Νόμος 1428/84 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Έργο Επιτροπής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τον καθορισμό των λατομικών περιοχών η αρμόδια επιτροπή ερευνά τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και την τυχόν ύπαρξη απαγορευτικών λόγων, από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 10 του νόμου αυτού.

 

Απαγορεύεται ο καθορισμός λατομικών περιοχών ή θέσεων συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών του νόμου 1515/1985 (ΦΕΚ 18/Α/1985), σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από προστατευόμενες ζώνες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Για τον καθορισμό λατομικών περιοχών ή θέσεων συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών του νόμου 1515/1985, σε απόσταση μικρότερη των δύο (2) χιλιομέτρων από τις πιο πάνω προστατευόμενες ζώνες, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργείου.

 

Για το σκοπό αυτόν η επιτροπή ζητεί την αιτιολογημένη απλή γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η οποία οφείλει να απαντήσει εντός αποκλειστικής προθεσμίας εντός (1) μήνα από τη λήψη του σχετικού εγγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/2005).

 

2. Μετά τον καθορισμό των λατομικών περιοχών, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών ή της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων Κοινοτήτων όταν πρόκειται για περιοχές δημοσίων ή δημοτικών - κοινοτικών εκτάσεων αντίστοιχα και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών προβαίνουν σε:

 

α. χωροταξική κατανομή των λατομικών χώρων, που βρίσκονται σε λατομικές περιοχές εντός δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών εκτάσεων ή εκτάσεων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,

β. περιγραφή των απαιτουμένων έργων υποδομής και

γ. εκτίμηση της δαπάνης εκτελέσεως των έργων αυτών.

 

Οι εργασίες των ανωτέρω περιπτώσεων α', β' και γ', ολοκληρώνονται εντός έξι (6) μηνών από τον καθορισμό των λατομικών περιοχών.

 

3. Η αντιμετώπιση της δαπάνης των έργων υποδομής της προηγούμενης παραγράφου αναλαμβάνεται από τους μισθωτές των λατομικών χώρων κατ' αναλογία, που καθορίζεται με απόφαση του νομάρχη ή του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας.

 

Προκειμένου περί δημόσιων λατομείων, η δαπάνη των έργων υποδομής συμψηφίζεται με το αναλογικό μίσθωμα.

 

Ο ανάδοχος δημοσίου έργου που διαπιστώνεται ότι εμπορεύεται τα εξορυσσόμενα για την εκτέλεση του έργου αδρανή υλικά κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο μέχρι 25.000.000 δραχμές το οποίο εισπράττεται υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημόσιων εσόδων.

 

Για τις ποινικές ευθύνες των στελεχών της εργοληπτικής επιχείρησης έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις περί υπεξαιρέσεως του δημοσίου του Ποινικού Κώδικα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α/1998).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.