Νόμος 720/77 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το μέχρι τούδε κείμενον του άρθρου 3 του νόμου 651/1977 αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται εις αυτό παράγραφος 2 έχουσα ούτω:

 

{2. Των συνεπειών της προηγουμένης παραγράφου απαλλάσσεται ο κύριος των σε αυτό αναφερομένων μηχανημάτων, οχημάτων και εργαλείων εάν ούτος δεν ανήκει εις τα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόμου 410/1968, ως αντικαταστάθηκε δια του προηγουμένου άρθρου αναφερόμενα πρόσωπα και επί πλέον κατέχει δήλωση του κυρίου του έργου ή του αναλαβόντος την επίβλεψη τεχνικού περί σύννομης κατασκευής του έργου μετ' αντιγράφου της σχετικής αδείας όπου αυτή απαιτείται. Η δήλωσις συντάσσεται επί του εντύπου του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 και τυχόν ψευδής τοιαύτη επιφέρει πάσας τις συνεπείας του νόμου τούτου παρ' όλον ότι δεν απευθύνεται εις δημόσια αρχήν.}

 

2. Τυχόν γενόμενες μέχρι της ισχύος του παρόντος κατασχέσεις που εμπίπτουν εις την προηγούμενη παράγραφο αίρονται αυτοδικαίως, μη απαιτουμένων των εν αυτή δηλώσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.