Νόμος 1892/90 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για επενδύσεις, που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των επιχορηγήσεων του νόμου αυτού, παρέχεται επιδότηση του εκάστοτε κατά περίπτωση εφαρμοζόμενου επιτοκίου μεσομακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων, ομολογιακών δανείων εκδιδόμενων σε δημόσια εγγραφή ή δανείων από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, εφόσον έχουν ληφθεί για την πραγματοποίησή τους.

 

Το ποσοστό αυτό της επιδότησης είναι ίσο προς το ποσοστό επιχορήγησης που εγκρίθηκε και παρέχεται από την ανάληψη δόσεων του δανείου και μέχρι τέσσερα (4) έτη κατ' ανώτατο όριο, εκτός από τις επενδύσεις της περιοχής Δ', που πραγματοποιούνται στις ειδικές ζώνες του άρθρου 3 παράγραφος 3 και τις επενδύσεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 9, που πραγματοποιούνται στις περιοχές Α', Β', Γ' και Δ', για τις οποίες η επιδότηση επιτοκίου παρέχεται μέχρι έξι (6) έτη κατ' ανώτατο όριο. Σε περίπτωση κεφαλαιοποιήσεως τόκων της περιόδου χάριτος η επιδότηση καταβάλλεται στη δανειοδοτούσα τράπεζα για μείωση καταβάλλεται στη δανειοδοτούσα τράπεζα για μείωση του δανείου που προήλθε από την κεφαλαιοποίηση.

 

Για τον υπολογισμό του επιδοτούμενου τραπεζικού δανείου δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία του οικοπέδου. Η επιδότηση του επιτοκίου παρέχεται εφόσον το επιτόκιο δεν επιδοτείται από άλλη πηγή. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για μεσομακροπρόθεσμα βιοτεχνικά και γεωργικά δάνεια που επιδοτούνται με χρέωση του κοινού λογαριασμού του νόμου [Ν] 128/1975 βάσει των οικείων υπουργικών αποφάσεων, η επιδότηση επιτοκίου του παρόντος νόμου παρέχεται κατά τη διαφορά.

 

Προκειμένου για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στους νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης η επιδότηση επιτοκίου παρέχεται από την ανάληψη δόσεων του δανείου και μέχρι δέκα (10) έτη κατ' ανώτατο όριο. Σε περίπτωση κεφαλαιοποιήσεως τόκων της περιόδου χάριτος η επιδότηση καταβάλλεται στη δανειοδοτούσα τράπεζα για μείωση του δανείου που προήλθε από την κεφαλαιοποίηση.

 

Προκειμένου για τις επενδύσεις ύψους μεγαλύτερου των πέντε (5) δις δραχμές και μέχρι είκοσι πέντε (25) δις δραχμές, οι οποίες επιχορηγούνται με το μέγιστο ποσό επιχορήγησης των τριών (3) δις δραχμών, το παρεχόμενο ποσοστό της επιδότησης επιτοκίου είναι ίσο προς το τελικό ποσοστό επιχορήγησης που παρέχεται για το σύνολο της παραγωγικής επένδυσης και το οποίο προκύπτει από την αναλογία του παρεχόμενου μέγιστου ποσού επιχορήγησης των τριών (3) δις δραχμών προς το συνολικό ύψος της παραγωγικής επένδυσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παράγραφος 12 του νόμου 2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α/1992), με την περίπτωση α' της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του νόμου 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/1994), με την παράγραφο 9 του άρθρου 7 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993) και με την περίπτωση α' της παραγράφου 31 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995).

 

2. Για να πραγματοποιηθεί η καταβολή επιδότησης επιτοκίου πρέπει να έχουν εκδοθεί τόσο η απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης, όσο και η απόφαση έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας, καθώς και να έχουν τηρηθεί οι όροι της εγκριτικής απόφασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του νόμου 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/1994).

 

3. Το ποσό επιδότησης επιτοκίου, που εισπράττει η επιχείρηση, μειώνει το ποσό των χρεωστικών τόκων, που αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης για να υπολογιστούν τα καθαρά κέρδη που φορολογούνται.

 

4. Η επιδότηση επιτοκίου δεν παρέχεται σε περιπτώσεις που η επένδυση υπάγεται στο καθεστώς των αφορολόγητων εκπτώσεων.

 

5. Καταργήθηκε.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 25 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995).

 

6. Τα επιτόκια του υπολοίπου των δανείων των ναυτιλιακών εταιρειών λαϊκής βάσης επιδοτούνται μέχρι 8 ποσοστιαίες μονάδες και για διάστημα τεσσάρων (4) ετών, εφόσον έχουν προβεί σε αγορά και μετασκευή πλοίου για να αντικαταστήσουν άλλο που απωλέσθηκε λόγω ναυαγίου και δεν έχουν υπαχθεί στο παρελθόν για καμία επένδυση τους σε αναπτυξιακό νόμο.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της επιδότησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την περίπτωση γ' της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του νόμου 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/1994).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.