοιπές τακτικές μηνιαίες αποδοχές.

 

9. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 57Ε του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 136/1946 Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από [Ν] 10-05-1946 νομοθετικού διατάγματος περί Αγορανομικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εάν ασκηθεί προσφυγή κατά της αποφάσεως επιβολής του προστίμου, βεβαιώνεται αμέσως ποσοστό 70% (εβδομήντα τοις εκατό) του προστίμου για τις παραβάσεις της περιπτώσεως β) της παραγράφου 1 του άρθρου 57Α και 50% (πενήντα τοις εκατό) του προστίμου, σε κάθε άλλη περίπτωση. Η είσπραξη του παραπάνω ποσοστού του αμφισβητούμενου προστίμου δεν μπορεί να ανασταλεί με δικαστική απόφαση.}

 

10. Για την έκδοση συναλλαγματικών ονομαστικής αξίας 50.001 δραχμών και άνω, μπορεί να χρησιμοποιείται και το ειδικό ένσημο έντυπο για συναλλαγματικές ονομαστικής αξίας 1001 - 2000 δραχμές. Για το πέραν της ονομαστικής αξίας του χρησιμοποιούμενου εντύπου της συναλλαγματικής ποσό υπολογίζεται τέλος χαρτοσήμου 5‰ για το οποίο θα επικολλάται κινητό επίσημα ή θα εκδίδεται αποδεικτικό πληρωμής Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, κατά περίπτωση, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του από [ΠΔ] 28-07-1931 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 239/Α/1931), όπως ισχύει. Εάν το αναλογικό αυτό τέλος χαρτοσήμου είναι ή περιλαμβάνει κλάσμα δραχμής στρογγυλοποιείται σε ακέραιη δραχμή.

 

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν για συναλλαγματικές που εκδίδονται από 20-05-1992 μέχρι και 31-07-1992.

 

11. Στο άρθρο 19 του νόμου [Ν] 1715/1951 (ΦΕΚ 94 /Α/1951) μετά την πρώτη παράγραφο, η οποία αριθμείται 1, προστίθεται παράγραφος 2 που έχει ως εξής:

 

{2. Η εκτέλεση αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων επί διοικητικών διαφορών ουσίας κατά των νομικών προσώπων, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, αναστέλλεται μέχρις ότου καταστούν αμετάκλητες.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.