Νόμος 2065/92 - Άρθρο 67

Άρθρο 67: Βελτίωση λειτουργίας λιμένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προσωπικό των Οργανισμών Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης δύναται να εργάζεται κατά Σάββατο, Κυριακή και εξαιρέσιμες ημέρες προς το σκοπό της αύξησης της παραγωγικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των λιμένων.

 

2. Για την εργασία αυτήν καταβάλλεται αμοιβή, η οποία βαρύνει τους τακτικούς προϋπολογισμούς των Οργανισμών Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, εισπράττεται από τους χρήστες δια των εκάστοτε εκδιδομένων από τους Οργανισμούς τιμολογίων, υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και υπέρ τρίτων, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των επιδομάτων, δώρων εορτών και αδειών και για τον υπολογισμό της ΑΤΑ και σε μία περίπτωση δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

3. Η ανωτέρω αμοιβή καθορίζεται ως ακολούθως:

 

α. Στο απασχολούμενο κατά το Σάββατο εργατικό προσωπικό στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, που αμείβεται με ημερομίσθιο που προβλέπεται από την οικεία Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή χορηγείται μία (1) ημέρα ανάπαυσης μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ειδική αμοιβή είναι ίση με το προβλεπόμενο κατά περίπτωση από την Ειδική Συλλογική Σύμβαση ημερομίσθιο και το 1/2 του βασικού ημερομισθίου.

 

β. Στο απαραίτητο, πέραν από την πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, απασχολούμενο κατά Σάββατο, Κυριακή ή εξαιρέσιμες ημέρες μόνιμο προσωπικό των Οργανισμών Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης καταβάλλεται ειδική αμοιβή ίση με το ένα δέκατο πέμπτο (1/15) των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του ή χορηγείται μία (1) ημέρα ανάπαυσης μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

 

4. Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος ρυθμίζεται με πράξεις των Διοικητικών Συμβουλίων Οργανισμών Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης αντίστοιχα που εγκρίνονται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εμπορικής Ναυτιλίας δύναται να επεκταθεί η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων και στο προσωπικό των Λιμενικών Ταμείων.

 

6. Ιδρύεται στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης σχολή με τίτλο Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης η οποία αποτελεί τμήμα της Διεύθυνσης Διοικητικού.

 

Σκοπός της σχολής είναι η παροχή των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για την επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί στον Οργανισμό, καθώς και αυτού που εισέρχεται για πρώτη φορά σε ειδικότητες εργασιών λιμένος.

 

Οι εκπαιδευόμενοι στην ανωτέρω σχολή δύνανται να μεταταχθούν στην ειδικότητα που απέκτησαν από τη φοίτησή τους σ' αυτή, μετά από αίτησή τους και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν.

 

Το προσωπικό των Λιμενικών Ταμείων και τα μέλη των Σωματείων Φορτοεκφορτωτών Λιμένος (λιμενεργατών) της Χώρας συμμετέχουν στα προγράμματα καταρτίσεως και εξειδικεύσεως προσωπικού Οργανισμών Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμών Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης μετά από υποβολή σχετικού προς τούτο αιτήματος.

 

Οι δαπάνες συμμετοχής στα εν λόγω προγράμματα και εκτός έδρας αποζημιώσεις του ανωτέρω προσωπικού βαρύνουν τα οικεία Λιμενικά Ταμεία και Σωματεία Φορτοεκφορτωτών Λιμένος αντίστοιχα.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται τα της συγκροτήσεως, οργανώσεως και λειτουργίας της ως άνω σχολής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος.

 

7. Οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 46/1974 όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 411/1976 και του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 1220/1981, για την απασχόληση των πτυχιούχων χειριστών των σχολών αυτών στους λιμένες, έχουν ανάλογη εφαρμογή για τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης και Λιμενικά Ταμεία.

 

8. Οι Οργανισμοί Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, καθώς και τα Λιμενικά Ταμεία δύνανται να διαθέτουν χρηματικά ποσά για την αντιμετώπιση δαπανών συμμετοχής σε επιστημονικά και επαγγελματικά σεμινάρια εκπαιδεύσεως και μετεκπαιδεύσεως προσωπικού, συνέδρια που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό και εξωτερικό αναφερόμενα σε σκοπούς αναπτυξιακούς των λιμένων.

 

9. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμών Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης και των Λιμενικών Επιτροπών που εγκρίνονται, τροποποιούνται και συμπληρώνονται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας δύναται να διατίθενται χρηματικά ποσά ανερχόμενα μέχρι πέντε τοις χιλίοις (5%.) των ετήσιων τακτικών εσόδων των Λιμενικών Οργανισμών και των Λιμενικών Ταμείων για την αντιμετώπιση δαπανών δημοσιεύσεων, εκδόσεων επιστημονικών μελετών του λιμενικού τομέα και συμμετοχής τους σε εκθέσεις για την υποβολή των λιμένων της χώρας.

 

10. Τα καθοριζόμενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1220/1981 έχουν εφαρμογή και επί του εν ενεργεία προσωπικού των Λιμενικών Ταμείων, κατόπιν αποφάσεως της Λιμενικής Επιτροπής, που εγκρίνεται από τον οικείο νομάρχη.

 

11. Ιδρύονται στους Οργανισμούς Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης βρεφονηπιακοί σταθμοί για την ημερήσια φροντίδα και δημιουργική απασχόληση των νηπίων και βρεφών των εργαζομένων στους ανωτέρω Οργανισμούς με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και των ανάπηρων συνταξιούχων τους, οι σύζυγοι των οποίων εργάζονται.

 

Η στέγαση των ανωτέρω ιδρυόμενων σταθμών πραγματοποιείται σε κτίρια που ανεγέρθηκαν ή πρόκειται να ανεγερθούν σε εκτέλεση ισχυουσών διατάξεων από τους ανωτέρω Οργανισμούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν παράλληλα τη δαπάνη και τη μέριμνα εξοπλισμού και λειτουργίας τους.

 

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εμπορικής Ναυτιλίας ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των σταθμών, η σύνθεση, τα προσόντα και η υπηρεσιακή σχέση του προσωπικού τους, η αναλογία προσωπικού και παιδιών, η ηλικία των παιδιών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας.

 

Επιφυλασσομένων των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου στους βρεφονηπιακούς σταθμούς των Οργανισμών Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης οι υπάρχουσες εκάστοτε κενές θέσεις δύναται να συμπληρωθούν από τέκνα, οι γονείς των οποίων υπηρετούν σε κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Με αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των Οργανισμών Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι δαπάνες που θα βαρύνουν τους γονείς των παιδιών αυτών.

 

12. Μέχρι να ανεγερθούν βρεφονηπιακοί σταθμοί από τους Οργανισμούς Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ή σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας ή ασύμφορης λειτουργίας λόγω μικρού αριθμού παιδιών, από τους Οργανισμούς Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης των βρεφονηπιακών σταθμών τους δύνανται οι Οργανισμοί να συμβάλλονται με ιδιωτικούς σταθμούς για την αποστολή σ' αυτούς των παιδιών των εργαζομένων τους, καταβάλλοντας τη σχετική δαπάνη ή να συνάπτουν συμβάσεις με οποιονδήποτε φορέα για τη λειτουργία των σταθμών τους, επιφυλασσομένων των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου.

 

Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης που εγκρίνονται, συμπληρώνονται ή τροποποιούνται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις, το ύψος της δαπάνης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων.

 

13. Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, δύναται να χορηγήσει, εφάπαξ, έντοκο δάνειο συνολικού ύψους μέχρι εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών με επιτόκιο 10% ετησίως, στους τακτικούς υπαλλήλους του, που μονιμοποιήθηκαν βάσει των διατάξεων του νόμου [Ν] 1476/1984, για την τακτοποίηση των ασφαλιστικών τους οφειλών στον Κλάδο Αρωγής του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.

 

Οι προϋποθέσεις χορήγησης και ο τρόπος καταβολής και επιστροφής του δανείου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας καθορίζεται με την προβλεπόμενη στο προηγούμενο εδάφιο απόφαση.

 

14. Το εκάστοτε καταβαλλόμενο από τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης χρηματικό ποσό προς ενίσχυση των παιδικών κατασκηνώσεων των υπαλλήλων

εργατών του Οργανισμού, καλύπτει και τα τέκνα των συνταξιούχων αυτού.

 

Με αποφάσεις των Λιμενικών Επιτροπών των Λιμενικών Ταμείων που δεν επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, οι οποίες εγκρίνονται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, επιτρέπεται η κατ' έτος διάθεση χρηματικών ποσών προς κάλυψη δαπανών συμμετοχής των τέκνων των μόνιμων υπαλλήλων αυτών, σε παιδικές κατασκηνώσεις.

 

15. Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, οι οποίες εγκρίνονται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βραβεία στα τέκνα του μόνιμου, του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και λιμενεργατικού προσωπικού τους, καθώς και των συνταξιούχων τους, που αριστεύουν κατά την αποφοίτησή τους από τα σχολεία της δευτεροβάθμιας και τις σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, αντίστοιχα.

 

Το ύψος του χρηματικού ποσού δύναται να αναπροσαρμόζεται με παρόμοια διαδικασία.

 

Τα καθοριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο έχουν εφαρμογή και για το αντίστοιχο προσωπικό των Λιμενικών Ταμείων που δεν επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, κατόπιν αποφάσεως της οικείας Λιμενικής Επιτροπής που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.