Νόμος 2115/93 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 4 του νόμου 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για τον καθορισμό των λατομικών περιοχών η αρμόδια επιτροπή ερευνά τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και την τυχόν ύπαρξη απαγορευτικών λόγων, από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 10 του νόμου αυτού.

 

Απαγορεύεται ο καθορισμός λατομικών περιοχών σε ακτίνα 2 km από κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους ή προστατευόμενες ζώνες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και εντός του λεκανοπεδίου Αττικής.

 

Για το σκοπό αυτόν η επιτροπή ζητεί την αιτιολογημένη απλή γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η οποία οφείλει να απαντήσει εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη λήψη του σχετικού εγγράφου.

 

2. Μετά τον καθορισμό των λατομικών περιοχών οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών ή της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων όταν πρόκειται για περιοχές δημοσίων ή δημοτικών - κοινοτικών εκτάσεων αντίστοιχα και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών προβαίνουν σε:

 

α. χωροταξική κατανομή των λατομικών χώρων, που βρίσκονται σε λατομικές περιοχές εντός δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών εκτάσεων ή εκτάσεων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,

β. περιγραφή των απαιτούμενων έργων υποδομής και

γ. εκτίμηση της δαπάνης εκτελέσεως των έργων αυτών.

 

Οι εργασίες των ανωτέρω περιπτώσεων α', β' και γ' ολοκληρώνονται εντός έξι (6) μηνών από τον καθορισμό των λατομικών περιοχών.

 

3. Η αντιμετώπιση της δαπάνης των έργων υποδομής της προηγούμενης παραγράφου αναλαμβάνεται από τους μισθωτές των λατομικών χώρων κατ' αναλογία, που καθορίζεται με απόφαση του νομάρχη ή του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας.

 

Προκειμένου περί δημόσιων λατομείων, η δαπάνη των έργων υποδομής συμψηφίζεται με το αναλογικό μίσθωμα.}

 

Ο ανάδοχος δημόσιου έργου που διαπιστώνεται ότι εμπορεύεται τα εξορυσσόμενα για την εκτέλεση του έργου αδρανή υλικά κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο μέχρι είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές το οποίο εισπράττεται υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημόσιων εσόδων.

 

Για τις ποινικές ευθύνες των στελεχών της εργοληπτικής επιχείρησης έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις περί υπεξαιρέσεως του Δημοσίου του Ποινικού Κώδικα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α/1998).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.