Νόμος 1647/86 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) στο δεύτερο εδάφιο μετά τη λέξη προγενέστερες προστίθεται η φράση της δημοσίευσης.

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 1577/1985 στο δεύτερο εδάφιο οι λέξεις τη δημοσίευση αντικαθίστανται με τις λέξεις την ισχύ.

 

3. α) Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985 προστίθεται τα εξής:

 

{για συντελεστή δόμησης έως και 0,4 ύψος 11,00 m}

 

β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο ανώτατος συντελεστής κατ' όγκο εκμετάλλευσης του οικοπέδου (σ.ο.) δίνεται από τη σχέση:

 

(σ.ο.) = 4 x (σ.δ.) + 2 x (σ.δ.) / ν

 

όπου

(σ.δ.) ο αντίστοιχος συντελεστής δόμησης του οικοπέδου κατά περίπτωση και

v ο αριθμός ορόφων του κτιρίου στον οποίο εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης του οικοπέδου.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του νόμου 1577/1985, προστίθενται τα εξής:

 

{εκτός εάν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχει υποβληθεί στον αρμόδιο φορέα σχετική μελέτη.}

 

5. Μετά την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 1577/1985 προστίθεται περίπτωση γ', ως εξής:

 

{γ) Αν προϋπήρχε της εγκρίσεως του σχεδίου πόλης και συγχρόνως οποιουδήποτε κανονισμού δομήσεως στην περιοχή αυτού.}

 

6. α) Στην 4η και 5η σειρά της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου 1577/1985, η φράση το άρθρο 9 παράγραφοι 4, 5 και 9 αντικαθίσταται με τη φράση το άρθρο 9 παράγραφοι 4, 9 και 10.

 

β) Στην 7η, 8η και 9η σειρά της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του νόμου 1577/1985, διαγράφεται η φράση και με εφαρμογή της παραγράφου 4 και για τα κτίρια που δεν υπάγονται στα χαμηλά όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 14.

 

7. Μετά την περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985, προστίθεται περίπτωση γ', ως εξής:

 

{γ) Στο άρθρο 3 του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977), όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 720/1977 (ΦΕΚ 297/Α/1977), προστίθεται παράγραφος 3 που έχει ως ακολούθως:

 

3. Ανεξάρτητα από τις συνέπειες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου για τα μηχανήματα και τα οχήματα που χρησιμοποιούνται στην εκτέλεση παράνομων εργασιών αφαιρείται οπωσδήποτε η άδεια κυκλοφορίας σε οποιονδήποτε και αν ανήκει αυτή. Η αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας γίνεται αμέσως μόλις διαπιστωθεί η παράβαση από το αρμόδιο αστυνομικό όργανο. Η χρονική διάρκεια αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας καθορίζεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής που χορηγεί την άδεια και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών μηνών ούτε μεγαλύτερη των δυο ετών. Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μαζί με την πρόταση για το χρόνο αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή για την έκδοση της απόφασης αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας και τη σχετική έκθεση των αρμόδιων αστυνομικών οργάνων.}

 

8. Μετά την παράγραφο 10 του άρθρου 29 του νόμου 1577/1985, προστίθενται οι εξής παράγραφοι 11 και 12:

 

{11. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι περιπτώσεις δομικών εργασιών μικρής σημασίας σε περιοχές απομεμακρυσμένες ή δυσπρόσιτες από την έδρα της οικείας πολεοδομικής υπηρεσίας ή οικισμοί παραμεθόριων περιοχών για τις οποίες δύναται η άδεια εκδίδεται από τις δημοτικές ή κοινοτικές αρχές, με την εποπτεία της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας.

 

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης των αδειών και έλεγχος των οικοδομών.

 

Με απόφαση του οικείου νομάρχη μετά από γνώμη του συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού καθορίζονται οι συγκεκριμένοι δήμοι ή κοινότητες για τις οποίες η κατά τα ανωτέρω άδεια εκδίδεται από τις δημοτικές ή κοινοτικές αρχές.

 

12. Το προεδρικό διάταγμα 679/1979 (ΦΕΚ 208/Α/1979) Περί καθορισμού ειδικών όρων ως προς την δόμηση και διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 1339/1981 (ΦΕΚ 335/Α/1981), καθώς και το με αριθμό [ΠΔ] 1340/1981 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 335/Α/1981), Καθορισμός του απαιτούμενου αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων ανάλογα με τη χρήση και το μέγεθος των κτιρίων σε περιοχές εντός της μείζονος περιοχής Πρωτεύουσας, τα οποία εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 960/1979 και 1221/1981, δύναται να τροποποιούνται σε όλες τους τις διατάξεις.

 

Επίσης μπορεί να τροποποιείται σε όλες του τις διατάξεις το με αριθμό 470/1979 προεδρικό διάταγμα Περί μετασχηματισμού των συντελεστών δομήσεως εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του νόμου 880/1979, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 880/1979.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.