Νόμος 1892/90 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Γνωμοδοτικές επιτροπές και όργανα ελέγχου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998).

 

1. α. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας κεντρική γνωμοδοτική επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7, για επενδύσεις του παρόντος νόμου ύψους πέραν ορισμένου ποσού που καθορίζεται με την ίδια απόφαση.

 

β. Με όμοιες αποφάσεις συνιστώνται περιφερειακές γνωμοδοτικές επιτροπές στις έδρες των γενικών γραμματειών περιφερειών ή σε έδρες των διευθύνσεων περιφερειακής ανάπτυξης ή σε έδρες νομαρχιών, οι οποίες γνωμοδοτούν, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7, για επενδύσεις του παρόντος νόμου ύψους μέχρι ορισμένου ποσού που καθορίζεται με τις ίδιες αποφάσεις.

 

γ. Με όμοια επίσης απόφαση συνιστάται γνωμοδοτική επιτροπή στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας και στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας, η οποία γνωμοδοτεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 για τις επενδύσεις του παρόντος νόμου που εξετάζονται από τους φορείς αυτούς σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 6.

 

δ. Με τις παραπάνω αποφάσεις καθορίζεται η σύνθεση των επιτροπών αυτών.

 

ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων μεταποιητικών επιχειρήσεων ύψους άνω των πέντε (5) δισεκατομμυρίων δραχμών και έως τα είκοσι πέντε (25) δισεκατομμύρια δραχμές. Μέλη της Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ο Προϊστάμενος της καθ' ύλην αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ο Προϊστάμενος της καθ' ύλην αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, δύο (2) εμπειρογνώμονες αναγνωρισμένου κύρους σε θέματα βιομηχανικών επενδύσεων, ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας και ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές των μελών της Επιτροπής.

 

Δεν μπορεί να είναι μέλη της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμβουλοι, εταίροι ή μέτοχοι ή μετέχοντες στη διοίκηση επιχειρήσεων, που έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου, αυτού ή πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει στην κατάρτιση ή την αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων του παρόντος άρθρου κατά την τελευταία πενταετία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση ε' προστέθηκε από την περίπτωση α' της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του νόμου 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/1994).

 

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας συνιστώνται κεντρικά και νομαρχιακά όργανα ελέγχου της προόδου των επενδυτικών έργων και γενικότερα των επενδύσεων, ανεξάρτητα αν βρίσκονται σε εκτέλεση ή έχουν περατωθεί. Ο έλεγχος γίνεται με βάση τους όρους και προϋποθέσεις των αναπτυξιακών νόμων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, καθώς και των σχετικών πράξεων και συμβάσεων υπαγωγής στους νόμους αυτούς. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας του οργάνου ελέγχου, όπου κρίνεται αναγκαίο, και η αποζημίωση των μελών και του γραμματέα των οργάνων ελέγχου, πέραν της ημερήσιας αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

Όμοια αποζημίωση με την παραπάνω μπορεί να παρασχεθεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και για ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί ή έχουν αρχίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

Στα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών και των οργάνων ελέγχου που δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι παρέχεται αποζημίωση εκτός έδρας και οδοιπορικά έξοδα αντίστοιχα με τα χορηγούμενα στους δημόσιους υπαλλήλους με μισθολόγιο Α' βαθμού.

 

Τα μέλη των οργάνων ελέγχου ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μη δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από υπαλλήλους των αρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών, από εκπροσώπους τραπεζών, από εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, καθώς και από ορκωτούς ελεγκτές.

 

Η παροχή των υπηρεσιών από τα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών και των οργάνων ελέγχου που είναι δημόσιοι υπάλληλοι δύναται να γίνεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 98 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 611/1977.

 

Οι δαπάνες των πάσης φύσεως αποζημιώσεων των παραπάνω γνωμοδοτικών επιτροπών και οργάνων ελέγχου, κεντρικών και νομαρχιακών, βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

Ο έλεγχος της προόδου των επενδυτικών έργων των επενδύσεων του άρθρου 6 παράγραφος 7 αυτού του νόμου, με βάση τις προϋποθέσεις και όρους του νόμου και των εγκριτικών πράξεων, γίνεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας με όργανα που αυτός καθορίζει σε κάθε περίπτωση. Τα όργανα αυτά λειτουργούν σύμφωνα με τον οργανισμό λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας είναι δυνατό να ορίζεται ότι η πρόοδος των επενδυτικών έργων θα διαπιστώνεται από την τράπεζα που χρηματοδοτεί την επένδυση και η εκταμίευση της επιχορήγησης από το Δημόσιο, πλην της τελευταίας δόσης, θα γίνεται με βάση σχετική έκθεση της παραπάνω τράπεζας. Το περιεχόμενο της έκθεσης καθορίζεται με τις ίδιες αποφάσεις.

 

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας με αποφάσεις του μπορεί να εκχωρεί στους νομάρχες το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων που αφορούν τη σύσταση ή τη συγκρότηση νομαρχιακών οργάνων ελέγχου της προόδου των επενδυτικών έργων και γενικά των επενδύσεων, ανεξάρτητα αν βρίσκονται σε εκτέλεση ή έχουν περατωθεί.

 

Προκειμένου για επενδύσεις άνω των πέντε (5) δισεκατομμυρίων δραχμών και έως είκοσι πέντε (25) δισεκατομμύρια δραχμές, συνιστώνται, με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ειδικά όργανα για τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων με βάση τους όρους και 'τις προϋποθέσεις του νόμου και της σχετικής εγκριτικής απόφασης. Τα όργανα αυτά αποτελούνται από 1 ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, 1 ανώτερο υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και 1 εξωτερικό εκτιμητή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 26 άρθρου 58 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995) και με τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του νόμου 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/1994).

 

3. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας με απόφαση του ορίζει ως Πρόεδρο της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή το Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης.

 

Πρόεδρος των περιφερειακών γνωμοδοτικών επιτροπών είναι ο γενικός γραμματέας περιφέρειας ή ο νομάρχης, στους οποίους έχει εκχωρηθεί από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων υπαγωγής επενδύσεων σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 του νόμου αυτού, αναπληρούμενος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από το νόμιμο αναπληρωτή του. Στις περιφερειακές γνωμοδοτικές επιτροπές μπορούν να μετέχουν χωρίς ψήφο και οι κατά τόπους αρμόδιοι νομάρχες ή έπαρχοι, εφ' όσον συζητούνται θέματα επενδύσεων που πραγματοποιούνται μέσα στα διοικητικά όρια των νομαρχιών ή επαρχιών τους.

 

Πρόεδρος της γνωμοδοτικής επιτροπής του Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας είναι ο γενικός διευθυντής του οργανισμού αυτού ή ο αναπληρωτής του, που ορίζεται με την οικεία απόφαση συγκρότησης της επιτροπής.

 

Πρόεδρος της γνωμοδοτικής επιτροπής της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας είναι ο υποδιοικητής της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας ή ο αναπληρωτής του, που ορίζεται με την οικεία απόφαση συγκρότησης της επιτροπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996).

 

4. Η συγκρότηση των γνωμοδοτικών επιτροπών του νόμου αυτού γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, με τις οποίες ορίζονται επίσης οι γραμματείς, οι αναπληρωτές βοηθοί γραμματέων και οι εισηγητές. Με όμοιες αποφάσεις ορίζονται οι αποζημιώσεις των προέδρων και των μελών των γνωμοδοτικών επιτροπών των εισηγητών, των γραμματέων και των αναπληρωτών βοηθών γραμματέων. Οι αποζημιώσεις αυτές μπορεί να ορίζονται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης.

 

Μέλη γνωμοδοτικών επιτροπών που είναι σύμβουλοι ή συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί ή έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου αυτού, δεν μπορούν να μετέχουν σε συνεδριάσεις των γνωμοδοτικών επιτροπών, κατά τις οποίες εξετάζονται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ιδίου ή συναφούς αντικειμένου.

 

5. Για τη διαδικασία λειτουργίας των επιτροπών και οργάνων, την απαρτία και τη λήψη αποφάσεων, ισχύουν ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

6. Στα μέλη και στους εισηγητές των γνωμοδοτικών επιτροπών και στα μέλη των οργάνων ελέγχου, που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, καθώς και στα επιφορτισμένα με την εκταμίευση των ενισχύσεων όργανα, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6 και επόμενα περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους κατάστασης του νόμου [Ν] 1738/1987.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε από την περίπτωση γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του νόμου 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/1994).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.