Νόμος 1892/90 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Προϋποθέσεις και περιορισμοί για την επιχορήγηση επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής στις επιχορηγούμενες παραγωγικές επενδύσεις ή τμήμα τους συνολικού ύψους μέχρι πέντε (5) δισεκατομμυρίων δραχμών δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 40% του συνολικού κόστους της παραγωγικής επένδυσης στις περιοχές Β' και Γ', 30% στην περιοχή Δ' και 20% στη Θράκη. Στην περιοχή Α' και μόνο για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9, το κατώτερο ποσοστό ιδίας συμμετοχής είναι: 40%. Προκειμένου για παραγωγικές επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των πέντε (5) δισεκατομμυρίων δραχμών και μέχρι είκοσι πέντε (25) δισεκατομμύρια δραχμές κατ ανώτατο όριο, το ποσοστό της ελάχιστης ίδιας συμμετοχής, που αφορά το πέραν των πέντε (5) δισεκατομμυρίων δραχμών τμήμα της παραγωγικής επένδυσης, ορίζεται σε 33%. Το ποσοστό αυτό ισχύει για όλες τις περιοχές της επικράτειας συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής Α'.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/1994).

 

Στο ποσοστό της ιδίας συμμετοχής μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η αξία του γηπέδου, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την πραγματοποίηση της επένδυσης, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) να αγοράζεται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή και πριν από αυτήν, αλλά πάντως μέσα στην τελευταία διετία από αυτήν, β) να ευρίσκεται εντός Βιομηχανικών Περιοχών Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως ή εντός βιοτεχνικών πάρκων ή εντός ζώνης στην οποία επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία της συγκεκριμένης παραγωγικής μονάδας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής. Επίσης μπορεί να ευρίσκεται εντός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, όπως αυτές προσδιορίζονται από τα σχετικά προεδρικά διατάγματα ή εντός των ζωνών που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του νόμου 2052/1992 ή το άρθρο 24 του νόμου 1650/1986, στις οποίες επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία της συγκεκριμένης παραγωγικής μονάδας.

 

Ως αξία του γηπέδου, για τον συνυπολογισμό της στην ιδία συμμετοχή του φορέα της επένδυσης, λογίζεται η αξία επί της οποίας επεβλήθη ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου.

 

Το ελάχιστο ποσοστό της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή σε επενδύσεις που παίρνουν επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου, που αντιστοιχεί σε περιοχή όπου τα κίνητρα αυτά είναι πιο ευνοϊκά από εκείνα της περιοχής όπου πραγματοποιείται η επένδυση, είναι ίσο με το ποσοστό που προβλέπεται για τις επενδύσεις της ευνοϊκότερης αυτής περιοχής. Ειδικά για τις επενδύσεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 η ιδία συμμετοχή μειώνεται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες κατά περιοχή.

 

Για τις επενδύσεις ύψους μέχρι πέντε (5) δισεκατομμύρια δραχμές που πραγματοποιούνται στις φθίνουσες περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται με την απόφαση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 1262/1982, όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 3 του νόμου 1892/1990, το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής στην επένδυση ορίζεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) για όλες τις περιοχές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του νόμου 2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α/1992) και τροποποιήθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 12 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995), με την περίπτωση β της παραγράφου 12 ορίζεται ότι η εφαρμογή της διάταξης της προηγούμενης περίπτωσης (α) αρχίζει 01-05-1995.

 

2. Η ίδια συμμετοχή του επενδυτή αποτελεί ίδιο κεφάλαιο για τις ατομικές επιχειρήσεις με ύψος επένδυσης μέχρι εξήντα (60) εκατομμύρια δραχμές και εταιρικό κεφάλαιο για τις λοιπές πλην συνεταιρισμών, επιχειρήσεις. Προκειμένου περί συνεταιρισμών,ως ιδία συμμετοχή νοείται για μεν τους νεοϊδρυόμενους το καταβεβλημένο κεφάλαιό τους, για δε τους υφιστάμενους το ποσό της αύξησης του συνεταιρικού τους κεφαλαίου ή ο σχηματισμός ειδικού αποθεματικού ή, κατά περίπτωση, η χρησιμοποίηση αποθεματικών εκτός του τακτικού. Για τις λοιπές περιπτώσεις ως ιδία συμμετοχή του επενδυτή νοείται για μεν νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις το καταβεβλημένο κεφάλαιό τους, για δε υφιστάμενες επιχειρήσεις το ποσό της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου τους που προκύπτει από νέες εισφορές των εταίρων ή, κατά περίπτωση τα φορολογηθέντα αποθεματικά, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκτός του τακτικού, χωρίς να απαιτείται αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι τα αποθεματικά αυτά δεν θα μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση δεκαετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης. Τα αποθεματικά αυτά εμφανίζονται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Σε περίπτωση διανομής τους πριν την παρέλευση της δεκαετίας επιβάλλονται ανάλογα οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή. Για να αποτελέσουν ιδία συμμετοχή στην επένδυση τα φορολογηθέντα (έκτακτα) αποθεματικά επιχείρησης, πρέπει να ελέγχεται κατά το στάδιο αξιολόγησης της επένδυσης η επάρκεια της ρευστότητας της επιχείρησης μετά την αφαίρεση των ποσών των διαθεσίμων της που πρόκειται να αποτελέσουν την, ίδια συμμετοχή. Ατομικές επιχειρήσεις, που πραγματοποιούν επενδύσεις μέχρι εξήντα (60) εκατομμύρια δραχμές και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού, μπορεί να διατηρούν τη μορφή τους.

 

Ειδικά, προκειμένου για την μετεγκατάσταση επιχειρήσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 4, περιπτώσεις (α) και (β), ως ιδία συμμετοχή του φορέα στην επένδυση νοείται και τμήμα των εσόδων της επιχείρησης από την πώληση των κτιρίων ή και γηπέδων της που εγκαταλείπονται λόγω της μετεγκατάστασης. Στις περιπτώσεις αυτές ως ιδία συμμετοχή νοείται το μέρος των συνολικών εσόδων της πώλησης το οποίο απομένει μετά την αφαίρεση τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων που επιβάλλονται επί του εισπραχθέντος τιμήματος στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τη φορολογία επιχειρήσεων, χωρίς να απαιτείται αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου ή ύπαρξη φορολογηθέντων αποθεματικών.

 

Προϋπόθεση για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής είναι η πώληση των ως άνω ακινήτων να γίνεται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του παρόντος. Μέχρι την πραγματοποίηση της πώλησης των άνω ακινήτων, η καταβολή των δόσεων της επιχορήγησης, εκτός από τις δύο τελευταίες δόσεις, γίνεται, εφόσον για την πραγματοποίηση της επένδυσης έχει δαπανηθεί κάθε φορά από τα διαθέσιμα της επιχείρησης ποσό αντίστοιχο της ίδιας συμμετοχής, κατά παρέκκλιση των οριζομένων σχετικά στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού.

 

Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος τέτοιων επενδύσεων που πρόκειται να καλύψουν την ιδία τους συμμετοχή και με έσοδα από πώληση των ως άνω ακινήτων, ελέγχεται η επαρκής δυνατότητα της επιχείρησης να δαπανήσει, μέχρι την πώληση των ακινήτων, τα ποσά αυτά εκ των διαθεσίμων της.

 

Ιερές μονές για την πραγματοποίηση των επενδύσεών τους, σύμφωνα με την περίπτωση (ι)ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, δεν υποχρεούνται σε σύσταση εταιρείας σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσό πέρα από το οποίο ο φορέας της επένδυσης πρέπει να έχει εταιρική μορφή.

 

Στην εγκριτική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του νόμου αυτού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής. Αν διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα ελέγχου του άρθρου 8 ότι δεν πληρούνται οι πιο πάνω αναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις, ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής στο νόμο και επιστρέφεται η τυχόν καταβληθείσα επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

Το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής στην επένδυση, που έχει εγκριθεί με την αρχική πράξη υπαγωγής, δεν είναι δυνατό να μειωθεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/1994). Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/1997), με την παράγραφο 13 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995).

 

3. Η έναρξη εκταμίευσης της επιχορήγησης του Δημοσίου για την επένδυση γίνεται, αφού προηγουμένως με βάση την έκθεση των κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 8 οργάνων ελέγχου, έχει αποδεδειγμένα καταβληθεί και δαπανηθεί για την πραγματοποίηση της επένδυσης η ελάχιστη κατά περιοχή ιδία συμμετοχή του επενδυτή σε ποσοστό 50% και το 25% της τυχόν συμμετοχής της χρηματοδοτούσας τράπεζας. Στην περίπτωση που για την πραγματοποίηση της επένδυσης δεν έχει χρησιμοποιηθεί δανεισμός, η εκταμίευση της επιχορήγησης του Δημοσίου γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, αφού θα έχει καταβληθεί και δαπανηθεί στα επενδυτικά έργα η ελάχιστη κατά περιοχή ιδία συμμετοχή του επενδυτή σε ποσοστό 50% και το 25% του υπολοίπου, πέραν της ελάχιστης κατά περιοχή ιδίας συμμετοχής, ποσού.

 

Ειδικότερα:

 

α. Η επιχορήγηση για επενδύσεις ύψους μέχρι πεντακοσίων (500) εκατομμυρίων δραχμών ή ανεξαρτήτως ποσού για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στη Θράκη, καταβάλλεται σε τρεις φάσεις ως εξής:

 

(1) τμήμα της ίσο με το 60% καταβάλλεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης σε δόσεις που καθορίζονται με την εγκριτική απόφαση και με τρόπο ώστε να δαπανηθεί παράλληλα το υπόλοιπο της ιδίας συμμετοχής και του δανείου,

(2) τμήμα της ίσο με το 20% καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης και έκδοσης της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσής της και

(3) το υπολειπόμενο 20% καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και έκδοσης της σχετικής απόφασης έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας.

 

Σε περίπτωση που η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας δεν πιστοποιείται ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση τής επένδυσης, η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επιτρέπεται να γίνει το αργότερο εντός έτους από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης.

 

Ειδικά προκειμένου για ίδρυση ή επέκταση αλιευτικών επιχειρήσεων (υδατοκαλλιεργειών) και αγελαδοτροφικών μονάδων κρεατοπαραγωγής σύγχρονης τεχνολογίας, η πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω χωρίς την υποχρέωση πραγματοποίησης πωλήσεων προϊόντων.

 

Το χρονικό αυτό διάστημα δεν είναι δυνατόν να παραταθεί, μετά δε την εκπνοή του η εγκριτική απόφαση ανακαλείται αυτοδικαίως και επιστρέφεται η καταβληθείσα επιχορήγηση. Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας πιστοποιείται, μετά από επιτόπιο έλεγχο των οργάνων ελέγχου του άρθρου 8, εφόσον έχουν δημιουργηθεί οι μισές τουλάχιστον από τις μόνιμες θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην εγκριτική απόφαση και έχουν πραγματοποιηθεί αγορές πρώτων υλών και πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών σε βαθμό που να τεκμηριώνουν τη λειτουργία της μονάδας.

 

β. Η επιχορήγηση για επενδύσεις ύψους άνω των πεντακοσίων (500) εκατομμυρίων δραχμών καταβάλλεται σε τρεις φάσεις, ως εξής:

 

(1) τμήμα της ίσο με το 40% καταβάλλεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης σε δόσεις που καθορίζονται με την εγκριτική απόφαση και με τρόπο ώστε να δαπανηθεί παράλληλα το υπόλοιπο της ιδίας συμμετοχής και του δανείου,

(2) τμήμα της ίσο με το 40% καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης και έκδοσης της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσής της και

(3) το υπολειπόμενο 20% καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και έκδοσης της σχετικής απόφασης έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της ως άνω περιπτώσεως α'.

 

Η διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών για την επένδυση ορίζεται στην εγκριτική απόφαση. Είναι δυνατή η καταβολή καθεμίας από τις δόσεις της επιχορήγησης, εκτός από την πρώτη και την τελευταία δόση, εφόσον προσκομίζεται στην υπηρεσία Ιδιωτικών Επενδύσεων ή στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας. Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/1994) και τροποποιήθηκε με το εδάφιο α της παραγράφου 14 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995).

 

4. Για τον έλεγχο των τιμών, οι γνωμοδοτικές επιτροπές μπορούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης να υποβάλουν τα στοιχεία αξίας των μηχανημάτων και εξοπλισμού που θα εισαχθούν στο Συμβούλιο Έρευνας Τιμών. Το Συμβούλιο Έρευνας Τιμών μπορεί να ζητήσει από τον επενδυτή, τον προμηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση του στοιχεία και πληροφορίες για εξακρίβωση της αξίας, για τον έλεγχο των τιμών αυτών. Για τον έλεγχο του κόστους των λοιπών παγίων στοιχείων της επένδυσης θα χρησιμοποιούνται από τις γνωμοδοτικές επιτροπές κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία, όπως νόρμες κοστολόγησης κτιριακών και άλλων κατασκευαστικών εργασιών από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, που θα αναπροσαρμόζονται ανά εξάμηνο τουλάχιστον και θα λαμβάνουν υπόψη τη φύση και το είδος των συγκεκριμένων κτιριακών κατασκευών. Στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο υπερτιμολόγηση του κόστους της επένδυσης από τον επενδυτή, η αίτησή του για υπαγωγή στο νόμο αυτόν απορρίπτεται η τυχόν δοθείσα έγκριση ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συστήνονται περιφερειακά όργανα του Συμβουλίου Έρευνας Τιμών.

 

5. α. Η έναρξη των επενδύσεων του νόμου αυτού μπορεί να γίνεται μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης και των αναγκαίων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 6. Επενδυτικά έργα που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν συνυπολογίζονται στην επιχορηγούμενη επένδυση ούτε στην ίδια συμμετοχή του επενδυτή, ανεξαρτήτως εάν αυτά έχουν εξοφληθεί ή όχι μέχρι την ημερομηνία αυτή.

 

Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση υποβολής αιτήσεως από επιχειρήσεις, μονάδες των οποίων έχουν πληγεί από πυρκαγιές, πλημμύρες ή άλλα φυσικά φαινόμενα, για επενδύσεις τους που σχετίζονται με την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων που επλήγησαν, συνυπολογίζονται στην επιχορηγούμενη επένδυση και τα επενδυτικά έργα που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα από το χρόνο που συνέβη η πυρκαγιά ή το φυσικό φαινόμενο που προκάλεσε τη ζημία μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, υπό την προϋπόθεση ότι τα επενδυτικά αυτά έργα πραγματοποιήθηκαν μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών κατ' ανώτατο όριο πριν από την υποβολή της αίτησης αυτής. Οι ρυθμίσεις του παρόντος εδαφίου έχουν εφαρμογή για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων στον παρόντα νόμο που υποβάλλονται μετά την 01-05-1995.

 

β. Η έναρξη πραγματοποίησης της επένδυσης πριν τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου αυτού γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή και δεν δεσμεύει την κρίση της γνωμοδοτικής επιτροπής ούτε την απόφαση της Διοίκησης σχετικά με την υπαγωγή ή μη της επένδυσης.

 

γ. Δεν αποτελούν έναρξη και μπορούν να πραγματοποιηθούν και πριν από την υποβολή της αίτησης οι προκαταρκτικές εδαφολογικές εργασίες (διαμόρφωση - περίφραξη), οι προκαταρκτικές εδαφολογικές έρευνας για μεταλλευτικές επιχειρήσεις, οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής άδειας και οικονομοτεχνικής μελέτης, η συνομολόγηση δανείου, η ανάληψη δανείου, το άνοιγμα πίστωσης και η παραγγελία μηχανημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπού εξοπλισμού.

 

Σε περίπτωση εκτέλεσης της παραγγελίας και αγοράς του εξοπλισμού ή εν γένει πραγματοποίησης του συγκεκριμένου επενδυτικού έργου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η πράξη αυτή αποτελεί έναρξη της επένδυσης και τα επενδυτικά αυτά έργα που πραγματοποιήθηκαν δεν συνυπολογίζονται στην επιχορηγούμενη επένδυση ούτε στην ίδια συμμετοχή του επενδυτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995) και τροποποιήθηκε με την περίπτωση γ' της παραγράφου 16 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.